Serduszko z suszonych liści mięty - piękne i zdrowe

Nagrody i wyróżnienia

Dyplom” za udział w kon­kur­sie na Naj­pięk­niej­sze Mydeł­ko 2015 orga­ni­zo­wa­ny przez fir­mę Eco­Flo­res (www.ecoflores.eu) – moje „Tru­skaw­ki w śmie­ta­nie” zaję­ły VI miej­sce.

Dyplom za udział w konkursie na Najpiękniejsze Mydełko 2015

Dyplom za zwy­cię­stwo w kon­kur­sie o Puchar Rek­to­ra UR na XVIII Mało­pol­skiej Gieł­dzie Agro­tu­ry­stycz­nej w kate­go­rii Naj­sym­pa­tycz­niej­sze­go wystaw­cy.

Kra­ków, 25–25 kwiet­nia 2015r.

Dyplom ,,Najsympatyczniejszego wystawcy" na XVIII Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej


Patent Zie­la­rza Aro­ma­ta­riu­sza zdo­by­ty na Wian­kach w 2013 roku – Kra­ków

Dyplom z patentem