Brama

Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim

Skan­sen Rzeki Pi­licy w To­ma­szo­wie Ma­zo­wiec­kim (wo­je­wódz­two łódz­kie) jest jed­nym z trzech miejsc, łą­czą­cych się w pro­dukt re­gio­nalny „To­ma­szow­ska Okrą­glica”. Skan­sen po­wstaje od 2000 roku i wciąż jest uzu­peł­niany o nowe eks­po­naty. Zna­leźć w nim można liczne pa­miątki z cza­sów I i II Wojny Świa­to­wej, które rzeka Pi­lica od­dała nam po­wtór­nie. W Skan­se­nie można po­znać (albo przy­po­mnieć so­bie) tech­nikę po­zy­ski­wa­nia mąki pro­sto z młyna. Skan­sen można zwie­dzać in­dy­wi­du­al­nie, są bo­wiem przy­go­to­wane liczne ta­blice in­for­ma­cyjne oraz ulotki. Można też sko­rzy­stać z usług pro­fe­sjo­nal­nego prze­wod­nika, jest to do­bra opcja dla wy­cie­czek zor­ga­ni­zo­wa­nych.

In­for­ma­cje do­ty­czące do­jazdu, cen bi­le­tów i go­dzin otwar­cia na­leży szu­kać na ofi­cjal­nej stro­nie Skan­senu.

Na­to­miast ja za­pra­szam na zdję­cia, du­uużo zdjęć.

Młyn

Młyn
Okienko

Okienko
Kamień młyński

Ka­mień młyń­ski
Beczka z wodą

Beczka z wodą
Ogródek wiejski

Ogró­dek wiej­ski
Klucze do tajemniczych zamków

Klu­cze do ta­jem­ni­czych zam­ków
Młyn

Młyn
Młyn

Młyn
Pamiątkowa broń

Pa­miąt­kowa broń
Stacyjka

Sta­cyjka
Elementy czołgów

Ele­menty czoł­gów
Przenośne żarna

Prze­no­śne żarna
Młynki do kawy

Młynki do kawy
Dzwon na młynie

Dzwon na mły­nie

Dzię­kuję za uwagę, po­zdra­wiam
E.

Decoupage łowickie wzory
ogórki małosolne i kiszone
masełko

Domowe masło w mniej niż 2 minuty

Domowe ma­sło w mniej niż 2 mi­nuty – czy to moż­liwe? Ow­szem! Choć z pew­no­ścią nie zgo­dzą się ze mną tra­dy­cyjne go­spo­dy­nie do­mowe, bo prze­cież ro­bie­nie ma­sła nie może trwać tak krótko. Prawda, tra­dy­cyjne me­tody po­chła­niają dużo czasu, ale może to wła­śnie dzięki temu po­świę­ce­niu do­mowe pro­dukty tak nam sma­kują? Czy­taj da­lej

Papierówki w negatywie

Papierowy kompot zimowy

Papie­rowy kom­pot zi­mowy, kto by po­my­ślał, czyżby kom­pot z pa­pieru? Oczy­wi­ście, że nie… kom­pot zi­mowy po­wstaje z mo­ich ulu­bio­nych ja­błek pa­pie­ró­wek oraz ty­po­wych przy­praw ko­ja­rzą­cych mi się z okre­sem zi­mowo – świą­tecz­nym, a mia­no­wi­cie z cy­na­mo­nem i goź­dzi­kami. Czy­taj da­lej