Opublikowano Dodaj komentarz

Wielozadaniowy, przenośny, ręcznie wykonany inhalator: DRZEWO HERBACIANE

Przed­sta­wiam pierw­szy pro­dukt, któ­ry jest dostęp­ny dla każ­de­go z Was.

Oto ręcz­nie wyko­na­ny, przy­jem­ny w doty­ku, mięk­ki i nie­wiel­ki wore­czek, któ­ry skry­wa w swo­im wnę­trzu natu­ral­ny ole­jek z drze­wa her­ba­cia­ne­go.

Dzia­ła­nie:
prze­ciw­bak­te­ryj­ne, prze­ciw­grzy­bicz­ne, prze­ciw­wi­ru­so­we. Sty­mu­lu­je układ immu­no­lo­gicz­ny.

Zasto­so­wa­nie:
W infek­cjach gór­nych dróg odde­cho­wych, gry­pie, angi­nie i prze­zię­bie­niu. Pole­ca­ny w codzien­nej wal­ce z kata­rem!

Uży­cie:
Inha­la­tor nale­ży wąchać w celu ode­tka­nia nosa za każ­dym razem, gdy czu­je­my taką potrze­bę. W dzień pole­cam umie­ścić inha­la­tor w swo­im bez­po­śred­nim oto­cze­niu (np. na biur­ku). W nocy poło­żyć go przy podusz­ce.  Moż­na zabrać go wszę­dzie ze sobą - mie­ści się w toreb­ce czy kie­sze­ni, nie chło­nie innych zapa­chów. Jest ele­ganc­ki i bar­dzo ład­nie wyko­na­ny.

Inne zasto­so­wa­nie:


pach­ną­ca i odka­ża­ją­ca saszet­ka do toreb­ki, sza­fy, butów, lodów­ki, łazien­ki.

Środ­ki ostroż­no­ści:
inha­la­tor nie nada­je się dla małych dzie­ci, bo posia­da małe ele­men­ty, któ­re mogą zostać połknię­te. Infor­ma­cje dla aler­gi­ków: inha­la­tor jest nośni­kiem natu­ral­ne­go olej­ku z drze­wa her­ba­cia­ne­go – jeśli jesteś na nie­go uczu­lo­ny, ten pro­dukt nie jest dla cie­bie! Nie wol­no prać! Uni­kać kon­tak­tu z ogniem!

Mate­riał:
baweł­na, mięk­kie wypeł­nie­nie, rafia natu­ral­na, ole­jek ete­rycz­ny.

Sku­sisz się?
Pozdra­wiam
E.