Opublikowano Dodaj komentarz

Wielorazowe woreczki na zakupy

Białe woreczki wielorazowe

Wie­lo­ra­zo­we worecz­ki na zaku­py to dosko­na­ły spo­sób, by zacząć życie w idei zero waste (bez śmie­ci) lub less waste (mniej śmie­ci). W obu przy­pad­kach cho­dzi o zwró­ce­nie uwa­gi na pro­blem rosną­cych gór odpa­dów, któ­re były w uży­ciu tyl­ko kil­ka chwil.

Wie­lo­ra­zo­we tor­by na zaku­py weszły do powszech­ne­go użyt­ku, gdy kil­ka lat temu wpro­wa­dzo­no nakaz opła­ty za tzw. siat­ki. Są one zgrab­nie uszy­te, czę­sto okra­szo­ne cie­ka­wą gra­fi­ką, wzo­rów i kolo­rów jest ogrom. Moż­na je nabyć prak­tycz­nie w każ­dym skle­pie, na wypa­dek, gdy­by­śmy zapo­mnie­li zabrać swo­jej z domu.

Nakaz pła­ce­nia za wspo­mnia­ne siat­ki nie obo­wią­zu­je cien­kich sia­te­czek pla­sti­ko­wych, któ­re słu­żą do pako­wa­nia warzyw, owo­ców czy pie­czy­wa. Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś jak dłu­go uży­wa­cie takich wła­śnie siateczek?

Wcho­dzi­my do skle­pu, bie­rze­my sia­tecz­kę, paku­je­my pro­duk­ty. Po odej­ściu od kasy, przy­cho­dzi­my do domu, pro­duk­ty wypa­ko­wu­je­my, a sia­tecz­ka zazwy­czaj tra­fia do kosza. U nie­któ­rych taka sia­tecz­ka żyje nie­co dłu­żej, bo cze­ka np. by zapa­ko­wać w nią obier­ki… Jed­nak ogól­nie rzecz ujmu­jąc korzy­sta­my z nich kil­ka chwil, a ich roz­kład trwa kil­ka­set lat. I przez te kil­ka­set lat sta­no­wią poważ­ne nie­bez­pie­czeń­stwo dla zwie­rząt, roślin i ogól­nie naszej Pla­ne­ty. Nie wspo­mi­na­jąc już jakim kosz­tem zosta­ły wyprodukowane!

Pora zna­leźć na ten pro­blem rozwiązanie.

Białe woreczki wielorazowe
Bia­łe worecz­ki wielorazowe

A moją pro­po­zy­cją są wie­lo­ra­zo­we worecz­ki na zaku­py. Są one uszy­te z nie­po­trzeb­nych fira­nek (czy­li tutaj dodat­ko­wym plu­sem jest ponow­ne wykorzystanie/przetworzenie nie­po­trzeb­nych nam już rze­czy). Są pakow­ne, trwa­łe, prze­pusz­cza­ją powie­trze, bez ich otwie­ra­nia kasjer/sprzedawca zorien­tu­je się co mamy w środ­ku, szy­jąc je samo­dziel­nie moż­na dopa­so­wać ich wymia­ry do wła­snych potrzeb, całość jest pro­sta w obsłu­dze – brud­ne wrzu­ca­my do pral­ki z pozo­sta­ły­mi ubra­nia­mi i już, moż­na ponow­nie użytkować.

Woreczek z zakupami
Wore­czek z zakupami

Takie roz­wią­za­nie to dosko­na­ły pierw­szy krok do życia bez jed­no­ra­zo­wych opa­ko­wań. War­to zaopa­trzyć się w kil­ka sztuk takich worecz­ków, by zawsze mieć je pod­czas zaku­pów. Nie trze­ba się mar­twić, że taki wore­czek nabi­ja nam dodat­ko­we gra­my na wadze, za któ­re pła­ci­my. Worecz­ki z fira­ny są lek­kie jak piórko.

Ja mam już swój zestaw.

Białe woreczki wielorazowe
Bia­łe worecz­ki wielorazowe

A Wy? Żyje­cie zgod­nie z zasa­da­mi zero lub less waste? A może w dal­szym cią­gu nie macie poję­cia o co cho­dzi i potrze­bu­je­cie mery­to­rycz­ne­go wspar­cia w pod­ję­ciu decy­zji o zaku­pie wie­lo­ra­zó­wek? Jeśli wciąż macie opo­ry pisz­cie śmia­ło, mam nadzie­ję, że będę potra­fi­ła pomóc Wam w pod­ję­ciu słusz­nej decyzji.

Białe woreczki wielorazowe
Bia­łe worecz­ki wielorazowe

Pozdra­wiam ser­decz­ne, Elżbieta.

PS. Jeśli uda­ło Wam się prze­czy­tać dzi­siej­szy post koniecz­nie zostaw­cie ślad w komen­ta­rzu pod postem lub na Face­bo­oku. Możesz też udo­stęp­nić go dalej w sie­ci. Dzię­ku­ję i pozdrawiam!