Opublikowano 2 komentarze

Skład mojego ekologicznego proszku do prania

Post ten piszę w odpo­wie­dzi na wie­le zapy­tań doty­czą­cych skła­du moje­go prosz­ku do pra­nia, o któ­rym pisa­łam tutaj.
Choć oso­bi­ście nie jestem zwo­len­ni­kiem ści­słe­go trzy­ma­nia się prze­pi­sów, mój naj­więk­szy pro­blem jest taki, że czę­sto doda­ję coś „na oko”. Nie będę ukry­wać, że zawsze poda­jąc goto­wy prze­pis oba­wiam się, że na kogoś inne­go mój prze­pis może nie dzia­łać. W tym przy­pad­ku jest podob­nie.  
Jeśli zde­cy­du­je­cie się odtwo­rzyć mój prze­pis, pro­szę pamię­tać – robi­cie to na wła­sną odpo­wie­dzial­ność.
Ludzie są róż­ni, mają róż­ne uczu­le­nia, róż­ne scho­rze­nia, róż­nie reagu­ją na róż­ne skład­ni­ki. Przed przy­stą­pie­niem do pra­cy war­to poczy­tać o poda­nych skład­ni­kach i same­mu stwier­dzić, czy nada­ją się w Two­jej sytu­acji (uwzględ­nij np. czy masz dzie­ci – to waż­na infor­ma­cja!).
Tak czy siak ja jestem bar­dzo zado­wo­lo­na z tego prosz­ku, w moim przy­pad­ku spraw­dza się ide­al­nie!
Prze­pis na mój pro­szek:
2 szklan­ki borak­su 
2 szklan­ki sody kal­cy­no­wa­nej (węglan sodu)
1 szklan­ka kwa­su cytry­no­we­go (bo mam bar­dzo twar­dą wodę)
14 szklan­ki sody oczysz­czo­nej
14 szklan­ki nad­wę­gla­nu sodu

Skład­ni­ki wsy­pać do suche­go pojem­ni­ka i dokład­nie wymie­szać. Prze­cho­wy­wać w miej­scu suchym, nie­wi­docz­nym i nie­do­stęp­nym dla dzie­ci.
Pra­nie kolo­ro­we (40*C):
12 miar­ki moje­go prosz­ku
1 łyż­ka wła­sne­go mydła prze­my­sło­we­go (łyż­ka, bo mydło mam mięk­kie i łyż­ką łatwo mi się nakła­da)
oko­ło 7 kro­pel olej­ku ete­rycz­ne­go (lubię cytry­no­wy bądź z drze­wa her­ba­cia­ne­go – bo dodat­ko­wo odka­ża, lawen­do­wy doda­ję do poście­li i piżam – bo uła­twia zasy­pia­nie)
Pra­nie jasne (60*C):
12 miar­ki moje­go prosz­ku
1 łyż­ka wła­sne­go mydła prze­my­sło­we­go
oko­ło
7 kro­pel olej­ku ete­rycz­neg
2 łyż­ki sody oczysz­czo­nej lub 1 nad­wę­gla­nu sodu
Wybie­la­nie:
2 łyż­ki na 3litry cie­płej wody nad­wę­gla­nu sodu
W tym roz­two­rze przez mini­mum 2 godzi­ny nama­czać pra­nie, następ­nie prać jak w przy­pad­ku pra­nia jasne­go.
Pra­nie ręcz­ni­ków (90*C):
12 miar­ki moje­go prosz­ku
1 łyż­ka wła­sne­go mydła prze­my­sło­we­go
oko­ło 10 kro­pel olej­ku ete­rycz­ne­go
2 łyż­ki nad­wę­gla­nu sodu
Pozdra­wiam
E.