Polityka prywatności

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści ser­wi­su Mój Miły Czas.

Infor­ma­cje ogólne:

 1. Niniej­sza Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści okre­śla zasa­dy prze­twa­rza­nia i ochro­ny danych oso­bo­wych prze­ka­za­nych przez Użyt­kow­ni­ków w związ­ku z korzy­sta­niem przez nich z usłu­gi zaku­pów w Serwisie.
 2. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych zawar­tych w ser­wi­sie jest wła­ści­ciel stro­ny www.mojmilyczas.pl .
 3. Dane Oso­bo­we prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie zgo­dy wyra­ża­nej przez Użyt­kow­ni­ka oraz w przy­pad­kach, w któ­rych prze­pi­sy pra­wa upo­waż­nia­ją Admi­ni­stra­to­ra do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa lub w celu reali­za­cji zawar­tej pomię­dzy stro­na­mi umowy.
 4. Ser­wis reali­zu­je funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niach w nastę­pu­ją­cy spo­sób:
  a) poprzez dobro­wol­nie wpro­wa­dzo­ne w for­mu­la­rzach infor­ma­cje
  b) poprzez gro­ma­dze­nie pli­ków “cookies” .
 5. Ser­wis zbie­ra infor­ma­cje dobro­wol­nie poda­ne przez Użytkownika.
 6. Dane poda­ne w for­mu­la­rzu są prze­twa­rza­ne w celu wyni­ka­ją­cym z funk­cji kon­kret­ne­go for­mu­la­rza np. w celu doko­na­nia pro­ce­su reali­za­cji zamówienia.
 7. Dane oso­bo­we pozo­sta­wio­ne w ser­wi­sie nie zosta­ną sprze­da­ne ani udo­stęp­nio­ne oso­bom trze­cim, zgod­nie z prze­pi­sa­mi Usta­wy o ochro­nie danych osobowych.
 8. Do danych zawar­tych w for­mu­la­rzu przy­słu­gu­je wgląd oso­bie fizycz­nej, któ­ra je tam umie­ści­ła. Oso­ba ta ma rów­nież praw do mody­fi­ka­cji i zaprze­sta­nia prze­twa­rza­nia swo­ich danych w dowol­nym momencie.
 9. Zastrze­ga­my sobie pra­wo do zmia­ny w poli­ty­ce ochro­ny pry­wat­no­ści ser­wi­su, na któ­re może wpły­nąć roz­wój tech­no­lo­gii inter­ne­to­wej, ewen­tu­al­ne zmia­ny pra­wa w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych oraz roz­wój nasze­go ser­wi­su inter­ne­to­we­go. O wszel­kich zmia­nach będzie­my infor­mo­wać w spo­sób widocz­ny i zrozumiały.
 10. W Ser­wi­sie mogą poja­wiać się lin­ki do innych stron inter­ne­to­wych. Takie stro­ny inter­ne­to­we dzia­ła­ją nie­za­leż­nie od Ser­wi­su i nie są w żaden spo­sób nad­zo­ro­wa­ne przez ser­wis Mój Miły Czas. Stro­ny te mogą posia­dać wła­sne poli­ty­ki doty­czą­ce pry­wat­no­ści oraz regu­la­mi­ny, z któ­ry­mi zale­ca­my się zapoznać.

W razie wąt­pli­wo­ści co do któ­re­go­kol­wiek z zapi­sów niniej­szej poli­ty­ki pry­wat­no­ści jeste­śmy do Pań­stwa dys­po­zy­cji. Nasze dane moż­na zna­leźć w zakład­ce Kontakt.