Opublikowano 1 komentarz

Zestaw świątecznych kart – scrapbooking początki

Scrap­bo­oking - to sztu­ka ozda­bia­nia pamią­tek rodzin­nych, głów­nie albu­mów ze zdję­cia­mi. Wg. por­ta­lu Wiki­pe­dia powstał w XIX wie­ku.

Nato­miast ja swo­je pierw­sze kro­ki z kar­ta­mi sta­wia­łam już jako mała dziew­czyn­ka two­rząc tzw. laur­ki dla naj­bliż­szych. Teraz mi się przy­po­mnia­ło, że wte­dy strasz­nie mnie to iry­to­wa­ło! Bowiem nie ma nic gor­sze­go niż zmu­sza­nie dzie­ci, by robi­ły coś cze­go po pierw­sze nie lubią, a po dru­gie nie do koń­ca wie­dzą jak to robić… I tak przez lata porzu­ci­łam meto­dy zdo­bie­nia papie­ru, by odkryć je na nowo w zeszłym roku. Wte­dy też przy­go­to­wa­łam uro­cze bile­ci­ki na świą­tecz­ne pre­zen­ty dla naj­bliż­szych. W tym roku dzię­ki uprzej­mo­ści pew­nej Pani K. mogłam stwo­rzyć 20 nie­wia­ry­god­nie nie­po­wta­rzal­nych kart świą­tecz­nych.  Zapra­szam więc na zestaw zdjęć: Czy­taj dalej Zestaw świą­tecz­nych kart – scrap­bo­oking począt­ki