Serduszko z suszonych liści mięty - piękne i zdrowe

Nagrody i wyróżnienia

Internetowy konkurs zorganizowany przez firmę Eneris #Zacznijodkuchni w ramach kampanii „Segreguj albo giń!”

W roku 2020 mój pomysł na kom­po­stow­nik domowy/balkonowy tra­fił do gro­na 5 Lau­re­atów kon­kur­su o tema­ty­ce zachę­ca­ją­cej do segre­ga­cji odpa­dów w domu.

Link do wyni­ków: https://eneris.pl/wyniki-konkursu-segreguj-gin/

Dyplom” za udział w kon­kur­sie na Naj­pięk­niej­sze Mydeł­ko 2015 orga­ni­zo­wa­ny przez fir­mę Eco­Flo­res (www.ecoflores.eu) – moje „Tru­skaw­ki w śmie­ta­nie” zaję­ły VI miejsce.

Dyplom za udział w konkursie na Najpiękniejsze Mydełko 2015

Dyplom za zwy­cię­stwo w kon­kur­sie o Puchar Rek­to­ra UR na XVIII Mało­pol­skiej Gieł­dzie Agro­tu­ry­stycz­nej w kate­go­rii Naj­sym­pa­tycz­niej­sze­go wystaw­cy.

Kra­ków, 25–25 kwiet­nia 2015r.

Dyplom ,,Najsympatyczniejszego wystawcy" na XVIII Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej


Patent Zie­la­rza Aro­ma­ta­riu­sza zdo­by­ty na Wian­kach w 2013 roku – Kraków

Dyplom z patentem