Decoupage łowickie wzory
ogórki małosolne i kiszone
masełko

Domowe masło w mniej niż 2 minuty

Domowe ma­sło w mniej niż 2 mi­nuty – czy to moż­liwe? Ow­szem! Choć z pew­no­ścią nie zgo­dzą się ze mną tra­dy­cyjne go­spo­dy­nie do­mowe, bo prze­cież ro­bie­nie ma­sła nie może trwać tak krótko. Prawda, tra­dy­cyjne me­tody po­chła­niają dużo czasu, ale może to wła­śnie dzięki temu po­świę­ce­niu do­mowe pro­dukty tak nam sma­kują? Czy­taj da­lej

Papierówki w negatywie

Papierowy kompot zimowy

Papie­rowy kom­pot zi­mowy, kto by po­my­ślał, czyżby kom­pot z pa­pieru? Oczy­wi­ście, że nie… kom­pot zi­mowy po­wstaje z mo­ich ulu­bio­nych ja­błek pa­pie­ró­wek oraz ty­po­wych przy­praw ko­ja­rzą­cych mi się z okre­sem zi­mowo – świą­tecz­nym, a mia­no­wi­cie z cy­na­mo­nem i goź­dzi­kami. Czy­taj da­lej

Jabuszka