Czarny piesek, wiklinowy koszyk, górski potok. Cisza spokój i majestat

Ważne informacje

Pra­wa autorskie:

Więk­szość zdjęć na blo­gu jest moje­go autor­stwa. Zdję­cia są pod­pi­sa­ne. Wyra­żam zgo­dę na publi­ka­cję moich zdjęć, pod warun­kiem zacho­wa­nia czy­tel­no­ści pod­pi­su oraz z poda­niem dokład­nej ścież­ki dostę­pu do zdjęcia.
Zdję­cia wyko­na­ne przez inne oso­by są umiesz­czo­ne na blo­gu za ich zgodą.
Pozo­sta­łe zdję­cia pocho­dzą z legal­nej bazy zdjęć.

Środ­ki bezpieczeństwa:

Prze­pi­sy (zwłasz­cza prze­pi­sy z wyko­rzy­sta­niem ziół) zawar­te w moim blo­gu są spraw­dzo­ne na mojej oso­bie. Nie pono­szę odpo­wie­dzial­no­ści za wszel­kie nie­do­god­no­ści zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem czy zasto­so­wa­niem moich prze­pi­sów. Nie jestem leka­rzem, a ogrod­ni­kiem! Wszel­kie zdro­wot­ne wąt­pli­wo­ści pro­szę kon­sul­to­wać z lekarzem.