autor zdjęcia Dariusz Kwapisiewicz

O autorce

Elżbieta Lenart
Elż­bie­ta Lenart

Elż­bie­ta Lenart

Od naj­młod­szych lat zwią­za­na z sze­ro­ko poję­tą kul­tu­rą. Począw­szy od uczest­nic­twa w zaję­ciach w Tatrzań­skim Cen­trum Kul­tu­ry i Spor­tu „Jutrzen­ka”, poprzez Ogól­no­kształ­cą­cą Szko­łę Sztuk Pięk­nych im. Anto­nie­go Kena­ra w Zako­pa­nem, pra­cę w Radzie Pro­gra­mo­wej Klu­bu Aka­de­mic­kie­go „Arka” na Uni­wer­sy­te­cie Rol­ni­czym, na pra­cy mery­to­rycz­nej w Miej­skim Cen­trum Kul­tu­ry w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim skończywszy.

Zami­ło­wa­nie natu­rą zde­ter­mi­no­wa­ło wybór stu­diów ogrod­ni­czych na Wydzia­le Bio­tech­no­lo­gii i Ogrod­nic­twa, któ­re ukoń­czy­ła uzy­sku­jąc tytuł magi­stra inży­nie­ra spe­cjal­no­ści Roślin Lecz­ni­czych i Prozdrowotnych.

Od 5 lat wpro­wa­dza ele­men­ty hor­ti­te­ra­pii, ogrod­nic­twa, zie­lar­stwa i eko­lo­gii do ofer­ty zajęć edukacyjnych.

Bra­ła udział w licz­nych pro­jek­tach o tema­ty­ce ogrod­nic­twa miej­skie­go, min. pro­jekt „Wer­ty­kal­ne ogro­dy kwiatowe”.

Lau­re­at­ka kon­kur­su „Segre­guj albo giń!” z pomy­słem na inno­wa­cyj­ny kom­po­stow­nik domowy.

Autor­ka blo­ga „Mój Miły Czas” i vide­oblo­ga „Mia­sto­wa na koń­cu wsi”. Współ­au­tor­ka pod­ca­stu „Roz­mo­wa Międzymiastowa”.

Jest człon­kiem Sto­wa­rzy­sze­nia Abso­lut­na Bli­skość pro­pa­gu­ją­ce­go wycho­wa­nie dzie­ci w duchu Rodzi­ciel­stwa Bliskości.

W wol­nych chwi­lach two­rzy tka­ni­nę arty­stycz­ną i szy­je z recyklingu.

Elżbieta Lenart - autorka bloga ,,Mój Miły Czas"
Elż­bie­ta Lenart – autor­ka blo­ga „Mój Miły Czas”

Skąd pomysł na blog Mój Miły Czas?

„Któ­re­goś dnia posta­no­wi­łam dzie­lić się tym co robię. A wszyst­ko co robię, wyko­nu­ję w moim wol­nym, miłym dla mnie czasie.”