autor zdjęcia Dariusz Kwapisiewicz

O autorce

Elżbieta Lenart
Elż­bie­ta Lenart

Urodzi­łam się w Zako­pa­nem i ku zasko­cze­niu ludzi jestem Zako­pian­ką, nie­ste­ty nie Góral­ką.  Na szczę­ście w moich żyłach pły­nie góral­ska krew. Daje się to szcze­gól­nie odczuć po moim tem­pe­ra­men­cie i spo­so­bie bycia – zapał, upór i samo­dziel­ność – to cechy, któ­re dobrze mnie opi­su­ją!

Wycho­wa­łam się w drew­nia­nym dom­ku oto­czo­nym lasem, rze­ką, ogro­dem i zja­wi­sko­wy­mi wido­ka­mi na Tar­ty. Od dziec­ka inte­re­so­wa­łam się natu­rą i wszyst­kim co mnie ota­cza. Z moim łacia­tym czwo­ro­noż­nym psim przy­ja­cie­lem prze­mie­rza­łam oko­li­cę, a uwa­gę swo­ją sku­pia­łam na obser­wa­cji kwit­ną­cych kwia­tów, szu­mią­cych drzew i pły­ną­cych gór­skich poto­ków. Rodzi­na od zawsze mnie wspie­ra­ła i inspi­ro­wa­ła, dużo jej zawdzię­czam.

Kre­atyw­no­ści nauczy­łam się w Ogól­no­kształ­cą­cej Szko­le Sztuk Pięk­nych imie­nia Anto­nie­go Kena­ra w Zako­pa­nem, a wie­le taj­ni­ków pra­cy arty­stycz­nej pozna­łam w Tatrzań­skim Cen­trum Kul­tu­ry i Spor­tu „Jutrzen­ka”. Pod­sta­wy wie­dzy bio­lo­gicz­nej i che­micz­nej nauczy­łam się w I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym imie­nia Sewe­ry­na Gosz­czyń­skie­go w Nowym Tar­gu.

Jed­nak to wła­śnie mój ogród pomógł mi w wybo­rze stu­diów: Ogrod­nic­two na Uni­wer­sy­te­cie Rol­ni­czym imie­nia Hugo­na Koł­łą­ta­ja w Kra­ko­wie. Stu­dia ukoń­czy­łam na spe­cjal­no­ści roślin lecz­ni­czych i proz­dro­wot­nych. Zdo­by­ta wie­dza, świa­to­po­gląd wynie­sio­ny z domu oraz swo­iste zmę­cze­nie wiel­kim mia­stem spo­wo­do­wa­ło w moim życiu chęć życia zgod­nie z natu­rą.

Elżbieta Lenart - autorka bloga ,,Mój Miły Czas"
Elż­bie­ta Lenart – autor­ka blo­ga „Mój Miły Czas”

Któ­re­goś dnia posta­no­wi­łam dzie­lić się tym co robię. A wszyst­ko co robię, wyko­nu­ję w moim wol­nym, miłym dla mnie cza­sie.

I wła­śnie tak powstał Mój Miły Czas.

Pozdra­wiam
Elż­bie­ta Lenart