Opublikowano Dodaj komentarz

Nowy 2017 rok

Klucze do bram szczęścia

Witam w Nowym Roku 2017 !!!
Na samym począt­ku życzę wszyst­kim Wam samych suk­ce­sów tych wła­snych, tych domo­wych i tych służ­bo­wych. Życzę satys­fak­cji z dzia­ła­nia i uśmie­chu każ­de­go dnia.

Zdję­cie klu­czy to zapo­wiedź moje­go dal­sze­go dzia­ła­nia w pro­pa­go­wa­niu zdro­wia, eko­lo­gii i ręko­dzie­ła. Każ­dy z tych klu­czy może posłu­żyć nam do otwo­rze­nia tajem­ni­czych drzwi, za któ­ry­mi skry­te jest nasze oso­bi­ste szczę­ście.

W dal­szym cią­gu zachę­cam do sub­skry­bo­wa­nia blo­ga Mój Miły Czas, pamię­taj­my też o Face­bo­ok’u, od jakie­goś cza­su udzie­lam się w ser­wi­sie Insta­gram, w celu łatwiej­szej komu­ni­ka­cji poda­ję rów­nież adres e‑mail (mojmilyczas@gmail.com) i total­na nowość – moż­li­wość uczest­nic­twa w kre­atyw­nych warsz­ta­tach (infor­ma­cje w Miej­skim Cen­trum Kul­tu­ry w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim).

A im nas wię­cej, tym wese­lej – więc w dal­szym cią­gu pra­cu­ję nad polep­sza­niem swo­ich umie­jęt­no­ści i zwięk­sza­niem zasię­gu z Wami, gdyż nikt nie jest tak inspi­ru­ją­cy jak Wy.

Życzę nam uda­ne­go roku 2017 !
Pozdra­wiam
Elż­bie­ta