Opublikowano Dodaj komentarz

Tydzień Pieluchy Wielorazowej 2022

Patrząc na roz­wój mojej Córecz­ki coś czu­ję, że jest to ostat­ni Tydzień Pie­lu­chy Wie­lo­ra­zo­wej, w któ­rym weź­mie­my udział… Świa­do­mość o zbli­ża­ją­cym się odpie­lu­cho­wa­niu się dziec­ka jest z jed­nej stro­ny rado­sna (bo to zawsze roz­wój w kie­run­ku samo­dziel­no­ści), ale też nostal­gicz­na (do dziś pamię­tam mój live z otwie­ra­nia pacz­ki z pie­lusz­ka­mi, gdy Córecz­ka była jesz­cze u mnie w brzuszku).

Tego­rocz­ne hasło „mały­mi krocz­ka­mi” jest szcze­gól­nie bli­skie memu ser­cu. Nigdy nie uda­ło mi się być w 100% na wie­lo­ro­zwią­za­niach. Jed­nak zawsze powta­rzam, że lep­sze są licz­ne małe krocz­ki wprzód, niż pozo­sta­wa­nie w miej­scu w ocze­ki­wa­niu na jeden wiel­ki skok, któ­ry może nigdy nie nastąpić.

Temat pie­lu­szek wie­lo­ra­zo­wych pozo­sta­nie na dłu­go w mojej pamię­ci i ser­cu. Widza zdo­by­ta tutaj będzie mi przy­dat­na jesz­cze przez wie­le lat, a kto wie, może zosta­nie ze mną do koń­ca życia? Jako kobie­ta już teraz sto­su­ję wie­lo­ra­zo­we środ­ki higie­nicz­ne przy­dat­ne w men­stru­acji. Wie­lo­ra­zo­we wkład­ki lak­ta­cyj­ne, gdy w koń­cu się odsta­wi­my, sta­ną się wie­lo­ra­zo­wy­mi waci­ka­mi. Wie­lo­ra­zów­ki to nie tyl­ko spra­wy oko­ło łazien­ko­we. To świa­do­me zaku­py, świa­do­me goto­wa­nie i świa­do­me zarzą­dza­nie odpadami.

Wiwat wie­lo­ra­zów­ki! Kto myśli podob­nie – łap­ka w górę!

A tutaj macie wszyst­kie ofi­cjal­ne informacje.

  1. edy­cja Tygo­dnia Pie­lu­chy Wie­lo­ra­zo­wej #małe­kro­ki 

Sto­wa­rzy­sze­nie Pie­lu­chy Wie­lo­ra­zo­we Pol­ska oraz ogól­no­pol­ska spo­łecz­ność rodzi­ców  pie­lu­chu­ją­cych wie­lo­ra­zo­wo, już po raz siód­my zapra­sza­ją do wspól­ne­go świę­to­wa­nia  Tygo­dnia Pie­lu­chy Wie­lo­ra­zo­wej. Tego­rocz­na edy­cja roz­pocz­nie się 4 kwiet­nia 2022 r.  i będzie w cało­ści wyda­rze­niem online. 

Zdro­wie naszych dzie­ci? Eko­lo­gia? Wspie­ra­nie pol­skich firm? Te wszyst­kie obsza­ry są nam  bli­skie. W tym roku chce­my poka­zać, że mały­mi krocz­ka­mi jeste­śmy w sta­nie zmie­niać  świat na lep­sze. Zachę­ca­my do wpro­wa­dza­nia drob­nych zmian oraz uży­wa­nia pro­duk­tów  wie­lo­ra­zo­wych we wła­snym tem­pie i zgod­nie z moż­li­wo­ścia­mi – bo dobrze rozu­mie­my, jak to  jest być zabie­ga­nym rodzi­cem. Będzie­my przed­sta­wiać infor­ma­cje w przy­stęp­ny dla nowe­go  odbior­cy spo­sób. Poka­że­my, jak pro­sto i szyb­ko zacząć korzy­stać z wie­lo­ra­zo­wych pieluszek. 

Cze­go moż­na się spo­dzie­wać w cza­sie tego­rocz­ne­go TPW? 

  • histo­rii rodzi­ców, któ­rzy wybra­li pie­lu­cho­wa­nie wielorazowe, 
  • wpi­sów skie­ro­wa­nych do nowi­cju­szy w świe­cie pie­lu­cho­wa­nia wie­lo­ra­zo­we­go, • spo­tkań live ze spe­cja­li­sta­mi pie­lu­chu­ją­cy­mi wie­lo­ra­zo­wo

Bądź­cie z nami w cza­sie Tygo­dnia Pie­lu­chy Wie­lo­ra­zo­wej! Odwie­dzaj­cie nasze kana­ły  spo­łecz­no­ścio­we, komen­tuj­cie i dziel­cie się infor­ma­cja­mi ze swo­imi znajomymi. 

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie na https://jestemwielo.pl/tydzien-pieluchy-wielorazowej/

 

 

 

Pozdra­wiam ser­decz­nie,
Elż­bie­ta