Opublikowano 2 komentarze

Witam w nowej wersji Mojego Miłego Czasu

Kolorowe mydełka glicerynowe w kształcie serduszek

Moi Mili, Moi Dro­dzy, Moi Czy­tel­ni­cy, Moi Zna­jo­mi i Nie­zna­jo­mi…

dla mnie dzień dzi­siej­szy jest dniem wyjąt­ko­wym, ponie­waż to wła­śnie od dziś ofi­cjal­nie prze­no­szę swój blog tutaj.

Jeśli w prze­szło­ści byli­ście już ze mną, ponow­nie zachę­cam Was do śle­dze­nia moich wpi­sów na bie­żą­co poprzez klik­nię­cie ikon­ki „Sub­skry­buj” z pra­wej stro­ny pod zdję­ciem. Jeśli jeste­ście tu pierw­szy raz, to mam nadzie­ję, że moje pomy­sły zachę­cą Was do zosta­nia tutaj na dłu­żej.

Oprócz tego co nowe­go?

  • Zyska­łam ele­ganc­ki i przej­rzy­sty wygląd, na któ­rym bar­dzo mi zale­ża­ło.
  • Czy­tel­ni­cy mają dostęp do naj­lep­szej jako­ści mul­ti­me­diów dostęp­nych na blo­gu.
  • Udo­sko­na­lo­ny panel do komen­to­wa­nia, umoż­li­wia­ją­cy pro­wa­dze­nie sze­ro­kich dys­ku­sji.
  • Przej­rzy­stość w poru­sza­niu się po tagach i kate­go­riach.
  • Łatwiej­sze wyszu­ki­wa­nie w wyszu­ki­war­kach inter­ne­to­wych.
  • Bez­po­śred­ni kon­takt ze mną.

Jed­no­cze­śnie zda­ję sobie spra­wę, że wciąż może coś nie dzia­łać popraw­nie, dla­te­go liczę na Waszą czuj­ność.

Tym­cza­sem pozdra­wiam Was ser­decz­nie i pozo­sta­je­my w aktyw­nym kon­tak­cie!

E.

P.S. Nigdy nie była­bym w tym miej­scu, gdy­by nie moja Sio­stra, któ­ra uważ­nie prze­szko­li­ła mnie i wyedu­ko­wa­ła, a ponad­to non stop spra­wu­je opie­kuń­czą pie­czę nad wyglą­dem i dzia­ła­niem całe­go blo­ga. Dla­te­go jesz­cze raz bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­ję! A jeśli Wy zasta­na­wia­cie się, co też cie­ka­we­go moja Sio­stra two­rzy zapra­szam do niej TUTAJ.