Opublikowano 1 komentarz

Wakacyjne zajęcia w Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

Miej­skie Cen­trum Kul­tu­ry w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim to od pra­wie roku (wow – ale ten czas leci!) miej­sce, w któ­rym reali­zu­ję swo­je pasje, a przy oka­zji – co tu dużo pisać, pła­cą mi za to. I sytu­ację, w któ­rej teraz się znaj­du­ję moż­na opi­sać tak: „Spra­wi­łam, by moje hob­by sta­ło się pra­cą, teraz już nie pra­cu­ję”.

źródło: demotywatory.pl
źró­dło: demotywatory.pl

Jed­nak to, co zawsze pod­kre­ślam – nie była­bym tu, gdy­by nie blog Mój Miły Czas – wszak wszyst­ko co robię dla innych, naj­pierw testu­ję tutaj!

A że waka­cje przed nami już dziś zapra­szam na waka­cyj­ne spo­tka­nia ze mną w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim.

Kawa czy herbata?
Kawa czy her­ba­ta?

21 czerw­ca zapra­szam na wykład z prze­pi­sa­mi do Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry na ul. Bro­war­nej 7.

Zapo­zna­my się ogól­ny­mi infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi her­ba­ty i kawy, a następ­nie prze­ko­na­my się, że „Sło­wia­nie nie gęsi i swo­ją her­ba­tę i kawę mają” – zapre­zen­tu­ję prze­pis na te popu­lar­ne napo­je z naszych rodzi­mych roślin.

Wakacyjne wWakacyjne warsztaty w DOK-uarsztaty w DOK-u
Waka­cyj­ne warsz­ta­ty w DOK‑u

18 i 19 lip­ca zapra­szam dzie­cia­ki od lat 7 do Dziel­ni­co­we­go Ośrod­ka Kul­tu­ry na ul. Gmin­nej 3739 na warsz­ta­ty pla­stycz­no prak­tycz­ne „O warzyw­kach, eko­lo­gii i zdro­wym odży­wia­niu”. Cze­ka­ją nas drob­ne pra­ce ogrod­ni­cze w naszym warzyw­nia­ku. Na pla­sty­ce stwo­rzy­my ety­kie­ty dla roślin. Całość uzu­peł­ni­my wie­dzą o zasa­dach zdro­we­go odży­wia­nia.

Wię­cej infor­ma­cji doty­czą­cej moich poczy­nań moż­na śle­dzić bez­po­śred­nio na moim face­bo­ok’u TUTAJ , czy też na insta­gra­m’ie TUTAJ.

Pozdra­wiam i zapra­szam na spo­tka­nie z natu­rą
Elż­bie­ta