Opublikowano Dodaj komentarz

Wiktoria potrafi na PolakPotrafi.pl

Witaj­cie moi Dro­dzy!

Dziś nie­ty­po­wy, co nie ozna­cza, że nie­istot­ny, bo bar­dzo istot­ny wpis 😉

Moja Przy­ja­ciół­ka, moja mydla­na Inspi­ra­tor­ka, swo­je­go cza­su zawo­do­wy poran­ko­wy zapa­rzacz her­ba­ty, moty­wa­tor nauko­wy i demo­ty­wa­tor demo­ty­wa­cji, przy­po­mi­nacz, notatn­ko poży­czacz, kre­mu do rąk udo­stęp­niacz, wspie­racz, wysłu­chi­wacz, mądro­ści dostar­czacz… czy­li Wik­to­ria z blo­gu piolunblog.pl

dziś potrze­bu­je naszej pomo­cy.

Tak jest, Two­jej, mojej, Two­jej Kole­żan­ki, Two­je­go sąsia­da i moje­go sąsia­da też, Pani z warzyw­nia­ka, mło­dzie­ży z Ogól­nia­ka, chło­pa­ków z siłow­ni i każ­dej innej dobrej duszy.

Otóż Wik­to­ria speł­nia marze­nia, ale nie speł­ni ich sama.

Wystar­czy wejść na stro­nę por­ta­lu PolakPotrafi.pl i zapo­znać się z instruk­cją jak pomóc. Ja nato­miast wiem z pew­no­ścią, że im wię­cej osób się dowie, tym łatwiej nam będzie osią­gnąć cel!

Pamię­taj­my, mamy TYL­KO 45 dni! (Koniec akcji 15.04.2016)

To co, poma­ga­my???

Bar­dzo ład­nie pro­szę
E.