Opublikowano Dodaj komentarz

Powitać pragnę ja Ciebie

Szanow­ny Czy­tel­ni­ku, dro­gi Odbiorco…Witam Cię bar­dzo ser­decz­nie na moim blo­gu.

Być może tra­fi­łeś tu przy­pad­ko­wo.
Być może jesteś tu spe­cjal­nie.
Nie zwa­ża­jąc na Two­je moty­wy aktu­al­nej wizy­ty, chcę Cię
bar­dzo ser­decz­nie powi­tać na moim blo­gu, któ­ry nosi wymow­ną nazwę:  „Mój miły czas”.

Z zawo­du jesz­cze jestem nikim, gdyż cały czas się uczę,
jed­nak posia­dam nie­zmie­rzo­ną wyobraź­nię i chę­ci pró­bo­wa­nia cze­goś nowe­go – poszu­ku­ję
swo­jej dro­gi życia.
Ten blog powstał dla mnie, bo łatwiej mi będzie odświe­żyć
pamięć posia­da­jąc skrzęt­ne notat­ki z mojej dzia­łal­no­ści.
Ten blog powstał dla Cie­bie, bo być może masz ocho­tę
poczy­tać co cie­ka­we­go w życiu robi taka oso­ba jak ja.
Tema­ty­ka tego blo­ga nie jest i chy­ba nigdy nie będzie ści­śle
zwią­za­na z jed­nym tema­tem.
Aktu­al­nie mogę poin­for­mo­wać Cię, że w dal­szej lub bliż­szej
przy­szło­ści poczy­tasz co nie­co o:
- spa­niu (to prio­ry­tet spę­dza­nia cza­su w miły
spo­sób),
- gada­niu (bo tym głów­nie w życiu się zaj­mu­ję, ale bynaj­mniej sta­ram
się, by gada­nie to było kon­struk­tyw­ne),
- stu­dio­wa­niu (choć stu­dia czas skoń­czyć,
to mam nie­co cie­ka­wych wspo­mnień z cza­su mile na tej czyn­no­ści spę­dzo­ne­go),
- o ogrod­nic­twie  (rośli­ny to moje hob­by),
- o pra­cach hand­ma­de (to jest to co lubię robić),
- o natu­ral­nych kosme­ty­kach (to też
moje hob­by),
- coś o zwier­zacz­kach (bo mam zwier­zacz­ka),
- coś typo­wo dla kobi­tek
(maki­ja­że, ciusz­ki, buty),
- jakieś spra­woz­da­nia z wędró­wek się poja­wić mogą,
- może coś o domu
- i sama nie wiem co jesz­cze!
Dla­te­goż, jeśli jak­kol­wiek zain­te­re­so­wa­łam Cię to w takiej
przy­pa­dło­ści – zachę­cam do dal­sze­go czy­ta­nia!
Pozdra­wiam
E.
Zdjęć kil­ka na zachę­tę:

 

Świe­ce

 

Pudeł­ko

 

Ozdob­ny wia­nu­szek

 

Ram­ka na zdję­cia

 

Mydło gli­ce­ry­no­we
Bot­ki

 

Mydło sodo­we
Ogrod­nic­two

 

 … Ory­gi­nal­ny wpis pocho­dzi ze sta­rej wer­sji moje­go blo­ga, któ­ry może­cie zoba­czyć tutaj