Mydełko glicerynowe - urocze serduszka

Mydełko glicerynowe – urocze serduszka

Mydeł­ko gli­ce­ry­no­we ma to do sie­bie, że w pro­sty spo­sób moż­na je zro­bić. Do­dat­ko­wo ła­two uzy­skać bar­dzo ład­ne efek­ty świetl­ne, ko­lo­ry­stycz­ne i kształt­ne. W związ­ku z tym moż­na też uzy­skać pro­po­no­wa­ne uro­cze ser­dusz­ka.

Na po­cząt­ku zro­bi­łam za­ku­py w zna­nej mi od da­wien daw­na hur­tow­ni ko­sme­tycz­nej Eco­flo­res. Znam ją od po­cząt­ku mo­jej zmy­dlo­nej hi­sto­rii, o któ­rej mo­że­cie po­czy­tać TU­TAJ. Tak więc po­wró­ci­łam do hur­tow­ni z No­we­go Tar­gu, by od­kryć no­we (dla mnie) ba­zy gli­ce­ry­no­we z wie­lo­ma do­dat­ko­wy­mi skład­ni­ka­mi od­żyw­czy­mi. Oglą­da­łam też róż­ne­go ro­dza­je for­my, fo­rem­ki, barw­ni­ki i za­pa­chy. I tak też zro­dził się po­mysł na uro­cze ser­dusz­ka za­to­pio­ne w prze­zro­czy­stej ba­zie gli­ce­ry­no­wej. Czy­taj da­lej

XIX Małopolska Giełda Agroturystyczna

XIX Ma­ło­pol­ska Gieł­da Agro­tu­ry­stycz­na od­bę­dzie się już w naj­bliż­szy week­end czy­li 23 i 24 kwiet­nia w Kra­ko­wie. Za­pra­szam na nią bar­dzo ser­decz­nie, do­jazd jest pro­sty – wy­star­czy kie­ro­wać się na Kam­pus Uni­wer­sy­te­tu Rol­ni­cze­go w Kra­ko­wie (Ale­je 29-​Listopada). Jed­no­cze­śnie w trak­cie Gieł­dy bę­dą od­by­wać się V Tar­gi Ogrod­ni­cze, dla­te­go to rów­nież wy­jąt­ko­wa oka­zja do na­by­cia wy­jąt­ko­wych ro­ślin na ten no­wy wio­sen­ny se­zon! Za­pra­szam ca­łe ro­dzi­ny, bo bę­dzie smacz­nie, bę­dzie cie­ka­wie, bę­dą zwie­rząt­ka, bę­dą po­ka­zy i bę­dzie rów­nież nam śpie­wał Gość Spe­cjal­ny – kto wie, mo­że usły­szy­my pio­sen­kę o Psz­czół­ce Mai?

Przede wszyst­kim jed­nak za­pra­szam na Ma­ło­pol­ską Gieł­dę Agro­tu­ry­stycz­ną, po­nie­waż bę­dzie wy­jąt­ko­wa oka­zja do spo­tka­nia się ze mną 🙂 oraz z mo­ją ko­le­żan­ką Ka­sią – twór­cą akwa­re­li z Art​Ka​ska​.com 🙂 Czy­taj da­lej

Wiktoria potrafi na Po​lak​Po​tra​fi​.pl

Witajcie moi Drodzy!

Dziś nietypowy, co nie oznacza, że nieistotny, bo bardzo istotny wpis 😉

Moja Przyjaciółka, moja mydlana Inspiratorka, swojego czasu zawodowy porankowy zaparzacz herbaty, motywator naukowy i demotywator demotywacji, przypominacz, notatnko pożyczacz, kremu do rąk udostępniacz, wspieracz, wysłuchiwacz, mądrości dostarczacz... czyli Wiktoria z blogu piolunblog.pl

dziś potrzebuje naszej pomocy.

Tak jest, Twojej, mojej, Twojej Koleżanki, Twojego sąsiada i mojego sąsiada też, Pani z warzywniaka, młodzieży z Ogólniaka, chłopaków z siłowni i każdej innej dobrej duszy.

Otóż Wiktoria spełnia marzenia, ale nie spełni ich sama.

Wystarczy wejść na stronę portalu PolakPotrafi.pl i zapoznać się z instrukcją jak pomóc. Ja natomiast wiem z pewnością, że im więcej osób się dowie, tym łatwiej nam będzie osiągnąć cel!

Pamiętajmy, mamy TYLKO 45 dni! (Koniec akcji 15.04.2016)

To co, pomagamy???

Bardzo ładnie proszę
E.

Mydełko glicerynowe „Truskawki w śmietanie”

Po­trzeb­ne ma­te­ria­ły:

1. Ba­za gli­ce­ry­no­wa bia­ła
2. Ba­za gli­ce­ry­no­wa trans­pa­rent­na
3. Barw­nik spo­żyw­czy czer­wo­ny
4. Ole­jek ete­rycz­ny tru­skaw­ko­wy
5. Spi­ry­tus sa­li­cy­lo­wy w bu­tel­ce z ato­mi­ze­rem

Po­trzeb­ny sprzęt:
1. Sy­li­ko­no­wa fo­rem­ka po­dłuż­na (tzw. kek­sów­ka)
2. Sy­li­ko­no­we fo­rem­ki tru­skaw­ki (na lód)
3. Obie­racz­ka do ja­rzyn
4. Dwie mi­ski
5. Mie­sza­dło (łyż­ka, szpa­tuł­ka, co kto wo­li)
Opis przy­go­to­wa­nia:
1. W mi­kro­fa­lów­ce lub ką­pie­li wod­nej roz­puść bia­łą ba­zę
gli­ce­ry­no­wą. Gdy bę­dzie cie­pła, cią­gle mie­sza­jąc, do­da­waj do niej ty­le barw­ni­ka
i olej­ku ete­rycz­ne­go, aże­by i ko­lor i za­pach od­po­wia­da­ły Two­im ocze­ki­wa­niom
(nie prze­sa­dzaj z olej­kiem, bo zbyt moc­ny za­pach jest nie­po­żą­da­ny). Gdy­by ma­sa
zbyt szyb­ko zgęst­nia­ła po­now­nie pod­grzej ją!
2. Al­ko­ho­lem spry­skaj fo­rem­ki na lód oraz du­żą for­mę.
Ostroż­nie wlej ma­sę do fo­re­mek tru­skaw­ko­wych, a na­stęp­nie ener­gicz­nie pu­kaj w
for­mę, aby po­zbyć się pę­che­rzy­ków po­wie­trza. Ca­łość spry­skaj al­ko­ho­lem, by
osta­tecz­nie zli­kwi­do­wać ich nad­miar.
3. Wlej jesz­cze ma­sę do uprzed­nio spry­ska­nej al­ko­ho­lem
kek­sów­ki, tak do 13 wy­so­ko­ści for­my (mo­że być mniej). Ca­łość opu­kaj jak wy­żej
i spry­skaj al­ko­ho­lem.
4. Po­cze­kaj aż stę­że­je.
5. Wy­cią­gnij tru­skaw­ki i oczyść z ewen­tu­al­ne­go nad­mia­ru
my­dła.
6. Wy­cią­gnij blok my­dła z kek­sów­ki i wzdłuż węż­szej kra­wę­dzi
obie­raj jak mar­chew­kę, by po­wsta­ły spi­ra­le my­dła.
7. Wy­myj kek­sów­kę i osusz do­kład­nie, spry­skaj al­ko­ho­lem.

Czy­taj da­lej