,,Ikona" Matki Bożej Niezawodnej Nadziei

Ikona a decoupage

Iko­na a de­co­upa­ge – czy to moż­li­we? Z pew­no­ścią tak, ale ani nie bę­dzie to praw­dzi­wa iko­na, ani nie bę­dzie to po­praw­nie wy­ko­na­na pra­ca w tech­ni­ce de­co­upa­ge.

W kre­atyw­nym po­dej­ściu do rze­czy­wi­sto­ści cho­dzi jed­nak o to, by ra­dzić so­bie z ota­cza­ją­cym nas świa­tem na swój spo­sób.

Któ­re­goś dnia waż­na mi oso­ba za­mó­wi­ła so­bie na pew­ną oka­zję pew­ną rzecz. Nie cho­dzi­ło jej o naj­wspa­nial­sze od­zwier­cie­dle­nie pew­ne­go ob­ra­zu. Za­le­ża­ło jej na od­zwier­cie­dle­niu kli­ma­tu ikon i te­go, by ob­raz był na drew­nia­nej de­sce. Cho­dzi­ło o „iko­nę” Mat­ki Bo­żej Nie­za­wod­nej Na­dziei, któ­ra pre­zen­tu­je się tak (zdję­cie po­cho­dzi ze stro­ny TEJ) : Czy­taj da­lej

Decoupage łowickie wzory

XIX Małopolska Giełda Agroturystyczna

XIX Ma­ło­pol­ska Gieł­da Agro­tu­ry­stycz­na od­bę­dzie się już w naj­bliż­szy week­end czy­li 23 i 24 kwiet­nia w Kra­ko­wie. Za­pra­szam na nią bar­dzo ser­decz­nie, do­jazd jest pro­sty – wy­star­czy kie­ro­wać się na Kam­pus Uni­wer­sy­te­tu Rol­ni­cze­go w Kra­ko­wie (Ale­je 29-​Listopada). Jed­no­cze­śnie w trak­cie Gieł­dy bę­dą od­by­wać się V Tar­gi Ogrod­ni­cze, dla­te­go to rów­nież wy­jąt­ko­wa oka­zja do na­by­cia wy­jąt­ko­wych ro­ślin na ten no­wy wio­sen­ny se­zon! Za­pra­szam ca­łe ro­dzi­ny, bo bę­dzie smacz­nie, bę­dzie cie­ka­wie, bę­dą zwie­rząt­ka, bę­dą po­ka­zy i bę­dzie rów­nież nam śpie­wał Gość Spe­cjal­ny – kto wie, mo­że usły­szy­my pio­sen­kę o Psz­czół­ce Mai?

Przede wszyst­kim jed­nak za­pra­szam na Ma­ło­pol­ską Gieł­dę Agro­tu­ry­stycz­ną, po­nie­waż bę­dzie wy­jąt­ko­wa oka­zja do spo­tka­nia się ze mną 🙂 oraz z mo­ją ko­le­żan­ką Ka­sią – twór­cą akwa­re­li z Art​Ka​ska​.com 🙂 Czy­taj da­lej

„Słodkie” pudełko na drobiazgi

Inspi­ra­cji szu­kać moż­na wszę­dzie. Ja jej szu­ka­łam w ostat­nich wy­da­rze­niach. A wszyst­kie one ra­zem po­zwo­li­ły mi stwo­rzyć bar­dzo „słod­kie” pu­de­łecz­ko na dro­bia­zgi. Ale ale po ko­lei…

Pod ko­niec li­sto­pa­da ubie­głe­go ro­ku (oka­zu­je się, że to już pra­wie 4 mie­sią­ce te­mu!) sta­łam się po­sia­dacz­ką dość in­te­re­su­ją­ce­go, okrą­głe­go i pla­sty­ko­we­go pu­deł­ka z za­kręt­ką. Zna­czy tyl­ko w teo­rii by­ło ono in­te­re­su­ją­ce, bo prak­tycz­nie ra­czej nud­ne, sza­re ni­ja­kie… Zresz­tą mo­że­cie je zo­ba­czyć we wpi­sie o pły­nie do płu­ka­nia tka­nin tu­taj .

I tak le­ża­ło na wan­nie, za­po­mnia­ne i nie­uży­wa­ne. Ale ja pa­mię­ta­łam! Spe­cjal­nie je za­cho­wa­łam, bo wie­dzia­łam, że kie­dyś mo­że się przy­dać!

Tak też się sta­ło, gdy pod cho­in­ką zna­la­złam ze­staw pod­sta­wo­wy do de­co­upa­ge, swo­ją dro­gą jesz­cze raz dzię­ku­ję mój Do­mow­ni­ku :*

Bra­ko­wa­ło jesz­cze tyl­ko tej „słod­kiej” cząst­ki… do cza­su, gdy pod ko­niec stycz­nia mo­ja Sio­stra za­opa­trzy­ła mnie w kil­ka kom­ple­tów ślicz­nie za­dru­ko­wa­nych ser­we­tek (o ta­kich szcze­gó­łach mo­jej twór­czo­ści na bie­żą­co mo­że­cie się do­wie­dzieć tu­taj oraz tu­taj). Swo­ją dro­gą, jesz­cze raz bar­dzo dzię­ku­ję :*

I w koń­cu na­stał ten czas, w któ­rym mia­łam czas na two­rze­nie! Czy­taj da­lej

Pudełko w róże i serwetki kolorowe

Pudełko zdobione metodą decoupage

Sto lat temu, a dokładniej z rok temu uczestniczyłam w kursie przyspieszonym, a dokładniej w jednej lekcji, dotyczącej decoupage - czyli metody zdobienia przedmiotów za pomocą serwetek. Metoda ta jest bardzo przyjemna i w moim odczuciu dość łatwa w wykonaniu. Przy tym, nawet najwięksi amatorzy będą zachwyceni z jej efektów, bo niewprawione oko, stwierdzi, że autor z całą pewnością namalował ten śliczny obraz na tym przedmiocie!

Pudełko zdobione metodą decoupage

Pudełko zdobione metodą decoupage

Przyszedł czas, by odświeżyć pamięć i spróbować zrobić coś samodzielnie. Czytaj dalej