Opublikowano Dodaj komentarz

Posłuchajcie

Posłu­chaj­cie mnie, Dro­dzy Czy­tel­ni­cy blo­ga Mój Miły Czas.

Posłu­chaj­cie.

Ale jak słu­chać, sko­ro zazwy­czaj czy­ta­cie? Bo czy­ta­cie, praw­da?

Otóż posłu­chaj­cie!

Od stycz­nia wraz z moją rodzo­ną Sio­strą Joan­ną, autor­ką blo­ga Dyr­dy­ma­ły (link tutaj), nagry­wa­my nasze roz­mo­wy. Pomysł zro­dził się w gło­wie Asi, o czym może­cie prze­czy­tać w jej naj­now­szym wpi­sie (klik „Poga­du­chy z Sio­strą”). I tak wła­śnie od kil­ku tygo­dni wymy­śla­my cie­ka­we tema­ty, następ­nie je oma­wia­my, a to wszyst­ko nagry­wa­my. Póź­niej moja rola się koń­czy, a Asia wszyst­ko pro­fe­sjo­nal­nie mon­tu­je i dba o ogól­ną inter­ne­to­wą este­ty­kę.

Dzię­ki pomy­sło­wi Asi, od teraz oprócz czy­ta­nia moich tek­stów, może­cie rów­nież posłu­chać co mam do powie­dze­nia.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tzw. pod­ca­stem infor­mu­ję, że moż­na nas zna­leźć pod hasłem „Roz­mo­wa Mię­dzy­mia­sto­wa”.

Posłu­chaj­cie nas, gdzie Wam wygod­nie:

? na Spo­ti­fy:
https://open.spotify.com/show/3IbBljdAsT4AabCeDzyW9V

? w iTu­nes:
https://itunes.apple.com/…/rozmowa-międzymiast…/id1450835220

? w Google Pod­cast:
https://www.google.com/podcasts…

❤️ na YouTu­be: https://www.youtube.com/channel/UC-bMjmMZ7g5jkjl7krZoqbQ

? albo bez żad­nych pośred­ni­ków, w Anchor.fm:
https://anchor.fm/rozmowa-midzymiastowa

Będąc przy tema­cie ogrod­ni­czym i zdro­wot­nym, zapra­szam na odci­nek o warzy­wach, tych „zwy­kłych”, tych eko­lo­gicz­nych i tych bar­dziej ero­tycz­nych 😉

Ser­decz­nie zapra­szam do śle­dze­nia Roz­mo­wy Mię­dzy­mia­sto­wej rów­nież na Face­bo­oku.

Pozdra­wiam ser­decz­nie i do usły­sze­nia

Elż­bie­ta

PS. Jeśli uda­ło Wam się prze­czy­tać dzi­siej­szy post koniecz­nie zostaw­cie ślad w komen­ta­rzu pod postem lub na Face­bo­oku. Możesz też udo­stęp­nić go dalej w sie­ci. Dzię­ku­ję i pozdra­wiam ?