Opublikowano Dodaj komentarz

Świąteczny zestaw kosmetyków hand made.

W ten ostat­ni przed­świą­tecz­ny week­end muszę sku­pić całą swo­ją uwa­gę, na tym, co będzie mi potrzeb­ne na Świę­tach. Nie­ste­ty pierw­szy raz w życiu nie mogę uczest­ni­czyć w wiel­kich przy­go­to­wa­niach, ponie­waż do rodzin­ne­go domu dale­ko, a tu cze­ka­ją mnie jesz­cze służ­bo­we obo­wiąz­ki. No i z te ostat­nie odbie­ra­ją mi naj­wię­cej ener­gii do czy­nie­nia świą­tecz­nych rze­czy.

Przed­sta­wiam to co do tej pory ukrę­ci­łam, stwo­rzy­łam, wymie­sza­łam, ukle­pa­łam, powy­ci­na­łam i zapa­ko­wa­łam dla moich Bli­skich na te Świę­ta.

Oto mój „Świą­tecz­ny zestaw kosme­ty­ków” pach­ną­cy cyna­mo­nem i poma­rań­czą, z dodat­kiem roślin­nych cudow­no­ści i boga­tych w skład­ni­ki pie­lę­gna­cyj­ne ole­jów.

Świą­tecz­ny zestaw kosme­ty­ków

„Bab­ki kąpie­lo­we” to pierw­sza z moich propozycji.Dziś są już zapa­ko­wa­ne, ale o ich pro­ce­sie powsta­nia może­cie doczy­tać tutaj.

Bab­ka kąpie­lo­wa

„Mydło świą­tecz­ne” to kolej­ny kosme­tyk.
W swo­im skła­dzie zawie­ra wszyst­kie naj­lep­sze ole­je, któ­re posia­da­łam w domu: rycy­no­wy, shea, koko­so­wy, oli­wa z oli­wek, awo­ka­do oraz skład­ni­ki spe­cjal­ne: maść skrzy­po­wa (o któ­rej może­cie doczy­tać tutaj oraz tutaj) i oliw­ko­wy mace­rat z pie­trusz­ki boga­ty w wita­mi­nę C i skład­ni­ki mine­ral­ne. Szla­czek zro­bi­łam z węgla aktyw­ne­go. Wierzch posy­pa­łam suszo­nym kwia­tem wrzo­su i fio­le­to­wym bro­ka­tem. Całe mydło pach­nie oczy­wi­ście poma­rań­czą i cyna­mo­nem.

Mydło świą­tecz­ne

Któ­re­goś wie­czo­ra przy­szła pora na ‚Bal­sam do cia­ła”.
W jego skła­dzie oprócz bazy, są rów­nież maść skrzy­po­wa i oliw­ko­wy mace­rat z pie­trusz­ki. Całość zapa­ko­wa­na w wygod­ny sło­iczek z zakręt­ką.

Bal­sam do cia­ła

Ostat­ni z kosme­ty­ków to „Żel pod prysz­nic”.
W bute­lecz­ce znaj­du­je się praw­dzi­we mydło kasty­lij­skie, laska cyna­mo­ny, suszo­ne pla­stry poma­rań­czy, suszo­ne kwia­ty wrzo­su i aro­ma­tycz­ny ole­jek ete­rycz­ny.

Żel pod prysz­nic

I to już wszyst­ko z moich ręcz­nie wyko­na­nych kosme­ty­ków. Mam nadzie­ję, że się Wam podo­ba­ją, a że moim Bli­skim będą spra­wia­ły świą­tecz­ną radość w kąpie­li.

Tym­cza­sem wra­cam do pako­wa­nia resz­ty pre­zen­tów!

Pozdra­wiam
E.