Opublikowano 3 komentarze

Ogrody, ogródki, działki… bez tajemnic. Odcinek 1

Sza­now­ni Czy­tel­ni­cy, po raz kolej­ny mam zaszczyt zapro­sić Was na film pt.„Ogrody, ogród­ki, dział­ki… bez tajem­nic. Odci­nek 1″ reali­zo­wa­ny we współ­pra­cy Miej­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim oraz TV Ama­zing Toma­szów Maz.

To pierw­szy odci­nek, w któ­rym wystę­pu­ję sama. Jestem pod wra­że­niem całe­go mon­ta­żu, bo oka­zu­je się, że mówie­nie pro­sto do kame­ry, to jed­nak nie taka pro­sta spra­wa. Mimo wia­tru wie­ją­ce­go z pręd­ko­ścią świa­tła i odczu­wal­nej tem­pe­ra­tu­ry jak na Antark­ty­dzie cały odci­nek pre­zen­tu­je się cał­kiem sym­pa­tycz­nie.

Z całe­go ser­ca zapra­szam na odci­nek pierw­szy i każ­dy kolej­ny, bowiem pro­gram ma być cyklicz­ny.

Pozdra­wiam
Elż­bie­ta