Mydełko glicerynowe - urocze serduszka

Mydełko glicerynowe – urocze serduszka

Mydeł­ko gli­ce­ry­no­we ma to do sie­bie, że w pro­sty spo­sób moż­na je zro­bić. Do­dat­ko­wo ła­two uzy­skać bar­dzo ład­ne efek­ty świetl­ne, ko­lo­ry­stycz­ne i kształt­ne. W związ­ku z tym moż­na też uzy­skać pro­po­no­wa­ne uro­cze ser­dusz­ka.

Na po­cząt­ku zro­bi­łam za­ku­py w zna­nej mi od da­wien daw­na hur­tow­ni ko­sme­tycz­nej Eco­flo­res. Znam ją od po­cząt­ku mo­jej zmy­dlo­nej hi­sto­rii, o któ­rej mo­że­cie po­czy­tać TU­TAJ. Tak więc po­wró­ci­łam do hur­tow­ni z No­we­go Tar­gu, by od­kryć no­we (dla mnie) ba­zy gli­ce­ry­no­we z wie­lo­ma do­dat­ko­wy­mi skład­ni­ka­mi od­żyw­czy­mi. Oglą­da­łam też róż­ne­go ro­dza­je for­my, fo­rem­ki, barw­ni­ki i za­pa­chy. I tak też zro­dził się po­my­sł na uro­cze ser­dusz­ka za­to­pio­ne w prze­zro­czy­stej ba­zie gli­ce­ry­no­wej. Czy­taj da­lej

Poduszka handmade dla Zuzi

Pomysł na prezent – poduszka

Pomy­sł na pre­zent czę­sto po­szu­ki­wa­ny. Je­śli je­ste­śmy zwo­len­ni­ka­mi pre­zen­tów ręcz­nie wy­ko­na­ny­ch, ta­ki­ch ty­pu DIY (Do It by Your­self) lub jak kto wo­li ZTS (Zrób To Sam) to świet­nie! Ja uwiel­biam te­go ty­pu rze­czy, bo opró­cz pew­nej kwo­ty pie­nięż­nej prze­ka­za­nej na te­go ty­pu cel, to po­świę­cam jesz­cze te­mu przed­się­wzię­ciu swój czas i umie­jęt­no­ści. Co za tym idzie do­da­ję jesz­cze swo­je ser­ce. Cza­sa­mi wie­my od ra­zu, cza­sa­mi trze­ba się moc­no nad tym wszyst­kim za­sta­no­wić. Za­baw­ka, swe­te­rek, ku­be­czek, po­dusz­ka, ze­staw do sa­mo­dziel­ne­go two­rze­nia… Moż­li­wo­ści je­st wie­le.

Gdy cór­ka chrzest­na mo­je­go Do­mow­ni­ka zbli­ża­ła się do swo­ich uro­dzin ja­sne by­ło to, że bę­dzie­my po­szu­ki­wać pre­zen­tu. Jak do­brze, bo z po­moc­ną przy­by­ła Szwa­gier­ka, któ­ra pod­po­wie­dzia­ła, że do­brym roz­wią­za­niem bę­dzie po­dusz­ka.

I tak na zle­ce­nie Do­mow­ni­ka, z głę­bi mo­je­go ser­ca, dla pew­nej ma­łej Księż­nicz­ki po­wsta­ła ta­ka oto ró­żo­wa, pi­ko­wa­na, imien­na po­dusz­ka XXL w kształ­cie naj­bar­dziej zbli­żo­nym do uczu­cia, któ­re do ma­łej Księż­nicz­ki czu­je­my.

Za­pra­szam na zdję­cia: Czy­taj da­lej

Kwiaty filcowane metodą na mokro
Brama

Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim

Skan­sen Rze­ki Pi­li­cy w To­ma­szo­wie Ma­zo­wiec­kim (wo­je­wódz­two łódz­kie) je­st jed­nym z trzech miej­sc, łą­czą­cy­ch się w pro­dukt re­gio­nal­ny „To­ma­szow­ska Okrą­gli­ca”. Skan­sen po­wsta­je od 2000 ro­ku i wciąż je­st uzu­peł­nia­ny o no­we eks­po­na­ty. Zna­leźć w nim moż­na licz­ne pa­miąt­ki z cza­sów I i II Woj­ny Świa­to­wej, któ­re rze­ka Pi­li­ca od­da­ła nam po­wtór­nie. W Skan­se­nie moż­na po­znać (al­bo przy­po­mnieć so­bie) tech­ni­kę po­zy­ski­wa­nia mą­ki pro­sto z mły­na. Skan­sen moż­na zwie­dzać in­dy­wi­du­al­nie, są bo­wiem przy­go­to­wa­ne licz­ne ta­bli­ce in­for­ma­cyj­ne oraz ulot­ki. Moż­na też sko­rzy­stać z usług pro­fe­sjo­nal­ne­go prze­wod­ni­ka, je­st to do­bra opcja dla wy­cie­czek zor­ga­ni­zo­wa­ny­ch.

In­for­ma­cje do­ty­czą­ce do­jaz­du, cen bi­le­tów i go­dzin otwar­cia na­le­ży szu­kać na ofi­cjal­nej stro­nie Skan­se­nu.

Na­to­mia­st ja za­pra­szam na zdję­cia, du­uużo zdjęć.

Młyn

Młyn

Czy­taj da­lej

Decoupage łowickie wzory