Opublikowano Dodaj komentarz

Mydło „Kakaowe”

Kolej­na seria myde­łek natu­ral­nych, wyko­na­nych po domo­we­mu, bez zbęd­nych skład­ni­ków i tyl­ko z natu­ral­nych pro­duk­tów. Dzi­siaj wyglą­da­ją­ce jak cze­ko­la­da, bar­dzo aro­ma­tycz­ne, ale nie nada­ją­ce się do jedze­nia(!) mydło natu­ral­ne „Kaka­owe”.

Mmmm­my­dło pod­czas prze­la­nia

Mydło „Kaka­owe”

Skład: olej koko­so­wy, oli­wa z oli­wek, olej rze­pa­ko­wy, olej lnia­ny i olej z psze­ni­cy
+ kakao

Odży­wia­nie: 26
Waga: oko­ło 100g

Wła­ści­wo­ści: myją­ce, odżyw­cze, eks­tra nawil­ża­ją­ce, dzia­ła prze­ciw roz­stę­pom, uela­stycz­nia skó­rę, wpły­wa na kolo­ryt skó­ry (wyrów­nu­je go, przy­ciem­nia, nada­je poły­sku, poma­ga utrzy­mać natu­ral­ną opa­le­ni­znę)

Kolor: ciem­ny brą­zo­wy (uzy­ska­ny z kakao, bez sztucz­nych barw­ni­ków)
Zapach: deli­kat­ny kaka­owy (bez olej­ków ete­rycz­nych, bez sztucz­nych zapa­chów)

Mydeł­ka

Mydło zosta­ło wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści ole­jów roślin­nych. Dodat­ko­wo w tej recep­tu­rze zwięk­szy­łam udział oli­wy z oli­wek – co czy­ni je bar­dziej odżyw­czym mydłem spo­śród wcze­śniej­szych.
Aktu­al­nie seria mydła „Kaka­owe­go” odby­wa pro­ces leża­ko­wa­nia, któ­ry potrwa oko­ło 5 tygo­dni. Po tym cza­sie mydło zosta­nie pod­da­ne pró­bie mydle­nia oraz ogól­ne­go wra­że­nia 😉

Leża­ko­wa­nie

A tak się pre­zen­tu­je
Natu­ral­ne mydło „Kaka­owe”

Pozdra­wiam
E.