Opublikowano Dodaj komentarz

WrapaVille – coś się dzieje, coś nadchodzi!

Coś się dzie­je, coś nad­cho­dzi! Ja nad­cho­dzę! Już w naj­bliż­szą sobo­tę odwie­dzę pew­ne wyda­rze­nie, na któ­re total­nie nie wiem, jak się przy­go­to­wać. To będzie moje pierw­sze duże spo­tka­nie z dużą ilo­ścią osób zaj­mu­ją­cych się sze­ro­ko poję­tym baby­we­arin­giem. Czy­li z angiel­skie­go na nasze, będzie to spo­tka­nie ludzi zain­te­re­so­wa­nych tema­ty­ką nosze­nia dzie­ci w chu­s­tach i bez­piecz­nych nosi­dłach, dopra­wio­ne tema­ty­ką wie­lo­pie­lu­cho­wa­nia, czy wycho­wa­nia w duchu rodzi­ciel­stwa bli­sko­ści. A to wszyst­ko okra­szo­ne cie­ka­wy­mi wykła­da­mi, poka­za­mi, stre­fą dla dzie­ci, stre­fą dla tatu­siów, stre­fą z jedzon­kiem i chy­ba naj­waż­niej­sze – licz­ny­mi sto­iska­mi zwią­za­ny­mi z tą tema­ty­ką.

Zoba­czy­my czy znaj­dę podob­ne sto­isko na Wra­pa­Vil­le

A cóż ja tam do tego wszyst­kie­go?
Otóż… zosta­łam zapro­szo­na do pro­mo­wa­nia idei sto­so­wa­nia pie­lu­szek wie­lo­ra­zo­wych oraz innych przy­dat­nych w rodzi­ciel­stwie wie­lo­rze­czy. I tutaj ogrom­na zasłu­ga dla moje­go Malu­cha – to dzię­ki Tobie naby­łam doświad­cze­nia zwią­za­ne­go z tym tema­tem, by czuć się swo­bod­nie, by o tym wszyst­kim mówić. Nie… nie czu­ję się eks­per­tem, jesz­cze wie­le mi bra­ku­je! Jed­nak aktu­al­ny poziom wie­dzy i doświad­cze­nia został zwe­ry­fi­ko­wa­ny przez odpo­wied­nie służ­by (he he… żar­cik taki, nie ist­nie­je coś takie­go jak wie­lo­po­li­cja, a może powin­na?).

Wszy­scy mogą nosić!

Poje­dzie­my, będzie faj­nie!
Poje­dzie­my na wyda­rze­nie Wra­pa­Vil­le – Some­thing big is coming i ocza­ru­je­my odbior­ców naszym wie­lo­en­tu­zja­zmem. Będzie­my tam w naszej nie­za­stą­pio­nej gru­pie eks­per­tów ze Sto­wa­rzy­sze­nia Abso­lut­na Bli­skość w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim. A spo­tka­cie nas na sto­isku infor­ma­cyj­nym Chmur­ka Bia­ła – Sklep dla Two­je­go Dziec­ka. Czy­li jak sobie zer­k­nie­cie na map­kę wyda­rze­nia, to będzie­my prak­tycz­nie w ści­słym cen­trum!

Mapa wyda­rze­nia, szu­kaj­cie nas na sto­isku nr. 7

Zabierz­cie ze sobą dużo wol­ne­go cza­su, chęć pozna­nia nowych rodzi­ciel­skich paten­tów i paten­ci­ków oraz przy­go­tuj­cie się na zaku­py! Podob­no na wyda­rze­niu Wra­pa­Vil­le moż­na zaku­pić mnó­stwo cie­ka­wych i przy­dat­nych rze­czy za oka­zjo­nal­ne ceny – tak sły­sza­łam od wete­ra­nek takich spo­tkań.

To co widzi­my się?
Kie­dy: 6 kwiet­nia 2019r.
W godzi­nach: 10 – 18
Gdzie: ul. Brac­ka 25, War­sza­wa, Dom Towa­ro­wy Bra­cia Jabł­kow­scy, sto­isko nr. 7
Link do wyda­rze­nia: https://www.facebook.com/events/2004940076471895/

Pozdra­wiam
Elż­bie­ta

PS. Jeśli uda­ło Wam się prze­czy­tać dzi­siej­szy post koniecz­nie zostaw­cie ślad w komen­ta­rzu pod postem lub na Face­bo­oku. Możesz też udo­stęp­nić go dalej w sie­ci. Dzię­ku­ję i pozdra­wiam

https://www.facebook.com/mojmilyczas/