Opublikowano 1 komentarz

Pieluchy wielorazowe – pierwsze spotkanie

Produkty wielorazowe

O idei wie­lo­ra­zo­wych rze­czy myśla­łam już daw­no. Począt­ko­wo, jesz­cze jako nie mat­ka inte­re­so­wa­ły mnie rze­czy prze­zna­czo­ne dla kobiet: wkład­ki higie­nicz­ne, pod­pa­ski, płat­ki kosme­tycz­ne itd. Czy­ta­łam wie­le, ale bałam się wiel­kiej inwe­sty­cji tyl­ko dla­te­go, że mam taką zachcian­kę. Pierw­sze zaku­py na pró­bę poczy­ni­łam w mojej ulu­bio­nej dro­ge­rii eko­lo­gicz­nej Bet­ter Land. Przy oka­zji kupo­wa­nia środ­ków do pra­nia wypraw­ki dla Malu­cha kupi­łam też dla sie­bie dwie pary wkła­dek lak­ta­cyj­nych wie­lo­ra­zo­wych. Posta­no­wi­łam, że dopie­ro po poro­dzie zorien­tu­ję się czy z kar­mie­niem mi wyszło, jak spra­wu­je się idea wie­lo­ra­zo­wych pro­duk­tów higie­nicz­nych i w ogó­le jak spra­wu­ją się same wkład­ki. Mia­łam więc bia­łe  i kolo­ro­we wkład­ki lak­ta­cyj­ne fir­my Koko­si.

Dopie­ro będąc mamą i orien­tu­jąc się, że codzien­nie ja i Maluch pro­du­ku­je­my całe wia­dro(!) śmie­ci, zaczę­łam zasta­na­wiać się co z tym pro­ble­mem zro­bić.

Zaczę­łam więc czy­tać, oglą­dać fil­my, zda­wać pyta­nia na tema­tycz­nych gru­pach, pla­no­wać zakup i w koń­cu go doko­nać.

Znam sie­bie… leni­wa jestem i bałam się, że nie będzie mi się chcia­ło tego wszyst­kie­go prać, skła­dać. Posta­no­wi­łam więc, że kupię kil­ka wie­lo pro­duk­tów na pró­bę. Zaku­pów doko­na­łam w skle­pie 3E. Na prze­sył­kę cze­ka­łam dosłow­nie kil­ka dni! Moje pierw­sze wra­że­nia po otwo­rze­niu prze­sył­ki i zoba­cze­niu na żywo pie­luch wie­lo­ra­zo­wych mogli­ście obej­rzeć w „rela­cji na żywo” na moim FB (link TUTAJ).

W dzi­siej­szym poście pre­zen­tu­ję suche infor­ma­cje pocho­dzą­ce ze stro­ny skle­pu 3E. Wpis ten nie posia­da mojej opi­nii na temat pro­duk­tów wie­lo­ra­zo­wych, bowiem wciąż jeste­śmy w fazie testów i opi­nia się two­rzy.

Produkty wielorazowe
Pro­duk­ty wie­lo­ra­zo­we

Kieszonka PUL/bambus BabyLemur-zwierzaki/niebieski

Cena: oko­ło 25 zł

Pie­lusz­ka PUL (oddy­cha­ją­cy, wodo­od­por­ny mate­riał) z kie­szon­ką na wkład chłon­ny, dla dzie­ci od ok.4,5 kg do ok.15 kg w zależ­no­ści od budo­wy cia­ła. Od pupy dzia­ni­na bam­bu­so­wa (poma­ga utrzy­mać odpo­wied­nią tem­pe­ra­tu­rę, dzia­ła anty­aler­gicz­nie i anty­sep­tycz­nie).

Kieszonka PUL/bambus BabyLemur-zwierzaki/niebieski
Kie­szon­ka PUL/bambus Baby­Le­mur-zwie­rza­ki­/nie­bie­ski

Kieszonka PUL/welur synt. BabyLemur-zygzak/mięta

Cena: oko­ło 25 zł

Pie­lusz­ka PUL (oddy­cha­ją­cy, wodo­od­por­ny mate­riał) z kie­szon­ką na wkład chłon­ny, dla dzie­ci od ok.4,5 kg do ok.15 kg w zależ­no­ści od budo­wy cia­ła. Od pupy welur syn­te­tycz­ny, któ­ry daje uczu­cie sucho­ści w pie­lusz­ce.

Kieszonka PUL/welur synt. BabyLemur-zygzak/mięta
Kie­szon­ka PUL/welur synt. Baby­Le­mur-zyg­za­k/mię­ta

Wkład prefold bambusowy S pomarańczowy

Cena: oko­ło 20 zł

Pie­lusz­ka typu pre­fold (przy­go­to­wa­na do szyb­kie­go zało­że­nia) wyko­na­na z nowej dzia­ni­ny bam­bu­so­wej ko-bam­boo (skład: 82% wisko­zy bam­bu­so­wej 18% polie­ster). Słu­ży jako wkład chłon­ny do „kie­szo­nek” lub „otu­la­czy”.

wkład prefold bambusowy S pomarańczowy
wkład pre­fold bam­bu­so­wy S poma­rań­czo­wy

Pieluszka Otulacz OS-PUL KoKoGutek

Cena: oko­ło 58 zł

Otu­lacz PUL (oddy­cha­ją­cy, wodo­od­por­ny mate­riał) w roz­mia­rze One Size (od ok.4,5 kg do ok.15 kg wagi dziec­ka).

Pieluszka Otulacz OS-PUL KoKoGutek
Pie­lusz­ka Otu­lacz OS-PUL KoKo­Gu­tek

Pieluszka formowanka OS Biedronki + dedykowane dwa wkłady chłonne

Cena: oko­ło 65 zł

Pie­lusz­ka for­mo­wan­ka jest w cało­ści chłon­na. Jej sto­pień chłon­no­ści zwięk­sza­ny jest za pomo­cą dodat­ko­wych wkła­dów (3 war­stwo­wy wkład bam­bu­so­wy dłu­gi 70x10cm wpi­na­ny na napy oraz krót­ki z jed­nej stro­ny dzia­ni­na bam­bu­so­wa a z dru­giej dzia­ni­na Ter­mo­Ko posia­da­ją­ca zna­ko­mi­te wła­ści­wo­ści odpro­wa­dza­nia wil­go­ci).

Pieluszka formowanka Biedronki
Pie­lusz­ka for­mo­wan­ka Bie­dron­ki

I kil­ka rze­czy dla mnie:

Wkład­ka higie­nicz­na MINI

Cena: oko­ło 8,20 zł

Wkład­ka higie­nicz­na uszy­ta jest z dwóch warstw . War­stwa zewnętrz­na to cien­ka baweł­na, od skó­ry deli­kat­na nie­bie­lo­na dzia­ni­na  bam­bu­so­wa (85% przę­dza bam­bu­so­wa, 15% polie­ster).

Wkładka higieniczna MINI
Wkład­ka higie­nicz­na MINI

Wkład­ki lak­ta­cyj­ne

Cena: oko­ło 12 zł

Wkład­ki  z zewnątrz posia­da­ją nie­prze­ma­kal­ny, oddy­cha­ją­cy mate­riał PUL, a w środ­ku dwie war­stwy chłon­ne z bam­bu­sa.

Wkładki laktacyjne
Wkład­ki lak­ta­cyj­ne

I to tyle jeśli cho­dzi o zaku­py w skle­pie 3E.

Za wcze­śnie, by wyda­wać opi­nie o pro­duk­tach. Same zaku­py w skle­pie uwa­żam za przy­jem­ne jed­nak myślę, że wła­ści­ciel powi­nien jesz­cze raz prze­my­śleć inter­fa­ce ser­wi­su. Mia­łam bowiem spo­ry pro­blem, by odna­leźć przy­cisk „Wylo­guj się”. Teraz po wylo­go­wa­niu nie mam zie­lo­ne­go poję­cia jak zalo­go­wać się ponow­nie…

Pozdra­wiam
Elż­bie­ta

PS. Post ten NIE jest postem spon­so­ro­wa­nym.