Opublikowano Dodaj komentarz

Konkurs z nagrodami

Konkurs z nagrodami

Mój Miły Czas, a dokład­nie ja Elż­bie­ta, jego autor­ka, zapra­szam ser­decz­nie do wzię­cia udzia­łu w pierw­szym kon­kur­sie z nagro­da­mi.

Gdzie odby­wa się kon­kurs?

Na stro­nie Face­bo­oko­wym fan­pa­ge Mój Miły Czas (https://www.facebook.com/mojmilyczas/)

Co trze­ba zro­bić?

Pod postem kon­kur­so­wym w komen­ta­rzu pro­szę pochwa­lić się jed­ną swo­ją naj­lep­szą szy­cio­wą pra­cą (moż­na to zro­bić za pomo­cą zdję­cia*, fil­mu*, szcze­gó­ło­we­go opi­su lub poprzez wkle­je­nie lin­ka bez­po­śred­nio do swo­jej pra­cy*). Oso­by, któ­re nigdy nic nie uszy­ły pro­szę o opis swo­je­go wyma­rzo­ne­go uszy­te­go przez Was przed­mio­tu.

*Uczest­nik powi­nien posia­dać peł­ne pra­wa autor­skie do prac przed­sta­wia­nych w niniej­szym kon­kur­sie.

Kie­dy moż­na brać udział w kon­kur­sie?

Kon­kurs trwa od 25 listo­pa­da 2018r. od godzi­ny 7:30 do 9 grud­nia 2018r. do godzi­ny 23:59.

Co będzie oce­nia­ne?

Kre­atyw­ne podej­ście do tema­tu uszy­tych prac, zarów­no tych stwo­rzo­nych jak i tych wyma­rzo­nych przez Uczest­ni­ków.

Kto będzie oce­niał?

Orga­ni­za­tor kon­kur­su czy­li ja Elż­bie­ta, będzie to moja suge­styw­na oce­na. W razie pro­ble­mu z wybo­rem naj­lep­szej pra­cy mogę suge­ro­wać się ilo­ścią tzw. lików pozo­sta­wio­nych przez innych użyt­kow­ni­ków Face­bo­oka.

Co jest do wygra­nia?

Bar­dzo cie­ka­wa książ­ka zawie­ra­ją­ca opi­sy, wykro­je i inspi­ra­cje dodat­ków w sty­li Vin­ta­ge oraz wyko­na­ne prze­ze mnie wiszą­ce kol­czy­ki kul­ki z weł­ny cze­san­ko­wej.

Czy trze­ba jesz­cze coś zro­bić?

Trze­ba dobrze się bawić chwa­ląc się swo­ją pra­cą. Będzie mi miło, gdy udo­stęp­ni­cie post kon­kur­so­wy dalej, bo im wię­cej Uczest­ni­ków tym lep­sza zaba­wa. Może­cie rów­nież zapro­sić swo­ich zna­jo­mych do wspól­nej zaba­wy.

Konkurs z nagrodami

 

Do Waszej dys­po­zy­cji pozo­sta­wiam Regu­la­min Kon­kur­su:

REGU­LA­MIN KON­KUR­SU
Z DNIA 24.11.2018 R.

§ 1. POSTA­NO­WIE­NIA OGÓL­NE
1. Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su (zwa­nym dalej “Kon­kur­sem”), jest Wła­ści­ciel stro­ny inter­ne­to­wej www.mojmilyczas.pl (zwa­ny dalej „Orga­ni­za­to­rem”).
2. Fun­da­to­rem nagro­dy jest Orga­ni­za­tor.
3. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych udo­stęp­nia­nych przez Uczest­ni­ków Kon­kur­su jest Orga­ni­za­tor.
4. Poda­nie danych oso­bo­wych ma cha­rak­ter dowol­ny, lecz nie­zbęd­ny do przy­stą­pie­nia przez Uczest­ni­ka do Kon­kur­su. Oso­bom udo­stęp­nia­ją­cym dane przy­słu­gu­je pra­wo dostę­pu do tych danych, ich zmian bądź usu­nię­cia.
5. Niniej­szy regu­la­min (dalej „Regu­la­min”) okre­śla warun­ki Kon­kur­su.
6. Kon­kurs nie jest stwo­rzo­ny, admi­ni­stro­wa­ny, wspie­ra­ny ani spon­so­ro­wa­ny przez Face­bo­ok. Face­bo­ok jest zna­kiem towa­ro­wym zastrze­żo­nym przez Face­bo­ok, Inc.
7. Kon­kurs jest pro­wa­dzo­ny na stro­nie https://www.facebook.com/mojmilyczas/ (zwa­nej dalej “Fan­pa­ge”).
8. Nad­zór nad pra­wi­dło­wo­ścią i prze­bie­giem Kon­kur­su, tj. udzie­la­niem infor­ma­cji na temat Kon­kur­su oraz roz­pa­try­wa­niem rekla­ma­cji spra­wu­je Orga­ni­za­tor.
§ 2. UCZEST­NI­CY KON­KUR­SU
1. Uczest­ni­ka­mi Kon­kur­su mogą być wyłącz­nie oso­by fizycz­ne, posia­da­ją­ce peł­ną zdol­no­ści do czyn­no­ści praw­nych, będą­ce użyt­kow­ni­ka­mi i posia­da­ją­cy aktyw­ne kon­to w ser­wi­sie Facebook.com; któ­re zaak­cep­to­wa­ły niniej­szy Regu­la­min (dalej: „Uczest­nik”).
2. Uczest­nik oświad­cza, że:
a. jest oso­bą fizycz­ną, posia­da­ją­cą peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych;
b. zapo­znał się z tre­ścią niniej­sze­go Regu­la­mi­nu i w spo­sób dobro­wol­ny przy­stę­pu­je do Kon­kur­su;
c. wyra­ża zgo­dę i akcep­tu­je warun­ki Regu­la­mi­nu, w tym zapo­znał się z tre­ścią doty­czą­cą pro­ce­du­ry odbio­ru nagro­dy i ją w peł­ni akcep­tu­je;
d. zobo­wią­zu­je się do prze­strze­ga­nia posta­no­wień Regu­la­mi­nu, w tym rów­nież regu­la­mi­nu Face­bo­ok;
e. wyra­ził zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych dla celów zwią­za­nych z uczest­nic­twem w Kon­kur­sie;
f. jest zare­je­stro­wa­nym Użyt­kow­ni­kiem por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­we­go Face­bo­ok;
§ 3. NAGRO­DA
1. W Kon­kur­sie prze­wi­dzia­no DWIE NAGRO­DY – dla oso­by wyło­nio­nej w spo­sób wska­za­ny w §6.
2. Nagro­dą (dalej: „Nagro­da”) w Kon­kur­sie jest książ­ka pt„Vintage. Mod­ne dodat­ki w sty­lu retro” autor­stwa Bre­nan Emma oraz para ręcz­nie wyko­na­nych przez Orga­ni­za­to­ra kol­czy­ków.
3. Infor­ma­cja o Nagro­dzie będzie zawar­ta w tre­ści ogło­sze­nia o Kon­kur­sie opu­bli­ko­wa­ne­go na por­ta­lu Face­bo­ok, na pro­fi­lu Mój Miły Czas : https://www.facebook.com/mojmilyczas/
4. Lau­re­ato­wi nie przy­słu­gu­je pra­wo wymia­ny Nagro­dy na gotów­kę ani nagro­dę inne­go rodza­ju.
5. Zwy­cięz­ca może zrzec się Nagro­dy, ale w zamian nie przy­słu­gu­je mu ekwi­wa­lent pie­nięż­ny ani jaka­kol­wiek inna nagro­da.
§ 4. MIEJ­SCE, CZAS I ZASA­DY KON­KUR­SU
1. Kon­kurs jest dostęp­ny w for­mie ogło­sze­nia kon­kur­so­we­go (dalej: „post kon­kur­so­wy“) na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym Face­bo­ok na pro­fi­lu Orga­ni­za­to­ra pod adre­sem https://www.facebook.com/mojmilyczas/
2. Kon­kurs trwa od dnia 25 listo­pa­da 2018 godz. 7:30 do 9 grud­nia 2018 godz. 23:59.
§ 5. ZASA­DY UCZEST­NIC­TWA W KON­KUR­SIE
1. Zada­niem Uczest­ni­ka Kon­kur­su jest:
a. zamiesz­cze­nie (w for­mie komen­ta­rza pod Postem kon­kur­so­wym) popraw­ne­go roz­wią­za­nia (odpo­wie­dzi) zada­nia przed­sta­wio­ne­go w tre­ści posta kon­kur­so­we­go na Fan­pa­ge­’u Orga­ni­za­to­ra,
2. Infor­ma­cje o kon­kur­sie będą dostęp­ne na Face­bo­oku pod adre­sem https://www.facebook.com/mojmilyczas/
§ 6. WARUN­KI UCZEST­NIC­TWA W KON­KUR­SIE I ODBIO­RU NAGRÓD
1. Dostęp do Kon­kur­su jest bez­płat­ny i wyma­ga reje­stra­cji na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym Face­bo­ok.
2. Warun­kiem uczest­nic­twa w Kon­kur­sie jest zaak­cep­to­wa­nie Regu­la­mi­nu oraz popraw­ne wyko­na­nie wszyst­kich zadań opi­sa­nych w § 5. Ust. 1 Regu­la­mi­nu.
3. O przy­zna­niu nagro­dy decy­du­je Orga­ni­za­tor w dro­dze ana­li­zy popraw­no­ści wyko­na­nia zadań opi­sa­nych w § 5. Ust. 1 Regu­la­mi­nu przez Uczest­ni­ków Kon­kur­su.
4. Spo­śród nade­sła­nych odpo­wie­dzi Orga­ni­za­tor wyło­ni 1 zwy­cięz­cę.
5. Zwy­cięz­ca Kon­kur­su zosta­nie powia­do­mio­ny o wygra­nej i warun­kach odbio­ru Nagro­dy za pośred­nic­twem wia­do­mo­ści pry­wat­nej, wysła­nej na Face­bo­oku w cią­gu 7 dni robo­czych od momen­tu zakoń­cze­nia kon­kur­su.
6. Warun­kiem ode­bra­nia przez wyróż­nio­ne­go Uczest­ni­ka nagro­dy jest prze­sła­nie w cią­gu 36 godzin od ogło­sze­nia wyni­ków Kon­kur­su na Fanpage’u – https://www.facebook.com/mojmilyczas/ wia­do­mo­ści pry­wat­nej z nastę­pu­ją­cy­mi dany­mi:
a. imię i nazwi­sko
b. adres kore­spon­den­cyj­ny
8. Brak wysła­nia wia­do­mo­ści, o któ­rej mowa w pkt. 3 lub prze­kro­cze­nie dopusz­czal­ne­go cza­su odpo­wie­dzi lub wysła­nie nie­pra­wi­dło­wych danych powo­du­je utra­tę przez uczest­ni­ka pra­wa do nagro­dy.
9. Przy­zna­ne w Kon­kur­sie nagro­dy zosta­ną wysła­ne uczest­ni­ko­wi do 7 dni kalen­da­rzo­wych od dnia otrzy­ma­nia przez Orga­ni­za­to­ra infor­ma­cji, o któ­rej mowa w ust. 6.
10. Nagro­dy zosta­ną wysła­ne na koszt Orga­ni­za­to­ra w obrę­bie kra­ju Pocz­tą Pol­ską na adres wska­za­ny przez Uczest­ni­ka. W przy­pad­ku prze­sył­ki za gra­ni­cę koszt prze­sył­ki pono­si Uczest­nik.
11. Orga­ni­za­tor nie odpo­wia­da za prze­sył­kę uszko­dzo­ną lub zagu­bion­ną przez Pocz­tę Pol­ską.
12. Przy­zna­ne nagro­dy nie mogą być wymie­nio­ne na gotów­kę, ani na inne rze­czy. Nagro­dzo­ne­mu Uczest­ni­ko­wi nie przy­słu­gu­je pra­wo do zastrze­że­nia szcze­gól­nych wła­ści­wo­ści poszcze­gól­nych nagród.
§ 7. ZAKRES ODPO­WIE­DZIAL­NO­ŚCI ORGA­NI­ZA­TO­RA
1. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za rze­tel­ność i praw­dzi­wość danych Uczest­ni­ków Kon­kur­su, w tym za brak moż­li­wo­ści prze­ka­za­nia nagród, z przy­czy­ny leżą­cych po stro­nie Uczest­ni­ka, w szcze­gól­no­ści, jeśli ten nie podał praw­dzi­we­go adre­su do kore­spon­den­cji lub poda­ne dane są nie­peł­ne lub nie­ak­tu­al­ne.
2. Orga­ni­za­tor oświad­cza, że nie pro­wa­dzi kon­tro­li, ani moni­to­rin­gu tre­ści umiesz­cza­nych przez Uczest­ni­ków w zakre­sie rze­tel­no­ści i praw­dzi­wo­ści, z zastrze­że­niem dzia­łań zwią­za­nych z usu­nię­ciem naru­szeń Regu­la­mi­nu lub prze­pi­sów powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych.
3. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo do wyklu­cze­nia z udzia­łu w Kon­kur­sie Uczest­ni­ków, któ­rych dzia­ła­nia są sprzecz­ne z pra­wem lub Regu­la­mi­nem oraz regu­la­mi­nem Face­bo­oka, w szcze­gól­no­ści uczest­ni­ków, któ­rzy:
a) zamiesz­cza­ją tre­ści nie­zgod­ne z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem lub Regu­la­mi­nem dostęp­nym na por­ta­lu Face­bo­ok (w szcze­gól­no­ści zawie­ra­ją­ce tre­ści obraź­li­we, zarów­no w war­stwie tek­sto­wej, jak i gra­ficz­nej);
b) podej­mu­ją dzia­ła­nia z wyko­rzy­sta­niem konta/profilu utwo­rzo­ne­go nie­zgod­nie
z zasa­da­mi Face­bo­oka;
c) podej­mu­ją dzia­ła­nia z wyko­rzy­sta­niem nie­zgod­nych z zasa­da­mi Face­bo­oka kont/profili osób trze­cich;
d) inge­ru­ją w mecha­nizm dzia­ła­nia Kon­kur­su;
e) two­rzą fik­cyj­ne konta/profile w ser­wi­sie Face­bo­ok
4. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za jakie­kol­wiek zakłó­ce­nia w dzia­ła­niu łącz tele­in­for­ma­tycz­nych, ser­we­rów, inter­fej­sów, prze­glą­da­rek oraz plat­for­my Face­bo­ok.
5. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za cza­so­we lub sta­łe zablo­ko­wa­nie stro­ny lub apli­ka­cji ze stro­ny Face­bo­oka.
§ 8. PRZE­TWA­RZA­NIE DANYCH OSO­BO­WYCH
1. Dane oso­bo­we Uczest­ni­ków Kon­kur­su będą prze­twa­rza­ne przez Orga­ni­za­to­ra wyłącz­nie w celu doko­na­nia czyn­no­ści nie­zbęd­nych do pra­wi­dło­we­go prze­pro­wa­dze­nia Kon­kur­su.
2. Dane oso­bo­we Uczest­ni­ków Kon­kur­su będą prze­cho­wy­wa­ne przez Orga­ni­za­to­ra tyl­ko przez okres nie­zbęd­ny do prze­pro­wa­dze­nia Kon­kur­su i wyda­nia nagród wyróż­nio­nym Uczest­ni­kom.
3. Uczest­ni­cy mają pra­wo wglą­du do prze­twa­rza­nych danych i ich popra­wia­nia oraz usu­wa­nia. Dane są poda­wa­ne na zasa­dach dobro­wol­no­ści, przy czym w zakre­sie uczest­nic­twa w Kon­kur­sie wyma­ga­na jest reje­stra­cja na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym Face­bo­ok.
4. W momen­cie usu­nię­cia danych Użyt­kow­nik tra­ci moż­li­wość Uczest­nic­twa w Kon­kur­sie.
§ 9. PRA­WA AUTOR­SKIE
1. Wszel­kie pra­wa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej do Kon­kur­su przy­słu­gu­ją Orga­ni­za­to­ro­wi. Uczest­nic­two w Kon­kur­sie nie skut­ku­je w żad­nym zakre­sie naby­ciem przez Uczest­ni­ków jakich­kol­wiek praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej. Zabro­nio­ne jest naru­sza­nie w jaki­kol­wiek spo­sób praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej w Kon­kur­sie, w szcze­gól­no­ści:
a) kopio­wa­nie, mody­fi­ko­wa­nie oraz trans­mi­to­wa­nie elek­tro­nicz­nie lub roz­po­wszech­nia­nie w inny spo­sób mecha­ni­zmu Kon­kur­su lub jego czę­ści, a tak­że poszcze­gól­nych utwo­rów i baz danych, bez wyraź­nej pisem­nej zgo­dy Admi­ni­stra­to­ra;
b) korzy­sta­nie z Kon­kur­su w spo­sób nie­zgod­ny z Regu­la­mi­nem lub powszech­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi.
§ 10. REKLA­MA­CJE I ZGŁO­SZE­NIA NARU­SZEŃ
1. Wszel­kie rekla­ma­cje doty­czą­ce spo­so­bu prze­pro­wa­dza­nia Kon­kur­su, Uczest­ni­cy win­ni zgła­szać mailo­wo w cza­sie trwa­nia Kon­kur­su, jed­nak nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 (czter­na­stu) dni od dnia wyda­nia Nagród.
2. Rekla­ma­cja zgło­szo­na po wyzna­czo­nym ter­mi­nie nie wywo­łu­je skut­ków praw­nych.
3. Rekla­ma­cja powin­na zawie­rać imię, nazwi­sko, dokład­ny adres Uczest­ni­ka oraz dokład­ny opis i uza­sad­nie­nie rekla­ma­cji.
4. Rekla­ma­cja powin­na być prze­sła­na mailo­wo na adres: mojmilyczas@gmail.com
5. Rekla­ma­cje roz­pa­try­wa­ne będą w ter­mi­nie 30 dni.
§ 11. POSTA­NO­WIE­NIA KOŃ­CO­WE
1. Regu­la­min wcho­dzi w życie z dniem 24 listo­pa­da 2018 r. i obo­wią­zu­je do 31.12.2018 r.
2. W kwe­stiach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym Regu­la­mi­nem sto­su­je się prze­pi­sy Kodek­su cywil­ne­go i inne prze­pi­sy pra­wa.
3. Spo­ry odno­szą­ce się i wyni­ka­ją­ce z Kon­kur­su będą roz­wią­zy­wa­ne przez sąd powszech­ny wła­ści­wy miej­sco­wo dla sie­dzi­by Orga­ni­za­to­ra.
4. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo do zmia­ny zasad Kon­kur­su w trak­cie jego trwa­nia. Infor­ma­cja o zmia­nach będzie zamiesz­czo­na na Fanpage’u oraz na ofi­cjal­nej stro­nie Orga­ni­za­to­ra: www.mojmilyczas.pl .
5. Regu­la­min Kon­kur­su dostęp­ny jest na ofi­cjal­nej stro­nie Orga­ni­za­to­ra: www.mojmilyczas.pl .