Opublikowano Dodaj komentarz

Mydło naturalne „Pierwsze”

Zapra­szam na wspól­ną przy­go­dę z mydłem natu­ral­nym, domo­wym, bez sztucz­nej che­mii i zbęd­nych skład­ni­ków.

Naj­prost­sze mydło, z krót­kim skła­dem, by wyeli­mi­no­wać ryzy­ko uczu­leń.

Wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści ole­jów natu­ral­nych, bez dodat­ków barw­ni­ków i zapa­chów.

Czy­ste, pro­ste, natu­ral­ne

Mydło „Pierw­sze”

skład:
olej koko­so­wy, olej z pestek wino­gron, oli­wa z oli­wek
odży­wia­nie: 25
waga: oko­ło 100 g

Wła­ści­wo­ści: myją­ce, nawil­ża­ją­ce, odżyw­cze, rege­ne­ru­ją­ce skó­rę, budu­ją­ce barie­rę ochron­ną

Kolor: mydła natu­ral­ne­go (bez sztucz­nych barw­ni­ków)
Zapach: mydła natu­ral­ne­go (bez sztucz­nych zapa­chów)

Aktu­al­nie sześć „kostek” mydła odby­wa pro­ces leża­ko­wa­nia, któ­ry potrwa oko­ło 5 tygo­dni. Po tym cza­sie mydło zosta­nie pod­da­ne pró­bie mydle­nia i ogól­ne­go myją­ce­go wra­że­nia. Zachę­cam więc do śle­dze­nia moich wpi­sów, by dowie­dzieć się o efek­tach mydła „Pierw­sze­go”.
Pozdra­wiam
E.