Opublikowano Dodaj komentarz

Wełniana szara pieluszka typu gacie z czerwonym makiem.

Weł­nia­na sza­ra pie­lusz­ka typu gacie z czer­wo­nym makiem to kolej­na pro­po­zy­cja pie­lu­chy wie­lo­ra­zo­wej. Moje szy­cio­we doko­na­nia może­cie śle­dzić na pro­fi­lu Face­bo­ok’o­wym i Insta­gra­mie Mój Miły Czas. Tam już jakiś czas temu pochwa­li­łam się, że otrzy­ma­łam od kole­żan­ki cały worek swe­trów i skraw­ków 100% weł­na. Trze­ba zro­bić z tym darem coś mądre­go.

Ja zro­bi­łam pie­lusz­kę 🙂

Pie­lusz­ka wie­lo­ra­zo­wa
Mate­riał: 100% weł­na pocho­dzą­cy z recy­klin­go­wych swe­trów
Szwy: nici baweł­nia­ne
Apli­ka­cja: wła­sno­ręcz­nie fil­co­wa­na meto­dą na sucho i mokro za pomo­cą weł­ny cze­san­ko­wej
Typ: gat­ki
Roz­miar: M (?)
Zala­no­li­no­wa­ne: Tak

Koniec czy­ta­nia, czas oglą­dać!

Weł­niak od tyłu
Sza­ra pie­lusz­ka z makiem
Apli­ka­cja
Przód weł­nia­ka
Śro­dek weł­nia­ka

 

Tak wła­śnie zapre­zen­to­wał się przed świa­tem mój sza­ry weł­niak typu gat­ki. Zasta­na­wiam się czy przy­padł komuś do gustu? A wszyst­kie szy­ją­ce oso­by zapra­szam do wkle­je­nia lin­ka do sie­bie w komen­ta­rzu, chęt­nie zapo­znam się z Waszą twór­czo­ścią.

Pozdra­wiam
Elż­bie­ta

PS. Jeśli uda­ło Wam się prze­czy­tać dzi­siej­szy post koniecz­nie zostaw­cie ślad w komen­ta­rzu pod postem lub na Face­bo­oku. Możesz też udo­stęp­nić go dalej w sie­ci. Dzię­ku­ję i pozdra­wiam!