Regulamin sklepu

Regu­la­min skle­pu waż­ny od 17.06.2019r.

§ 1
Posta­no­wie­nia wstępne

 1. Sklep inter­ne­to­wy Mój Miły Czas, dostęp­ny pod adre­sem inter­ne­to­wym www.mojmilyczas.pl/sklep pro­wa­dzo­ny jest przez Elż­bie­tę Lenart pro­wa­dzą­cą dzia­łal­ność nierejestrową.
 2. Niniej­szy regu­la­min skie­ro­wa­ny jest do Kon­su­men­tów i okre­śla zasa­dy i tryb zawie­ra­nia z Kon­su­men­tem Umo­wy Sprze­da­ży na odle­głość za pośred­nic­twem Sklepu.

§ 2
Defi­ni­cje

 1. Kon­su­ment ​​– oso­ba fizycz­na zawie­ra­ją­ca ze Sprze­daw­cą umo­wę w ramach Skle­pu, któ­rej przed­miot nie jest zwią­za­ny bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawodową.
 2. ​Sprze­daw­ca ​​– oso­ba fizycz­na pro­wa­dzą­ca dzia­łal­ność nierejestrową.
 3. Klient ​​– każ­dy pod­miot doko­nu­ją­cy zaku­pów za pośred­nic­twem Sklepu.
 4. Przed­się­bior­ca ​​– oso­ba fizycz­na, oso­ba praw­na i jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie­bę­dą­ca oso­bą praw­ną, któ­rej odręb­na usta­wa przy­zna­je zdol­ność praw­ną, wyko­nu­ją­ca we wła­snym imie­niu dzia­łal­ność gospo­dar­czą, któ­ra korzy­sta ze Sklepu.
 5. Sklep ​​– sklep inter­ne­to­wy pro­wa­dzo­ny przez Sprze­daw­cę pod adre­sem inter­ne­to­wym www.mojmilyczas.pl
 6. Umo­wa zawar­ta na odle­głość – umo­wa zawar­ta z Klien­tem w ramach zor­ga­ni­zo­wa­ne­go sys­te­mu zawie­ra­nia umów na odle­głość (w ramach Skle­pu), bez jed­no­cze­snej fizycz­nej obec­no­ści stron, z wyłącz­nym wyko­rzy­sta­niem jed­ne­go lub więk­szej licz­by środ­ków poro­zu­mie­wa­nia się na odle­głość do chwi­li zawar­cia umo­wy włącznie.
 7. Regu­la­min ​​– niniej­szy regu­la­min Sklepu.
 8. Zamó­wie­nie ​​– oświad­cze­nie woli Klien­ta skła­da­ne za pomo­cą For­mu­la­rza Zamó­wie­nia i zmie­rza­ją­ce bez­po­śred­nio do zawar­cia Umo­wy Sprze­da­ży Pro­duk­tu lub Pro­duk­tów ze Sprzedawcą.
 9. Kon­to – kon­to klien­ta w Skle­pie, są w nim gro­ma­dzo­ne są dane poda­ne przez Klien­ta oraz infor­ma­cje o zło­żo­nych przez nie­go Zamó­wie­niach w Sklepie.
 10. For­mu­larz reje­stra­cji ​​– for­mu­larz dostęp­ny w Skle­pie, umoż­li­wia­ją­cy utwo­rze­nie Konta.
 11. For­mu­larz zamó­wie­nia – inte­rak­tyw­ny for­mu­larz dostęp­ny w Skle­pie umoż­li­wia­ją­cy zło­że­nie Zamó­wie­nia, w szcze­gól­no­ści poprzez doda­nie Pro­duk­tów do Koszy­ka oraz okre­śle­nie warun­ków Umo­wy Sprze­da­ży, w tym spo­so­bu dosta­wy i płatności.
 12. Koszyk ​​– ele­ment opro­gra­mo­wa­nia Skle­pu, w któ­rym widocz­ne są wybra­ne przez Klien­ta Pro­duk­ty do zaku­pu, a tak­że ist­nie­je moż­li­wość usta­le­nia i mody­fi­ka­cji danych Zamó­wie­nia, w szcze­gól­no­ści ilo­ści produktów.
 13. Pro­dukt ​​– dostęp­na w Skle­pie rzecz ruchoma/usługa będą­ca przed­mio­tem Umo­wy Sprze­da­ży mię­dzy Klien­tem a Sprzedawcą.
 14. Umo­wa Sprze­da­ży – umo­wa sprze­da­ży Pro­duk­tu zawie­ra­na albo zawar­ta mię­dzy Klien­tem a Sprze­daw­cą za pośred­nic­twem Skle­pu inter­ne­to­we­go. Przez Umo­wę Sprze­da­ży rozu­mie się też – sto­so­wa­nie do cech Pro­duk­tu – umo­wę o świad­cze­nie usług i umo­wę o dzieło.

§ 3
Kon­takt ze Sklepem

 1. Adres Sprze­daw­cy: 97–200 Toma­szów Mazowiecki
 2. Adres e‑mail Sprze­daw­cy: mojmilyczas@gmail.com
 3. Numer tele­fo­nu Sprze­daw­cy: 694−963−646
 4. Numer rachun­ku ban­ko­we­go Sprzedawcy …………………………….
 5. Klient może poro­zu­mie­wać się ze Sprze­daw­cą za pomo­cą adre­sów i nume­rów tele­fo­nów poda­nych w niniej­szym paragrafie.
 6. Klient może poro­zu­mieć się tele­fo­nicz­nie ze Sprze­daw­cą w godzi­nach 10 – 18, od ponie­dział­ku do piątku.

§ 4
Wyma­ga­nia techniczne

Do korzy­sta­nia ze Skle­pu, w tym prze­glą­da­nia asor­ty­men­tu Skle­pu oraz skła­da­nia zamó­wień na Pro­duk­ty, nie­zbęd­ne są:

 1. urzą­dze­nie koń­co­we z dostę­pem do sie­ci Inter­net i prze­glą­dar­ką internetową,
 2. aktyw­ne kon­to pocz­ty elek­tro­nicz­nej (e‑mail),
 3. włą­czo­na obsłu­ga pli­ków cookies,
 4. zain­sta­lo­wa­ny pro­gram FlashPlayer.

§ 5
Infor­ma­cje ogólne

 1. Sprze­daw­ca w naj­szer­szym dopusz­czal­nym przez pra­wo zakre­sie nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zakłó­ce­nia w tym prze­rwy w funk­cjo­no­wa­niu Skle­pu spo­wo­do­wa­ne siłą wyż­szą, nie­do­zwo­lo­nym dzia­ła­niem osób trze­cich lub nie­kom­pa­ty­bil­no­ścią Skle­pu inter­ne­to­we­go z infra­struk­tu­rą tech­nicz­ną Klienta.
 2. Prze­glą­da­nie asor­ty­men­tu Skle­pu nie wyma­ga zakła­da­nia Kon­ta. Skła­da­nie zamó­wień przez Klien­ta na Pro­duk­ty znaj­du­ją­ce się w asor­ty­men­cie Skle­pu moż­li­we jest albo po zało­że­niu Kon­ta zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi § 6 Regu­la­mi­nu albo przez poda­nie nie­zbęd­nych danych oso­bo­wych i adre­so­wych umoż­li­wia­ją­cych reali­za­cję Zamó­wie­nia bez zakła­da­nia Konta.
 3. Ceny poda­ne w Skle­pie są poda­ne w pol­skich zło­tych i są cena­mi brut­to (uwzględ­nia­ją poda­tek VAT).
 4. Na koń­co­wą (osta­tecz­ną) kwo­tę do zapła­ty przez Klien­ta skła­da się cena za Pro­dukt oraz koszt dosta­wy (w tym opła­ty za trans­port, dostar­cze­nie i usłu­gi pocz­to­we), o któ­rej Klient jest infor­mo­wa­ny na stro­nach Skle­pu w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia, w tym tak­że w chwi­li wyra­że­nia woli zwią­za­nia się Umo­wą Sprzedaży.
 5. W przy­pad­ku Umo­wy obej­mu­ją­cej pre­nu­me­ra­tę lub świad­cze­nie usług na czas nie­ozna­czo­ny koń­co­wą (osta­tecz­ną) ceną jest łącz­na cena obej­mu­ją­ca wszyst­kie płat­no­ści za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy cha­rak­ter przed­mio­tu Umo­wy nie pozwa­la, roz­sąd­nie oce­nia­jąc, na wcze­śniej­sze obli­cze­nie wyso­ko­ści koń­co­wej (osta­tecz­nej) ceny, infor­ma­cja o spo­so­bie, w jaki cena będzie obli­cza­na, a tak­że o opła­tach za trans­port, dostar­cze­nie, usłu­gi pocz­to­we oraz o innych kosz­tach, będzie poda­na w Skle­pie w opi­sie Produktu.

§ 6
Zakła­da­nie Kon­ta w Sklepie

 1. Aby zało­żyć Kon­to w Skle­pie, nale­ży wypeł­nić For­mu­larz reje­stra­cji. Nie­zbęd­ne jest poda­nie nastę­pu­ją­cych danych adres e‑mail.
 2. Zało­że­nie Kon­ta w Skle­pie jest darmowe.
 3. Logo­wa­nie się na Kon­to odby­wa się poprzez poda­nie logi­nu i hasła usta­no­wio­nych w For­mu­la­rzu rejestracji.
 4. Klient ma moż­li­wość w każ­dej chwi­li, bez poda­nia przy­czy­ny i bez pono­sze­nia z tego tytu­łu jakich­kol­wiek opłat usu­nąć Kon­to poprzez wysła­nie sto­sow­ne­go żąda­nia do Sprze­daw­cy, w szcze­gól­no­ści za pośred­nic­twem pocz­ty elektronicznej.

§ 7
Zasa­dy skła­da­nia Zamówienia

W celu zło­że­nia Zamó­wie­nia należy:

 1. zalo­go­wać się do Skle­pu ​ (opcjo­nal­nie)
 2. wybrać Pro­dukt będą­cy przed­mio­tem Zamó­wie­nia, a następ­nie klik­nąć przy­cisk „Do koszyka” 
 3. jeże­li wybra­no moż­li­wość zło­że­nia Zamó­wie­nia bez reje­stra­cji – wypeł­nić For­mu­larz zamó­wie­nia poprzez wpi­sa­nie danych odbior­cy Zamó­wie­nia oraz adre­su, na któ­ry ma nastą­pić dosta­wa Pro­duk­tu, wybrać rodzaj prze­sył­ki (spo­sób dostar­cze­nia Produktu),
 4. klik­nąć przy­cisk “Kupu­ję i płacę”.
 5. wybrać jeden z dostęp­nych spo­so­bów płat­no­ści i w zależ­no­ści od spo­so­bu płat­no­ści, opła­cić zamó­wie­nie w okre­ślo­nym ter­mi­nie, z zastrze­że­niem § 8 pkt 3.

§ 8
Ofe­ro­wa­ne meto­dy dosta­wy oraz płatności

 1. Klient może sko­rzy­stać z nastę­pu­ją­cych metod dosta­wy lub odbio­ru zamó­wio­ne­go Pro­duk­tu:
  a. Prze­sył­ka pocz­to­wa,
  b. Odbiór oso­bi­sty dostęp­ny pod adre­sem: ul. Ostrow­skie­go, 97–200 Toma­szów Mazowiecki
 2. Klient może sko­rzy­stać z nastę­pu­ją­cych metod płat­no­ści:
  a. Płat­ność przy odbio­rze
  b. Płat­ność prze­le­wem na kon­to Sprzedawcy
 3. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat metod dosta­wy oraz akcep­to­wal­nych metod płat­no­ści znaj­du­ją się za stro­nach Sklepu.

§ 9
Wyko­na­nie umo­wy sprzedaży

 1. Zawar­cie Umo­wy Sprze­da­ży mię­dzy Klien­tem a Sprze­daw­cą nastę­pu­je po uprzed­nim zło­że­niu przez Klien­ta Zamó­wie­nia za pomo­cą For­mu­la­rza zamó­wie­nia w Skle­pie inter­ne­to­wym zgod­nie z § 7 Regulaminu.
 2. Po zło­że­niu Zamó­wie­nia Sprze­daw­ca nie­zwłocz­nie potwier­dza jego otrzy­ma­nie oraz jed­no­cze­śnie przyj­mu­je Zamó­wie­nie do reali­za­cji. Potwier­dze­nie otrzy­ma­nia Zamó­wie­nia i jego przy­ję­cie do reali­za­cji nastę­pu­je poprzez prze­sła­nie przez Sprze­daw­cę Klien­to­wi sto­sow­nej wia­do­mo­ści e‑mail na poda­ny w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej Klien­ta, któ­ra zawie­ra co naj­mniej oświad­cze­nia Sprze­daw­cy o otrzy­ma­niu Zamó­wie­nia i o jego przy­ję­ciu do reali­za­cji oraz potwier­dze­nie zawar­cia Umo­wy Sprze­da­ży. Z chwi­lą otrzy­ma­nia przez Klien­ta powyż­szej wia­do­mo­ści e‑mail zosta­je zawar­ta Umo­wa Sprze­da­ży mię­dzy Klien­tem a Sprzedawcą.
 3. W przy­pad­ku wybo­ru przez Klien­ta:
  a. płat­no­ści prze­le­wem Klient obo­wią­za­ny jest do doko­na­nia płat­no­ści w ter­mi­nie 2 dni kalen­da­rzo­wych od dnia zawar­cia Umo­wy Sprze­da­ży – w prze­ciw­nym razie zamó­wie­nie zosta­nie anu­lo­wa­ne.
  b. płat­no­ści przy odbio­rze prze­sył­ki, Klient obo­wią­za­ny jest do doko­na­nia płat­no­ści przy odbio­rze prze­sył­ki.
  c. płat­no­ści gotów­ką przy odbio­rze oso­bi­stym prze­sył­ki, Klient obo­wią­za­ny jest doko­nać płat­no­ści przy odbio­rze prze­sył­ki w ter­mi­nie 7 dni od dnia otrzy­ma­nia infor­ma­cji o goto­wo­ści prze­sył­ki do odbioru.
 4. Jeże­li Klient wybrał spo­sób dosta­wy inny niż odbiór oso­bi­sty, Pro­dukt zosta­nie wysła­ny przez Sprze­daw­cę w ter­mi­nie wska­za­nym w jego opi­sie (z zastrze­że­niem ustę­pu 5 niniej­sze­go para­gra­fu), w spo­sób wybra­ny przez Klien­ta pod­czas skła­da­nia Zamówienia.
 5. W przy­pad­ku zamó­wie­nia Pro­duk­tów o róż­nych ter­mi­nach dosta­wy, ter­mi­nem dosta­wy jest naj­dłuż­szy poda­ny termin.
 6. Począ­tek bie­gu ter­mi­nu dosta­wy Pro­duk­tu do Klien­ta liczy się w nastę­pu­ją­cy spo­sób:
  a. W przy­pad­ku wybo­ru przez Klien­ta spo­so­bu płat­no­ści prze­le­wem – od dnia uzna­nia rachun­ku ban­ko­we­go Sprze­daw­cy.
  b. W przy­pad­ku wybo­ru przez Klien­ta odbio­ru oso­bi­ste­go Pro­duk­tu, Pro­dukt będzie goto­wy do odbio­ru przez Klien­ta w ter­mi­nie wska­za­nym w opi­sie Pro­duk­tu. O goto­wo­ści Pro­duk­tu do odbio­ru Klient zosta­nie dodat­ko­wo poin­for­mo­wa­ny przez Sprze­daw­cę poprzez prze­sła­nie sto­sow­nej wia­do­mo­ści e‑mail na poda­ny w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej Klienta.
 7.  W przy­pad­ku zamó­wie­nia Pro­duk­tów o róż­nych ter­mi­nach goto­wo­ści do odbio­ru, ter­mi­nem goto­wo­ści do odbio­ru jest naj­dłuż­szy poda­ny termin.
 8. Dosta­wa Pro­duk­tu odby­wa się wyłącz­nie na tere­nie Polski.
 9. Dosta­wa Pro­duk­tu do Klien­ta jest odpłat­na, chy­ba że Umo­wa Sprze­da­ży sta­no­wi ina­czej. Kosz­ty dosta­wy Pro­duk­tu (w tym opła­ty za trans­port, dostar­cze­nie i usłu­gi pocz­to­we) są wska­zy­wa­ne Klien­to­wi na stro­nach Skle­pu inter­ne­to­we­go oraz w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia, w tym tak­że w chwi­li wyra­że­nia przez Klien­ta
  woli zwią­za­nia się Umo­wą Sprzedaży.
 10. Odbiór oso­bi­sty Pro­duk­tu przez Klien­ta jest bezpłatny.

§ 10
Pra­wo odstą­pie­nia od umowy

 1. Kon­su­ment może w ter­mi­nie 14 dni odstą­pić od Umo­wy Sprze­da­ży bez poda­nia jakiej­kol­wiek przyczyny.
 2. Bieg ter­mi­nu okre­ślo­ne­go w ust. 1 roz­po­czy­na się od dostar­cze­nia Pro­duk­tu Kon­su­men­to­wi lub wska­za­nej przez nie­go oso­bie innej niż przewoźnik.
 3. W przy­pad­ku Umo­wy, któ­ra obej­mu­je wie­le Pro­duk­tów, któ­re są dostar­cza­ne osob­no, par­tia­mi lub w czę­ściach, ter­min wska­za­ny w ust. 1 bie­gnie od dosta­wy ostat­niej rze­czy, par­tii lub części.
 4. W przy­pad­ku Umo­wy, któ­ra pole­ga na regu­lar­nym dostar­cza­niu Pro­duk­tów przez czas ozna­czo­ny (pre­nu­me­ra­ta), ter­min wska­za­ny w ust. 1 bie­gnie od obję­cia w posia­da­nie pierw­szej z rzeczy.
 5. Kon­su­ment może odstą­pić od Umo­wy, skła­da­jąc Sprze­daw­cy oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od Umo­wy. Do zacho­wa­nia ter­mi­nu odstą­pie­nia od Umo­wy wystar­czy wysła­nie przez Kon­su­men­ta oświad­cze­nia przed upły­wem tego terminu.
 6. Oświad­cze­nie może być wysła­ne za pomo­cą tra­dy­cyj­nej pocz­ty, bądź dro­gą elek­tro­nicz­ną poprzez prze­sła­nie oświad­cze­nia na adres e‑mail Sprze­daw­cy lub przez zło­że­nie oświad­cze­nia na stro­nie inter­ne­to­wej Sprze­daw­cy – dane kon­tak­to­we Sprze­daw­cy zosta­ły okre­ślo­ne w § 3.
 7. W przy­pad­ku prze­sła­nia oświad­cze­nia przez Kon­su­men­ta dro­gą elek­tro­nicz­ną, Sprze­daw­ca nie­zwłocz­nie prze­śle Kon­su­men­to­wi na poda­ny przez Kon­su­men­ta adres e‑mail potwier­dze­nie otrzy­ma­nia oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od Umowy.
 8. Skut­ki odstą­pie­nia od Umo­wy:
  a. W przy­pad­ku odstą­pie­nia od Umo­wy zawar­tej na odle­głość Umo­wę uwa­ża się za nie­za­war­tą.
  b. W przy­pad­ku odstą­pie­nia od Umo­wy Sprze­daw­ca zwra­ca Kon­su­men­to­wi nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia Kon­su­men­ta o odstą­pie­niu od Umo­wy, wszyst­kie doko­na­ne przez nie­go płat­no­ści, w tym kosz­ty dostar­cze­nia rze­czy, z wyjąt­kiem dodat­ko­wych kosz­tów wyni­ka­ją­cych z wybra­ne­go przez Kon­su­men­ta spo­so­bu dostar­cze­nia inne­go niż naj­tań­szy zwy­kły spo­sób dostar­cze­nia ofe­ro­wa­ny przez Sprze­daw­cę.
  c. Zwro­tu płat­no­ści Sprze­daw­ca doko­na przy uży­ciu takich samych metod płat­no­ści, jakie zosta­ły przez Kon­su­men­ta uży­te w pier­wot­nej trans­ak­cji, chy­ba że Kon­su­ment wyraź­nie zgo­dził się na inne roz­wią­za­nie, któ­re nie będzie się wią­za­ło dla nie­go z żad­ny­mi kosz­ta­mi.
  d. Sprze­daw­ca może wstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści do cza­su otrzy­ma­nia Pro­duk­tu z powro­tem lub do cza­su dostar­cze­nia mu dowo­du jego ode­sła­nia, w zależ­no­ści od tego, któ­re zda­rze­nie nastą­pi wcze­śniej.
  e. Kon­su­ment powi­nien ode­słać Pro­dukt na adres Sprze­daw­cy poda­ny w niniej­szym Regu­la­mi­nie nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym poin­for­mo­wał Sprze­daw­cę o odstą­pie­niu od Umo­wy. Ter­min zosta­nie zacho­wa­ny, jeśli Kon­su­ment ode­śle Pro­dukt przed upły­wem ter­mi­nu 14 dni.
  f. Kon­su­ment pono­si bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu Pro­duk­tu, tak­że kosz­ty zwro­tu Pro­duk­tu, jeśli ze wzglę­du na swój cha­rak­ter Pro­dukt ten nie mógł zostać w zwy­kłym try­bie ode­sła­ny pocz­tą.
  g. Kon­su­ment odpo­wia­da tyl­ko za zmniej­sze­nie war­to­ści Pro­duk­tu wyni­ka­ją­ce z korzy­sta­nia z nie­go w spo­sób inny niż było to koniecz­ne do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia Pro­duk­tu.
  9. W przy­pad­ku gdy ze wzglę­du na cha­rak­ter Pro­duk­tu nie może on zostać ode­sła­ny w zwy­kłym try­bie pocz­tą, infor­ma­cja o tym, a tak­że o kosz­tach zwro­tu Pro­duk­tu, będzie się znaj­do­wać w opi­sie Pro­duk­tu w Skle­pie.
  10. Pra­wo do odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej na odle­głość nie przy­słu­gu­je Kon­su­men­to­wi w odnie­sie­niu do Umo­wy:
  a. w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz nie­pre­fa­bry­ko­wa­na, wypro­du­ko­wa­na według spe­cy­fi­ka­cji Kon­su­men­ta lub słu­żą­ca zaspo­ko­je­niu jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb,
  b. w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz dostar­cza­na w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, któ­rej po otwar­ciu opa­ko­wa­nia nie moż­na zwró­cić ze wzglę­du na ochro­nę zdro­wia lub ze wzglę­dów higie­nicz­nych, jeże­li opa­ko­wa­nie zosta­ło otwar­te po dostar­cze­niu,
  c. w któ­re przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz ule­ga­ją­ca szyb­kie­mu zepsu­ciu lub mają­ca krót­ki ter­min przy­dat­no­ści do uży­cia,
  d. o świad­cze­nie usług, jeże­li Sprze­daw­ca wyko­nał w peł­ni usłu­gę za wyraź­ną zgo­dą Kon­su­men­ta, któ­ry został poin­for­mo­wa­ny przez roz­po­czę­ciem świad­cze­nia, że po speł­nie­niu świad­cze­nia przez Sprze­daw­cę utra­ci pra­wo odstą­pie­nia od Umo­wy,
  e. w któ­rym cena lub wyna­gro­dze­nie zale­ży od wahań na ryn­ku finan­so­wym, nad któ­rym Sprze­daw­ca nie spra­wu­je kon­tro­li, i któ­re mogą wystą­pić przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od Umo­wy,
  f. w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia są rze­czy, któ­re po dostar­cze­niu, ze wzglę­du na swój cha­rak­ter, zosta­ją nie­roz­łącz­nie połą­czo­ne z inny­mi rze­cza­mi,
  g. w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia są napo­je alko­ho­lo­we, któ­rych cena zosta­ła uzgod­nio­na przy zawar­ciu umo­wy sprze­da­ży, a któ­rych dostar­cze­nie może nastą­pić dopie­ro po upły­wie 30 dni i któ­rych war­tość zale­ży od wahań na ryn­ku, nad któ­ry­mi Sprze­daw­ca nie ma kon­tro­li,
  h. w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia są nagra­nia dźwię­ko­we lub wizu­al­ne albo pro­gra­my kom­pu­te­ro­we dostar­cza­ne w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, jeże­li opa­ko­wa­nie zosta­ło otwar­te po dostar­cze­niu,
  i. o dostar­cza­nie dzien­ni­ków, perio­dy­ków lub cza­so­pism, z wyjąt­kiem umo­wy o pre­nu­me­ra­tę,
  j. o dostar­cze­nie tre­ści cyfro­wych, któ­re nie są zapi­sa­ne na nośni­ku mate­rial­nym, jeże­li speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­czę­ło się za wyraź­ną zgo­dą Kon­su­men­ta przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy i po poin­for­mo­wa­niu go przez Sprze­daw­cę o utra­cie pra­wa odstą­pie­nia od Umowy,

§ 11
Rekla­ma­cja i gwarancja

 1. Umo­wą Sprze­da­ży obję­te są Pro­duk­ty nowe i uży­wa­ne. Na stro­nach Skle­pu szcze­gó­ło­wo opi­sa­ny jest stan każ­de­go uży­wa­ne­go Produktu.
 2. Sprze­daw­ca jest obo­wią­za­ny dostar­czyć Klien­to­wi rzecz wol­ną od wad.
 3. W przy­pad­ku wystą­pie­nia wady zaku­pio­ne­go u Sprze­daw­cy towa­ru Klient ma pra­wo do rekla­ma­cji w par­ciu o prze­pi­sy doty­czą­ce rękoj­mi w kodek­sie cywilnym.
 4. Rekla­ma­cję nale­ży zgło­sić pisem­nie lub dro­gą elek­tro­nicz­ną na poda­ne w niniej­szym Regu­la­mi­nie adre­sy Sprzedawcy.
 5. Zale­ca się, aby w rekla­ma­cji zawrzeć m.in. zwię­zły opis wady, oko­licz­no­ści (w tym datę) jej wystą­pie­nia, dane Klien­ta skła­da­ją­ce­go rekla­ma­cję, oraz żąda­nie Klien­ta w związ­ku z wadą towaru.
 6. Sprze­daw­ca usto­sun­ku­je się do żąda­nia rekla­ma­cyj­ne­go nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni.
 7. Towa­ry odsy­ła­ne w ramach pro­ce­du­ry rekla­ma­cyj­nej nale­ży wysy­łać na adres poda­ny w § 3 niniej­sze­go Regulaminu.
 8. W przy­pad­ku, gdy na Pro­dukt zosta­ła udzie­lo­na gwa­ran­cja, infor­ma­cja o niej, a tak­że jej treść, będą zawar­te przy opi­sie Pro­duk­tu w Sklepie.

§ 12
Dane oso­bo­we w Skle­pie internetowym

 1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Klien­tów zbie­ra­nych za pośred­nic­twem Skle­pu inter­ne­to­we­go jest Sprzedawca.
 2. Dane oso­bo­we Klien­tów zbie­ra­ne przez admi­ni­stra­to­ra za pośred­nic­twem Skle­pu inter­ne­to­we­go zbie­ra­ne są w celu reali­za­cji Umo­wy Sprze­da­ży, a jeże­li Klient wyra­zi na to zgo­dę – tak­że w celu marketingowym.
 3. Odbior­ca­mi danych oso­bo­wych Klien­tów Skle­pu inter­ne­to­we­go mogą być:
  a. W przy­pad­ku Klien­ta, któ­ry korzy­sta w Skle­pie inter­ne­to­wym ze spo­so­bu dosta­wy prze­sył­ką pocz­to­wą lub prze­sył­ką kurier­ską, Admi­ni­stra­tor udo­stęp­nia zebra­ne dane oso­bo­we Klien­ta wybra­ne­mu prze­woź­ni­ko­wi lub pośred­ni­ko­wi reali­zu­ją­ce­mu prze­sył­ki na zle­ce­nie Admi­ni­stra­to­ra.
  b. W przy­pad­ku Klien­ta, któ­ry korzy­sta w Skle­pie inter­ne­to­wym ze spo­so­bu płat­no­ści elek­tro­nicz­nych lub kar­tą płat­ni­czą Admi­ni­stra­tor udo­stęp­nia zebra­ne dane oso­bo­we Klien­ta, wybra­ne­mu pod­mio­to­wi obsłu­gu­ją­ce­mu powyż­sze płat­no­ści w Skle­pie internetowym.
 4. Klient ma pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz ich poprawiania.
 5. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, acz­kol­wiek nie­poda­nie wska­za­nych w Regu­la­mi­nie danych oso­bo­wych nie­zbęd­nych do zawar­cia Umo­wy Sprze­da­ży skut­ku­je bra­kiem moż­li­wo­ści zawar­cia tej­że umowy.

§ 13
Posta­no­wie­nia końcowe

 1. Umo­wy zawie­ra­ne poprzez Sklep inter­ne­to­wy zawie­ra­ne są w języ­ku polskim.
 2. Sprze­daw­ca zastrze­ga sobie pra­wo do doko­ny­wa­nia zmian Regu­la­mi­nu z waż­nych przy­czyn to jest: zmia­ny prze­pi­sów pra­wa, zmia­ny spo­so­bów płat­no­ści i dostaw – w zakre­sie, w jakim te zmia­ny wpły­wa­ją na reali­za­cję posta­no­wień niniej­sze­go Regu­la­mi­nu. O każ­dej zmia­nie Sprze­daw­ca poin­for­mu­je Klien­ta z co naj­mniej 7 dnio­wym wyprzedzeniem.
 3. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie mają zasto­so­wa­nie powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa pol­skie­go, w szcze­gól­no­ści: Kodek­su cywil­ne­go; usta­wy o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną; usta­wy o pra­wach kon­su­men­ta, usta­wy o ochro­nie danych osobowych.
 4. Klient ma pra­wo sko­rzy­stać z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń. W tym celu może zło­żyć skar­gę za pośred­nic­twem unij­nej plat­for­my inter­ne­to­wej ODR dostęp­nej pod adre­sem: ​http://ec.europa.eu/consumers/odr/​.