Opublikowano Dodaj komentarz

Szybki koktajl bananowy

Powód dla któ­re­go roz­po­czę­łam popi­ja­nie kok­taj­li jest pro­sty: otrzy­ma­łam w pre­zen­cie od Bab­ci mik­ser.
Głu­pio, gdy­by tak stał bez­u­ży­tecz­nie. Trze­ba coś w nim mik­so­wać.
Co? Kok­tajl - to było moje pierw­sze sko­ja­rze­nie!

Potrzeb­ne skład­ni­ki:
– 2 bana­ny
– pół szklan­ki mle­ka (zwy­kłe­go, sojo­we­go, czy jaki tyl­ko sobie kto życzy)
– łyżecz­ka mio­du
– szczyp­ta gał­ki musz­ka­to­ło­wej

Wyko­na­nie: 
Umiesz­czam wszyst­kie skład­ni­ki w mik­se­rze.
Mik­su­ję na gład­ko.
Poda­ję w szklan­ce.
Ewen­tu­al­nie ozda­biam np. borów­ka­mi.

Smak:
Oso­bi­ście smak jest dla mnie bar­dzo dobry. Przy­znam, że nigdy nie sto­so­wa­łam gał­ki, a po pierw­szym łyku mi się spodo­ba­ła! Nada­je ona bowiem całe­mu kok­taj­lo­wi nowy smak bana­nów. Mniam!
Choć… Mój Domow­nik nie zaak­cep­to­wał sma­ku gał­ki i jemu robię wer­sję bez przy­praw 😉

Smacz­ne­go!
E.