Opublikowano Dodaj komentarz

Okładka na książkę nr 1.

Od powsta­nia pro­to­ty­pu do powsta­nia tej okład­ki minę­ło ład­nych kil­ka lat. Jed­nak dopie­ro moja nowa kole­żan­ka maszy­na do szy­cia, pozwo­li­ła mi na powrót do tego zaję­cia.

Okład­ka wyko­na­na jest jean­sów oraz poszew­ki 😉 całość ozdo­bio­na fil­co­wy­mi skraw­ka­mi, kolo­ro­wą muli­ną i guzi­ka­mi.
Ele­ganc­kie zapię­cie na gum­kę i guzik umoż­li­wia umiesz­cze­nie w okład­ce książ­ki dowol­nej gru­bo­ści.
Okład­ka pasu­je na książ­ki, zeszy­ty czy kalen­da­rze typu A5.

Co tu wię­cej pisać, zapra­szam na zdję­cia :

Detal
Okład­ka

 

Okład­ka

 

Z kalen­da­rzem

 

Śro­dek

 

Całość

 

Pozdra­wiam
E.