Opublikowano Dodaj komentarz

Wielorazowe woreczki na zakupy

Białe woreczki wielorazowe

Wie­lo­ra­zo­we worecz­ki na zaku­py to dosko­na­ły spo­sób, by zacząć życie w idei zero waste (bez śmie­ci) lub less waste (mniej śmie­ci). W obu przy­pad­kach cho­dzi o zwró­ce­nie uwa­gi na pro­blem rosną­cych gór odpa­dów, któ­re były w uży­ciu tyl­ko kil­ka chwil.

Wie­lo­ra­zo­we tor­by na zaku­py weszły do powszech­ne­go użyt­ku, gdy kil­ka lat temu wpro­wa­dzo­no nakaz opła­ty za tzw. siat­ki. Są one zgrab­nie uszy­te, czę­sto okra­szo­ne cie­ka­wą gra­fi­ką, wzo­rów i kolo­rów jest ogrom. Moż­na je nabyć prak­tycz­nie w każ­dym skle­pie, na wypa­dek, gdy­by­śmy zapo­mnie­li zabrać swo­jej z domu.

Nakaz pła­ce­nia za wspo­mnia­ne siat­ki nie obo­wią­zu­je cien­kich sia­te­czek pla­sti­ko­wych, któ­re słu­żą do pako­wa­nia warzyw, owo­ców czy pie­czy­wa. Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś jak dłu­go uży­wa­cie takich wła­śnie sia­te­czek?

Wcho­dzi­my do skle­pu, bie­rze­my sia­tecz­kę, paku­je­my pro­duk­ty. Po odej­ściu od kasy, przy­cho­dzi­my do domu, pro­duk­ty wypa­ko­wu­je­my, a sia­tecz­ka zazwy­czaj tra­fia do kosza. U nie­któ­rych taka sia­tecz­ka żyje nie­co dłu­żej, bo cze­ka np. by zapa­ko­wać w nią obier­ki… Jed­nak ogól­nie rzecz ujmu­jąc korzy­sta­my z nich kil­ka chwil, a ich roz­kład trwa kil­ka­set lat. I przez te kil­ka­set lat sta­no­wią poważ­ne nie­bez­pie­czeń­stwo dla zwie­rząt, roślin i ogól­nie naszej Pla­ne­ty. Nie wspo­mi­na­jąc już jakim kosz­tem zosta­ły wypro­du­ko­wa­ne!

Pora zna­leźć na ten pro­blem roz­wią­za­nie.

Czy­taj dalej Wie­lo­ra­zo­we worecz­ki na zaku­py