Opublikowano Dodaj komentarz

Ceramiczne pojemniki na przekąski

Decoupage łowickie wzory

Cera­micz­ne pojem­ni­ki na prze­ką­ski to jed­na z wie­lu cie­ka­wych rze­czy, któ­re zna­la­złam po prze­pro­wadz­ce do nowe­go-sta­re­go miesz­ka­nia. Pod­czas remon­tu, oka­za­ło się, że prze­cież sufi­ty malu­je­my bia­łą, akry­lo­wą far­bą. Domow­nik malo­wał sufi­ty, ja malo­wa­łam cie­ka­we przed­mio­ty, w tym cera­micz­ne pojem­ni­ku na prze­ką­ski.

Teraz, gdy pra­ca i dom już są zor­ga­ni­zo­wa­ne, moż­na usiąść i kon­ty­nu­ować swo­je hob­by. Jed­nym z nich jest deco­upa­ge. Nie prze­dłu­ża­jąc wpi­su zapra­szam na kil­ka zdjęć z ozdo­bio­nych meto­dą ser­wet­ko­wą z moty­wem łowic­kim pojem­ni­ków na prze­ką­ski i sto­ja­ka na noże ze skan­dy­naw­skie­go skle­pu.

Miłe­go oglą­da­nia!

Ceramiczne pojemniki na coś pysznego i zdrowego
Cera­micz­ne pojem­ni­ki na coś pysz­ne­go i zdro­we­go
Stojak na noże z motywem łowickim
Sto­jak na noże z moty­wem łowic­kim
Kuchnia z motywem łowickim
Kuch­nia z moty­wem łowic­kim

Kuch­nia łowic­ka zobo­wią­zu­je
E.