Opublikowano Dodaj komentarz

Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 20–28.11.2021

Euro­pej­ski Tydzień Reduk­cji Odpa­dów to czas, by pro­mo­wać koniecz­ność reduk­cji odpadów.

To moż­li­wość wymia­ny doświadczeń.

To szan­sa dla przy­szłych poko­leń, by nasze dzie­ci i wnu­ki mia­ły gdzie żyć.

Zapra­szam na ofi­cjal­ną stro­nę www.ewwr.eu/en

W for­mie video odwieź mój kanał:

 https://www.youtube.com/watch?v=T‑Mj30irzDk

Zapra­szam do moich poprzed­nich wpi­sów inspi­ru­ją­cych do reduk­cji odpadów:

  1. Domo­wy kom­po­stow­nik: klik
  2. Wie­lo­ra­zo­we worecz­ki: klik
  3. Wosko­wij­ki: klik
  4. O uży­wa­nych przed­mio­tach: klik

Pozdra­wiam ser­decz­nie, Elżbieta

PS. Jeśli uda­ło Wam się prze­czy­tać dzi­siej­szy post koniecz­nie zostaw­cie ślad w komen­ta­rzu pod postem lub na Face­bo­oku. Możesz też udo­stęp­nić go dalej w sie­ci. Dziękuję!