Mydełko glicerynowe - urocze serduszka

Mydełko glicerynowe – urocze serduszka

Mydeł­ko gli­ce­ry­no­we ma to do sie­bie, że w pro­sty spo­sób moż­na je zro­bić. Dodat­ko­wo łatwo uzy­skać bar­dzo ład­ne efek­ty świetl­ne, kolo­ry­stycz­ne i kształt­ne. W związ­ku z tym moż­na też uzy­skać pro­po­no­wa­ne uro­cze ser­dusz­ka.

Na począt­ku zro­bi­łam zaku­py w zna­nej mi od dawien daw­na hur­tow­ni kosme­tycz­nej Eco­flo­res. Znam ją od począt­ku mojej zmy­dlo­nej histo­rii, o któ­rej może­cie poczy­tać TUTAJ. Tak więc powró­ci­łam do hur­tow­ni z Nowe­go Tar­gu, by odkryć nowe (dla mnie) bazy gli­ce­ry­no­we z wie­lo­ma dodat­ko­wy­mi skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi. Oglą­da­łam też róż­ne­go rodza­je for­my, forem­ki, barw­ni­ki i zapa­chy. I tak też zro­dził się pomysł na uro­cze ser­dusz­ka zato­pio­ne w prze­zro­czy­stej bazie gli­ce­ry­no­wej. Czy­taj dalej

XIX Małopolska Giełda Agroturystyczna

XIX Mało­pol­ska Gieł­da Agro­tu­ry­stycz­na odbę­dzie się już w naj­bliż­szy week­end czy­li 23 i 24 kwiet­nia w Kra­ko­wie. Zapra­szam na nią bar­dzo ser­decz­nie, dojazd jest pro­sty – wystar­czy kie­ro­wać się na Kam­pus Uni­wer­sy­te­tu Rol­ni­cze­go w Kra­ko­wie (Ale­je 29-Listo­pa­da). Jed­no­cze­śnie w trak­cie Gieł­dy będą odby­wać się V Tar­gi Ogrod­ni­cze, dla­te­go to rów­nież wyjąt­ko­wa oka­zja do naby­cia wyjąt­ko­wych roślin na ten nowy wio­sen­ny sezon! Zapra­szam całe rodzi­ny, bo będzie smacz­nie, będzie cie­ka­wie, będą zwie­rząt­ka, będą poka­zy i będzie rów­nież nam śpie­wał Gość Spe­cjal­ny – kto wie, może usły­szy­my pio­sen­kę o Psz­czół­ce Mai?

Przede wszyst­kim jed­nak zapra­szam na Mało­pol­ską Gieł­dę Agro­tu­ry­stycz­ną, ponie­waż będzie wyjąt­ko­wa oka­zja do spo­tka­nia się ze mną 🙂 oraz z moją kole­żan­ką Kasią – twór­cą akwa­re­li z ArtKaska.com 🙂 Czy­taj dalej

Wiktoria potrafi na PolakPotrafi.pl

Witaj­cie moi Dro­dzy!

Dziś nie­ty­po­wy, co nie ozna­cza, że nie­istot­ny, bo bar­dzo istot­ny wpis 😉

Moja Przy­ja­ciół­ka, moja mydla­na Inspi­ra­tor­ka, swo­je­go cza­su zawo­do­wy poran­ko­wy zapa­rzacz her­ba­ty, moty­wa­tor nauko­wy i demo­ty­wa­tor demo­ty­wa­cji, przy­po­mi­nacz, notatn­ko poży­czacz, kre­mu do rąk udo­stęp­niacz, wspie­racz, wysłu­chi­wacz, mądro­ści dostar­czacz… czy­li Wik­to­ria z blo­gu piolunblog.pl

dziś potrze­bu­je naszej pomo­cy.

Tak jest, Two­jej, mojej, Two­jej Kole­żan­ki, Two­je­go sąsia­da i moje­go sąsia­da też, Pani z warzyw­nia­ka, mło­dzie­ży z Ogól­nia­ka, chło­pa­ków z siłow­ni i każ­dej innej dobrej duszy.

Otóż Wik­to­ria speł­nia marze­nia, ale nie speł­ni ich sama.

Wystar­czy wejść na stro­nę por­ta­lu PolakPotrafi.pl i zapo­znać się z instruk­cją jak pomóc. Ja nato­miast wiem z pew­no­ścią, że im wię­cej osób się dowie, tym łatwiej nam będzie osią­gnąć cel!

Pamię­taj­my, mamy TYL­KO 45 dni! (Koniec akcji 15.04.2016)

To co, poma­ga­my???

Bar­dzo ład­nie pro­szę
E.

Mydełko glicerynowe „Truskawki w śmietanie”

Potrzeb­ne mate­ria­ły:

1. Baza gli­ce­ry­no­wa bia­ła
2. Baza gli­ce­ry­no­wa trans­pa­rent­na
3. Barw­nik spo­żyw­czy czer­wo­ny
4. Ole­jek ete­rycz­ny tru­skaw­ko­wy
5. Spi­ry­tus sali­cy­lo­wy w butel­ce z ato­mi­ze­rem

Potrzeb­ny sprzęt:
1. Syli­ko­no­wa forem­ka podłuż­na (tzw. kek­sów­ka)
2. Syli­ko­no­we forem­ki tru­skaw­ki (na lód)
3. Obie­racz­ka do jarzyn
4. Dwie miski
5. Mie­sza­dło (łyż­ka, szpa­tuł­ka, co kto woli)
Opis przy­go­to­wa­nia:
1. W mikro­fa­lów­ce lub kąpie­li wod­nej roz­puść bia­łą bazę
gli­ce­ry­no­wą. Gdy będzie cie­pła, cią­gle mie­sza­jąc, doda­waj do niej tyle barw­ni­ka
i olej­ku ete­rycz­ne­go, aże­by i kolor i zapach odpo­wia­da­ły Two­im ocze­ki­wa­niom
(nie prze­sa­dzaj z olej­kiem, bo zbyt moc­ny zapach jest nie­po­żą­da­ny). Gdy­by masa
zbyt szyb­ko zgęst­nia­ła ponow­nie pod­grzej ją!
2. Alko­ho­lem spry­skaj forem­ki na lód oraz dużą for­mę.
Ostroż­nie wlej masę do fore­mek tru­skaw­ko­wych, a następ­nie ener­gicz­nie pukaj w
for­mę, aby pozbyć się pęche­rzy­ków powie­trza. Całość spry­skaj alko­ho­lem, by
osta­tecz­nie zli­kwi­do­wać ich nad­miar.
3. Wlej jesz­cze masę do uprzed­nio spry­ska­nej alko­ho­lem
kek­sów­ki, tak do 13 wyso­ko­ści for­my (może być mniej). Całość opu­kaj jak wyżej
i spry­skaj alko­ho­lem.
4. Pocze­kaj aż stę­że­je.
5. Wycią­gnij tru­skaw­ki i oczyść z ewen­tu­al­ne­go nad­mia­ru
mydła.
6. Wycią­gnij blok mydła z kek­sów­ki i wzdłuż węż­szej kra­wę­dzi
obie­raj jak mar­chew­kę, by powsta­ły spi­ra­le mydła.
7. Wymyj kek­sów­kę i osusz dokład­nie, spry­skaj alko­ho­lem.

Czy­taj dalej