Opublikowano 3 komentarze

Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim

Skan­sen Rze­ki Pili­cy w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim (woje­wódz­two łódz­kie) jest jed­nym z trzech miejsc, łączą­cych się w pro­dukt regio­nal­ny „Toma­szow­ska Okrą­gli­ca”. Skan­sen powsta­je od 2000 roku i wciąż jest uzu­peł­nia­ny o nowe eks­po­na­ty. Zna­leźć w nim moż­na licz­ne pamiąt­ki z cza­sów I i II Woj­ny Świa­to­wej, któ­re rze­ka Pili­ca odda­ła nam powtór­nie. W Skan­se­nie moż­na poznać (albo przy­po­mnieć sobie) tech­ni­kę pozy­ski­wa­nia mąki pro­sto z mły­na. Skan­sen moż­na zwie­dzać indy­wi­du­al­nie, są bowiem przy­go­to­wa­ne licz­ne tabli­ce infor­ma­cyj­ne oraz ulot­ki. Moż­na też sko­rzy­stać z usług pro­fe­sjo­nal­ne­go prze­wod­ni­ka, jest to dobra opcja dla wycie­czek zor­ga­ni­zo­wa­nych.

Infor­ma­cje doty­czą­ce dojaz­du, cen bile­tów i godzin otwar­cia nale­ży szu­kać na ofi­cjal­nej stro­nie Skan­se­nu.

Nato­miast ja zapra­szam na zdję­cia, duuużo zdjęć.

Młyn
Młyn

Okienko
Okien­ko
Kamień młyński
Kamień młyń­ski
Beczka z wodą
Becz­ka z wodą
Ogródek wiejski
Ogró­dek wiej­ski
Klucze do tajemniczych zamków
Klu­cze do tajem­ni­czych zam­ków
Młyn
Młyn
Młyn
Młyn
Pamiątkowa broń
Pamiąt­ko­wa broń
Stacyjka
Sta­cyj­ka
Elementy czołgów
Ele­men­ty czoł­gów
Przenośne żarna
Prze­no­śne żar­na
Młynki do kawy
Młyn­ki do kawy
Dzwon na młynie
Dzwon na mły­nie

Dzię­ku­ję za uwa­gę, pozdra­wiam
E.