Opublikowano 4 komentarze

Wspomnienia z wakacji w Dniu Kobiet

W dniu dzi­siej­szym, czy­li 8 mar­ca, czy­li w Dzień Kobiet, każ­da kobie­ta może oddać się roz­ko­szom robie­nia tego, na co ma aku­rat naj­więk­szą ocho­tę. Ja dziś wybra­łam wspo­mi­na­nie waka­cji 2015. Były to waka­cje uro­cze w swo­im wydźwię­ku oraz jedy­ne w swo­jej wyjąt­ko­wo­ści.

Czy­ta­nia dzi­siaj nie­wie­le, dla­te­go zapra­szam na wspól­ne oglą­da­nie zdjęć ze sło­necz­nej i zio­ła­mi pach­ną­cej Chor­wa­cji, któ­rą mia­łam oka­zję odwie­dzić we wrze­śniu 2015 roku.

Pod­go­ra

 

Wyspy Brać Hvar

Makar­ska

A Wam dro­gie Panie jak mija Wasze świę­to?

Z naj­lep­szy­mi życze­nia­mi
Wasza E.