Opublikowano Dodaj komentarz

WrapaVille – coś się dzieje, coś nadchodzi!

Coś się dzie­je, coś nad­cho­dzi! Ja nad­cho­dzę! Już w naj­bliż­szą sobo­tę odwie­dzę pew­ne wyda­rze­nie, na któ­re total­nie nie wiem, jak się przy­go­to­wać. To będzie moje pierw­sze duże spo­tka­nie z dużą ilo­ścią osób zaj­mu­ją­cych się sze­ro­ko poję­tym baby­we­arin­giem. Czy­li z angiel­skie­go na nasze, będzie to spo­tka­nie ludzi zain­te­re­so­wa­nych tema­ty­ką nosze­nia dzie­ci w chu­s­tach i bez­piecz­nych nosi­dłach, dopra­wio­ne tema­ty­ką wie­lo­pie­lu­cho­wa­nia, czy wycho­wa­nia w duchu rodzi­ciel­stwa bli­sko­ści. A to wszyst­ko okra­szo­ne cie­ka­wy­mi wykła­da­mi, poka­za­mi, stre­fą dla dzie­ci, stre­fą dla tatu­siów, stre­fą z jedzon­kiem i chy­ba naj­waż­niej­sze – licz­ny­mi sto­iska­mi zwią­za­ny­mi z tą tema­ty­ką.

Zoba­czy­my czy znaj­dę podob­ne sto­isko na Wra­pa­Vil­le
Czy­taj dalej Wra­pa­Vil­le – coś się dzie­je, coś nad­cho­dzi!