Opublikowano 1 komentarz

Stereotypowa Super Mama

Ste­reo­ty­po­wa Super Mama to kobie­ta, któ­ra ma mini­mum jed­no dziec­ko.

Ste­reo­ty­po­wa Super Mama jest opi­sy­wa­na w inter­ne­cie.

O Ste­reo­ty­po­wej Super Mamie moż­na prze­czy­tać w nie­jed­nej gaze­cie.

Opo­wie­ści o Ste­reo­ty­po­wej Super Mamie prze­ka­zy­wa­ne są wśród innych mam, nie­ko­niecz­nie tych super.

Ste­reo­ty­po­wa Super Mama, kim tak na praw­dę jest. I czy jest?

Czy­taj dalej Ste­reo­ty­po­wa Super Mama