Opublikowano Dodaj komentarz

Mam kury!

Mam kury, bo zawsze chcia­łam mieć.

Nie jakąś tam olbrzy­mią ilość. Na począt­ku 5 kurek i 1 kogut czy­li razem 6 sztuk pta­ków. Zaku­pi­łam je u hodow­cy hob­by­sty, któ­ry szcze­gó­ło­wo poin­for­mo­wał mnie o ich sta­nie zdro­wia. Był też zain­te­re­so­wa­ny przy­go­to­wa­ny­mi dla nich warun­ka­mi miesz­kal­ny­mi oraz moim doświad­cze­niem w hodowli.

Jeśli i Was cie­ka­wi jak przy­go­to­wa­łam kur­nik do zasie­dle­nia to koniecz­nie zer­k­nij­cie na film:

A tutaj fil­mik z same­go wpro­wa­dze­nia ptaków :

Pozdra­wiam ser­decz­nie, Elżbieta