Opublikowano Dodaj komentarz

„Adoptując jednego psa nie zmienisz całego świata, ale zmienisz świat tego psa”

I Kropka

Kto śle­dzi mnie na Insta­gra­mie z pew­no­ścią zauwa­żył małe­go, pra­wie czar­ne­go szcze­nia­ka, któ­ry to zamiesz­kał razem ze mną i Domow­ni­kiem nie­daw­no. A jak adop­cja to i praw­dzi­wy dom. A jak dom to i lego­wi­sko…

Do zro­bie­nia psie­go lego­wi­ska czy­li zwa­nej po moje­mu – psiej budy, potrze­bu­je­my swe­ter, podusz­kę, wypeł­nie­nie (np. sta­rą pościel) i przy­bo­ry do cię­cia i szy­cia.

Co zro­bi­łam:

Przymiarka do szycia
Przy­miar­ka do szy­cia
 1. Roz­ło­ży­łam swe­ter na pła­skiej powierzch­ni i wymy­śli­łam, że buda będzie „łado­wa­na” za pomo­cą koł­nie­rza.
 2. Przy­ło­ży­łam podusz­kę do środ­ko­wej czę­ści swe­tra.
 3. Odcię­łam nad­miar z dołu – pamię­ta­jąc o zosta­wie­niu kil­ku cen­ty­me­trów zapa­su na szwy.

  Szycie budy
  Szy­cie budy
 4. Zszy­łam ze sobą ręka­wy i zaszy­łam dół swe­tra.
 5. Sta­rą pościel i reszt­ki swe­tra zwi­nę­łam w rulon o dłu­go­ści zszy­tych ręka­wów.
 6. Wypeł­nie­nie umie­ści­łam w ręka­wach.
 7. Wałek z ręka­wów przy­szy­łam do swe­tra, by stwo­rzyć jeden spój­ny kawał budy.

  Psia buda
  Psia buda
 8. Podu­chę wsa­dzi­łam przez koł­nierz do środ­ka i…
 9. … dałam budę psu.

Kocha­ny ten pies, takie psie dziec­ko. A buda? Cał­kiem sobie ta psia buda. Czy­taj dalej „Adop­tu­jąc jed­ne­go psa nie zmie­nisz całe­go świa­ta, ale zmie­nisz świat tego psa”