Opublikowano Dodaj komentarz

XIX Małopolska Giełda Agroturystyczna

XIX Mało­pol­ska Gieł­da Agro­tu­ry­stycz­na odbę­dzie się już w naj­bliż­szy week­end czy­li 23 i 24 kwiet­nia w Kra­ko­wie. Zapra­szam na nią bar­dzo ser­decz­nie, dojazd jest pro­sty – wystar­czy kie­ro­wać się na Kam­pus Uni­wer­sy­te­tu Rol­ni­cze­go w Kra­ko­wie (Ale­je 29-Listo­pa­da). Jed­no­cze­śnie w trak­cie Gieł­dy będą odby­wać się V Tar­gi Ogrod­ni­cze, dla­te­go to rów­nież wyjąt­ko­wa oka­zja do naby­cia wyjąt­ko­wych roślin na ten nowy wio­sen­ny sezon! Zapra­szam całe rodzi­ny, bo będzie smacz­nie, będzie cie­ka­wie, będą zwie­rząt­ka, będą poka­zy i będzie rów­nież nam śpie­wał Gość Spe­cjal­ny – kto wie, może usły­szy­my pio­sen­kę o Psz­czół­ce Mai?

Przede wszyst­kim jed­nak zapra­szam na Mało­pol­ską Gieł­dę Agro­tu­ry­stycz­ną, ponie­waż będzie wyjąt­ko­wa oka­zja do spo­tka­nia się ze mną 🙂 oraz z moją kole­żan­ką Kasią – twór­cą akwa­re­li z ArtKaska.com 🙂

Wszyst­kich Was moich Czy­tel­ni­ków zapra­szam bar­dzo ser­decz­nie na moje sto­isko, któ­re już od daw­na szy­ku­ję na tą wyjąt­ko­wą chwi­lę! Oprócz oglą­da­nia moich cuda­śnych wytwo­rów ręcz­nych będzie moż­na rów­nież poroz­ma­wiać o tech­ni­kach ich wyko­na­nia, a nawet spró­bo­wać swo­ich sił np. w tkac­twie czy fil­co­wa­niu. I już teraz oczy­wi­ście pro­sić Was będę o odda­nie gło­su na moje sto­isko – wszak będzie to dla mnie swo­isty spraw­dzian, czy uda mi się zatrzy­mać tytuł „Naj­sym­pa­tycz­niej­sze­go Wystaw­cy”, któ­ry otrzy­ma­łam na poprzed­niej Gieł­dzie?

Mało­pol­ska Gieł­da Agro­tu­ry­stycz­na to ogól­nie wspa­nia­łe miej­sce, dzię­ki któ­re­mu będzie­cie mogli poznać naj­pięk­niej­sze skar­by naszej Mało­pol­ski – poznać nasze sma­ki, tra­dy­cje, nasz śpiew, poznać naszych twór­ców i dowie­dzieć się gdzie spę­dzić wol­ny czas zgod­nie z naszy­mi war­to­ścia­mi.

Pośród wie­lu wspa­nia­łych Wystaw­ców wypa­truj­cie nasze­go kolo­ro­we­go sto­iska o nazwie „Mój Miły Czas i Art­Ka­ska”, na któ­rym będzie­cie mogli zaopa­trzyć się m in. w :

  1. Kol­czy­ki i biżu­te­rię
  2. Kosme­ty­ki natu­ral­ne
  3. Zabaw­ki
  4. Świe­ce
  5. Ozdob­ne pudeł­ka
  6. Dywa­ny
  7. Inha­la­to­ry
  8. I inne prze­pięk­nej natu­ry wytwo­ry (np. wyjąt­ko­wej uro­dy pra­ce malo­wa­ne akwa­re­lą przez ArtKaska.com)

Oprócz tego oczy­wi­ście będzie moż­na pooglą­dać, pową­chać i posłu­chać o zio­łach, któ­re zbie­ram i wyko­rzy­stu­ję na co dzień. To jest z pew­no­ścią dobry moment, aby dowie­dzieć się nie­co wię­cej o tema­tach, któ­re czy­ta­cie tutaj u mnie na blo­gu.

20150305_165652

To dla przy­po­mnie­nia: 23 (sobo­ta od 10:00 do 18:00) i 24 (nie­dzie­la od 9:00 do 16:00) kwiet­nia 2016r. Al. 29 Listo­pa­da 46–53, Kra­ków.

Wię­cej o XIX Mało­pol­skiej Gieł­dzie Agro­tu­ry­stycz­nej i V Tar­gach Ogrod­ni­czych moż­na zna­leźć pod tymi lin­ka­mi:

http://ck.ur.krakow.pl/Malopolska_gielda_agroturystyczna.html

http://www.targi.ogr.ur.krakow.pl/

http://www.mir.krakow.pl/artykuly/XIX-Ma%C5%82opolska-Gie%C5%82da-Agroturystyczna,9507.html

http://cdrkursy.edu.pl/cdr/index.php?option=com_content&view=article&id=386:xix-malopolska-gielda-agroturystyczna&catid=8&Itemid=102&lang=pl

A na bie­żą­co moż­na śle­dzić mnie na popu­lar­nym por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym pod tym LIN­KIEM

 

Rozu­miem, że jeste­śmy umó­wie­ni?
Pozdra­wiam Was ser­decz­nie
E.