Opublikowano Dodaj komentarz

Jagodzia

Czy­li pierw­szy miś jedzie w oko­li­ce Zamo­ścia 🙂

 

Jago­dzia
Jago­dzia to miś fil­co­wy wyko­na­ny ręcz­nie meto­dą fil­co­wa­nia na sucho.
Skład: 100% pol­ska weł­na cze­san­ko­wa
Wyso­kość: oko­ło 17 cm
Sze­ro­kość: oko­ło 11 cm
Kolor: jago­do­wy, róż pudro­wy, fuk­sja, poma­rań­czo­wy, bia­ły i gra­na­to­wy
Warun­ki użyt­ko­wa­nia:
Miś nie nada­je się dla bar­dzo małych dzie­ci.
Miś nie nada­je się dla zwie­rząt.
Warun­ki kon­ser­wa­cji:
Zale­cam uni­kać pra­nia. Jed­nak gdy­by pra­nie było koniecz­ne, prać ręcz­nie, w środ­kach prze­zna­czo­nych do tka­nin weł­nia­nych, nie wyko­ny­wać ruchów pocie­ra­ją­cych

 

Jago­dzia z każ­dej stro­ny:

 

 

 

 

Razem z Jago­dzią i inny­mi misia­mi życzy­my wszyst­kie­go co naj­lep­sze 🙂

 

Pozdra­wiam
E.