Opublikowano Dodaj komentarz

Mydło „Różane”

Przed­sta­wiam następ­ne mydeł­ko natu­ral­ne, tym razem z napa­rem z płat­ków róży.

Wyko­na­ne meto­dą na zim­no, z naj­wyż­szej jako­ści ole­jów oraz z napa­ru z płat­ków róży, któ­re sama zbie­ra­łam.

Mydło „Róża­ne”

Mydło „Róża­ne”
Skład: olej koko­so­wy, oli­wa z oli­wek, olej rze­pa­ko­wy, olej lnia­ny, olej z psze­ni­cy
+ ole­jek róża­ny
+ napar z płat­ków róży

Odży­wia­nie: 23
Waga: oko­ło 90g

Wła­ści­wo­ści: myją­ce, odżyw­cze, nawil­ża­ją­ce, zmięk­cza­ją­ce, wyrów­nu­ją­ce kolo­ryt (roz­ja­śnia) i wygła­dza­ją­ce skó­rę.

Kolor: mydla­ny beż z lek­kim „rumień­cem” (uzy­ska­ny z napa­ru z płat­ków róży, bez sztucz­nych barw­ni­ków)
Zapach: mydla­ny, z deli­kat­ną nutą róża­ną (uzy­ska­ną z napa­rów z płat­ków róży oraz z olej­ku róża­ne­go, bez sztucz­nych zapa­chów)

Oto mydeł­ko „Róża­ne”

I jak zwy­kle mydło uda­je się na 5 tygo­dnio­wy pro­ces leża­ko­wa­nia, by póź­niej spraw­dzić jak dzia­ła 🙂

Pozdra­wiam
E.