Opublikowano Dodaj komentarz

Wakacyjne zajęcia w MCK – podsumowanie

Ela i Wierzbówka kiprzyca

Waka­cyj­ne zaję­cia w Miej­skim Cen­trum Kul­tu­ry w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim to dużo pra­cy, przy­go­to­wań, wie­le godzin spę­dzo­nych z uczest­ni­ka­mi i dużo satys­fak­cji.

 Spotkanie z „wiedźmą zielarką” 

Kawa czy herbata
Kawa czy her­ba­ta

odby­ło się 21 czerw­ca 2017 r. w filii Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim. Po krót­kim wstę­pie histo­rycz­nym doty­czą­cym her­ba­ty i kawy prze­szłam do zapre­zen­to­wa­nia prze­pi­sów na naszą, sta­ro­sło­wiań­ską wer­sję tych popu­lar­nych napa­rów. Oka­za­ło się, że wśród słu­cha­czy było wie­lu pasjo­na­tów, her­ba­cia­rzy i kawia­rzy, któ­rzy chęt­nie dzie­li­li się swo­ją wie­dzą na ten temat.

 „Po nitce do kłębka”, czyli śladami rodziny Knothów

Po nitce do kłębka
Po nit­ce do kłęb­ka

10 lip­ca 2017 r. na pierw­szym spo­tka­niu reali­zo­wa­nym w ramach pro­jek­tu pn. „Toma­szów Mazo­wiec­ki – kocham, lubię, sza­nu­ję”. Uczest­ni­cy pozna­li sztu­kę tkac­twa i stwo­rzy­li nie­po­wta­rzal­ne tale­rzy­ki czy misecz­ki z włócz­ki. Chęt­ni pró­bo­wa­li swo­ich sił na ramie do tka­nia. I jak się oka­za­ło, nawet naj­więk­szy roz­ra­bia­ka znaj­dzie cier­pli­wość i sku­pie­nie, by tro­chę potkać – oczy­wi­ście, jeśli tyl­ko będzie chciał.

Słodka niedziela w Skansenie

Słodka niedziela
Słod­ka nie­dzie­la

czy­li miła nie­dzie­la w pra­cy z zio­ła­mi i tkac­twem w tle, któ­ra odby­ła się 16 lip­ca 2017 r. A pisa­li o mnie tak: „Nato­miast Elż­bie­ta Lenart z Miej­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry w roli zie­lar­ki odkry­wa­ła taj­ni­ki zio­ło­lecz­nic­twa, obja­śnia­jąc na jakie dole­gli­wo­ści nale­ży sto­so­wać naj­roz­ma­it­sze rośli­ny. „Wiedź­ma Zie­lar­ka” pre­zen­to­wa­ła rów­nież nie­ła­twą sztu­kę tka­nia na ramie, zachę­ca­jąc jed­no­cze­śnie do samo­dziel­ne­go two­rze­nia.” (źró­dło: http://skansenpilicy.pl/skansen-miodem-plynacy-2017/ )

 „O warzywkach, ekologii i zdrowym odżywianiu” czyli proekologiczne i prozdrowotne warsztaty

O warzywkach, ekologii i zdrowym odżywianiu
O warzyw­kach, eko­lo­gii i zdro­wym odży­wia­niu

w dniach 18 i 19 lip­ca 2017 r. dzie­cia­ki pozna­ły pod­sta­wo­we pra­ce wyko­ny­wa­ne w ogro­dzie. Przy oka­zji spraw­dzi­łam ich wie­dzę o pocho­dze­niu warzyw i owo­ców – oka­zu­je się, że bar­dzo dużo wie­dzą na ten temat. Nie pozo­sta­ło mi nic inne­go jak w dal­szym cią­gu przy­po­mi­nać o zdro­wym i racjo­nal­nym odży­wia­niu się – a do tego naj­le­piej słu­ży nauka poprzez zaba­wę.

 

 

 

 

Filcowanie na mokro
Fil­co­wa­nie na mokro

Bra­łam też udział w kil­ku innych wyda­rze­niach, np. fil­co­wa­łam mydeł­ka wraz z dzieć­mi w filii OK Tkacz czy ani­mo­wa­łam naj­młod­szych pod­czas Woje­wódz­kich Obcho­dów Świę­ta Poli­cji.

 

 

 

 

 

 

 

Ela i Wierzbówka kiprzyca
Ela i Wierz­bów­ka kiprzy­ca

PS. Kie­dy aku­rat nie pra­cu­ję to weso­ło „zma­gam się” z robie­niem prze­two­rów, zbio­rem ziół, fer­men­to­wa­niem roślin (her­bat czy kiszo­nek). Wierz­cie lub nie, ale od tygo­dnia (!) non stop cho­dzi u mnie pie­kar­nik – usi­łu­ję dosu­szyć widocz­ny na zdję­ciu obfi­ty zbiór Wierz­bów­ki kiprzy­cy na Iwan Czaj. Nie będę ukry­wać, że tro­chę boję się naj­now­sze­go rachun­ku za prąd…

Ale cze­go się nie robi dla swo­je­go hob­by, dla zdro­wia i dla Was???

Dużo łatwiej naj­now­sze infor­ma­cje z moich codzien­nych poczy­nań moż­na zoba­czyć na moim pro­fi­lu na face­bo­oku https://www.facebook.com/mojmilyczas/ czy też na insta­gra­mie

Pozdra­wiam, cie­pło, weso­ło i zdro­wo
Elż­bie­ta