Opublikowano Dodaj komentarz

Pieluchy wielorazowe – drugie spotkanie

Pieluchy wielorazowe Elinfant

Pie­lu­chy wie­lo­ra­zo­we i nasze pierw­sze spo­tka­nie opi­sa­łam we wcze­śniej­szym wpi­sie (link TUTAJ). Zachę­co­na kil­ko­ma pró­ba­mi wie­lo­pie­luch na moim Malu­chu przy­stą­pi­łam do powięk­sze­nia sto­si­ku. I tak jakoś wpa­dłam na pomysł zaku­pów z Chin. Spo­koj­nie, nie eks­pe­ry­men­to­wa­łam w poszu­ki­wa­niu pie­luch w całym gąsz­czu alie-ser­wi­su. Sko­rzy­sta­łam z pole­ca­ne­go przez inne wie­lo­mat­ki skle­pu ELIN­FANT.

Pie­lusz­ki wie­lo­ra­zo­we pocho­dzą­ce z Chin mają zazwy­czaj więk­szą budo­wę (para­dok­sal­nie jak­by chiń­skie dzie­ci były dużo więk­sze niż nasze euro­pej­skie). Czę­sto też war­stwa nie­prze­ma­kal­ne­go PUL‑u jest sztyw­na, szorst­ka i spra­wia wra­że­nie pla­sti­ko­wej. Nato­miast pie­lu­chy ze skle­pu Elin­fant mają być gaba­ry­to­wo dobra­ne do naszych dzie­ci, mają mieć miły w doty­ku PUL, mają być bar­dzo dobrej jako­ści, mają się łatwo sprze­dać na bazar­kach wie­lo­pie­luch (w razie gdy­by znu­dzi­ło mi się ich uży­wa­nie) i mają mieć niską cenę.

Na prze­sył­kę cze­ka­łam rów­no 10 dni.

W tym wpi­sie znaj­dzie­cie suche infor­ma­cje odno­śnie pro­duk­tów, któ­re zamó­wi­łam. Teraz czas na testo­wa­nie nowych pie­lu­szek. Na opi­nię i ja i Wy będzie­cie musie­li tro­chę pocze­kać.

Ory­gi­nal­ny opis: „Elin­fant OS kawy włók­na wewnętrz­na zmy­wal­na dziec­ko tka­ni­ny pie­lu­chy z ela­stycz­ne­go tab wie­lo­krot­ne­go użyt­ku pie­lu­chy dla nie­mow­ląt 1 pacz­ka fit 5- 38 fun­tów # ES049 # ”

Link do pro­duk­tu: TUTAJ

Cena: 25,53 zł

Pie­lusz­ka wie­lo­ra­zo­wa tzw. „kawo­wa” typu kie­szon­ka (podwój­ny otwór na dodat­ko­wy wkład chłon­ny). Zewnątrz wodo­od­por­ny mate­riał PUL, od pupy oddy­cha­ją­ce włók­no kawo­we. Roz­miar One Size. Zapi­na­nie: napy. Wzór: nie­bie­skie smo­ki i żół­te dodat­ki.

Pie­lu­cha wie­lo­ra­zo­wa Elin­fant w nie­bie­skie smo­ki

Ory­gi­nal­ny opis: „Elin­fant os bam­bu­sa węgiel AIO pie­lu­chy 4 war­stwy kono­pi Hal­lo­we­en i Boże Naro­dze­nie tka­ni­ny pie­lu­chy dla nie­mow­ląt fre­eship­ping tka­ni­ny pie­lu­chy”

Link do pro­duk­tu: TUTAJ

Cena: 28,24 zł

Pie­lusz­ka wie­lo­ra­zo­wa typu AIO (All In One – wszyst­ko w jed­nym). Zewnątrz wodo­od­por­ny mate­riał PUL, od pupy bam­bu­so­we włók­no z węglem drzew­nym, w środ­ku wszy­ty 4 war­stwo­wy wkład chłon­ny konop­ny, moż­li­wość zwięk­sze­nia chłon­no­ści za pomo­cą tzw. kie­szon­ki (poje­dyn­czy otwór). Roz­miar One Size. Zapi­na­nie: napy. Wzór: kolo­ro­we czasz­ki na gra­na­to­wym tle.

Pie­lu­cha wie­lo­ra­zo­wa Elin­fant w czasz­ki

Ory­gi­nal­ny opis: „U WYBIERZ 1 pc 2018 Elin­fant 30×40 cm poła­ta­ny Pie­lu­chy dla nie­mow­ląt Tor­ba Wodo­od­por­na Tor­ba Na Pie­lusz­ki Wie­lo­krot­ne­go Użyt­ku Pie­lu­chy Mokre tor­ba Dwie kie­sze­nie”

Link do pro­duk­tu: TUTAJ

Cena: 18,30 zł

Worek na brud­ne pie­lusz­ki i inne more mate­ria­ły (np. rze­czy na basen), wymia­ry 30×40 cm, nie­prze­ma­kal­ny mate­riał PUL, dwie kie­sze­nie zamy­ka­ne na zam­ki bły­ska­wicz­ne. Wzór: kak­tu­sy.

Worek PUL na pie­lu­chy

Ory­gi­nal­ny opis: „U Pick Elinfant2017 Naj­bar­dziej Popu­lar­ne Cyfro­wy Dziec­ko Tka­ni­ny Pie­lu­chy zmy­wal­ny zamszo­we tka­ni­ny szyb­ko suche pie­lusz­ki wie­lo­krot­ne­go użyt­ku kie­szon­ko­wy tka­ni­na pie­lu­chy”

Link do pro­duk­tu: TUTAJ

Cena: 15,06 zł

Pie­lusz­ki wie­lo­ra­zo­we typu „kie­szon­ki” (poje­dyn­czy otwór na wkład chłon­ny), z zewnątrz nie­prze­ma­kal­ny mate­riał PUL, od pupy zamsz. Roz­miar One Size. Zapi­na­nie: napy. Wzór: far­ma, leśny oraz stwor­ki potwor­ki.

Pie­lu­cha wie­lo­ra­zo­wa Elin­fant wzór far­ma
Pie­lu­cha wie­lo­ra­zo­wa Elin­fant wzór leśny
Pie­lu­cha wie­lo­ra­zo­wa Elin­fant w stwor­ki potwor­ki

Ory­gi­nal­ny opis: „Elin­fant wszyst­ko w jed­nym szyb­kie suche noc pie­lu­chy dla nie­mow­ląt tka­ni­na wodo­od­por­na regu­lo­wa­ny jeden roz­miar pasu­je do wszyst­kich zmy­wal­ny Chri­st­mas baby pie­lusz­ki”

Link do pro­duk­tu: TUTAJ

Cena: 33,89 zł

Wie­lo­ra­zo­wa pie­lu­cha AIO (wszyst­ko w jed­nym). Z zewnątrz nie­prze­ma­kal­ny mate­riał PUL, w środ­ku zamsz, wszy­te dwa wkła­dy chłon­ne (3 war­stwo­wy bam­bu­so­wy oraz 3 war­stwo­wy bam­bu­so­wy obszy­ty zamszem). Roz­miar One Size. Zapi­na­nie: napy. Wzór: żół­ty, łapa­cze snów czy coś takie­go.

Pie­lu­cha wie­lo­ra­zo­wa Elin­fant AIO

Opis ory­gi­nal­ny: „Elin­fant bam­bo węgiel AIO cloth pie­lu­chy fit5-38 fun­tów dziec­ko zmy­wal­ne i wie­lo­krot­ne­go użyt­ku pie­lu­chy dla nie­mow­ląt fre­eship­ping tka­ni­ny pie­lu­chy”

Link do pro­duk­tu: TUTAJ

Cena: 33,51 zł

Pie­lu­cha wie­lo­ra­zo­wa typu AIO (wszyst­ko w jed­nym) z opcją tzw. „kie­szon­ki” (podwój­ny otwór na dodat­ko­wy wkład chłon­ny). Zewnątrz wodo­od­por­ny mate­riał PUL, od pupy bam­bu­so­we włók­no z węglem drzew­nym, w środ­ku wszy­ty wkład chłon­ny (2 war­stwy włók­na bam­bu­so­we­go z węglem drzew­nym i 2 war­stwy mikro­fi­bry). Dodat­ko­we gum­ki przy nogach. Roz­miar One Size. Zapi­na­nie: napy. Wzór: pira­ci i czer­wo­ne dodat­ki.

Pie­lu­cha wie­lo­ra­zo­wa Elin­fant pira­ci

Trans­mi­sję na żywo z otwar­cia pacz­ki moż­na obej­rzeć na moim face­bo­oku o TUTAJ.

Pozdra­wiam
Elż­bie­ta

PS. Post ten NIE jest postem spon­so­ro­wa­nym.