Opublikowano Dodaj komentarz

50 twarzy Greja ;)

Grej to kote­czek fil­co­wy, któ­ry jedzie do Kra­ko­wa!

 

Kot Grej
Grej został wyko­na­ny ręcz­nie meto­dą fil­co­wa­nia na sucho, a ogon meto­dą fil­co­wa­nia na mokro.
Skład: 100% pol­ska weł­na cze­san­ko­wa
Wyso­kość: oko­ło 10 cm
Sze­ro­kość: oko­ło 11 cm
Kolor: ciem­no sza­ry, śred­nio sza­ry, jasno sza­ry i bia­ły, dodat­ko­wo żół­ty, zie­lo­ny, różo­wy i czer­wo­ny.
Warun­ki użyt­ko­wa­nia:
Kotek nie nada­je się dla bar­dzo małych dzie­ci.
Kotek nie nada­je się dla zwie­rząt.
Warun­ki kon­ser­wa­cji:
Zale­cam uni­kać pra­nia. Jed­nak gdy­by pra­nie było koniecz­ne, prać ręcz­nie,
w środ­kach prze­zna­czo­nych do tka­nin weł­nia­nych, nie wyko­ny­wać ruchów
pocie­ra­ją­cych.
A tak przed­sta­wia się 50 twa­rzy Gre­ja:
1

 

2

 

3

 

4

 

5
Grej ogrod­nik

 

Grej fety­szy­sta

 

Grej koman­dos

 

Grej kora­lo­wy

 

Grej arty­sta

 

Grej roman­tyk

 

Grej mani­kiu­rzyst­ka

 

Grej far­ma­ceu­ta

 

Grej pin’up Grej

 

Grej por­tier

 

Grej stu­dent
Salva­dor Grej

 

Grej pole­ca
Podo­ba się Grej???
Pozdra­wiam
E.