Opublikowano Dodaj komentarz

Mydełko glicerynowe „Truskawki w śmietanie”

Potrzeb­ne mate­ria­ły:

1. Baza gli­ce­ry­no­wa bia­ła
2. Baza gli­ce­ry­no­wa trans­pa­rent­na
3. Barw­nik spo­żyw­czy czer­wo­ny
4. Ole­jek ete­rycz­ny tru­skaw­ko­wy
5. Spi­ry­tus sali­cy­lo­wy w butel­ce z ato­mi­ze­rem

Potrzeb­ny sprzęt:
1. Syli­ko­no­wa forem­ka podłuż­na (tzw. kek­sów­ka)
2. Syli­ko­no­we forem­ki tru­skaw­ki (na lód)
3. Obie­racz­ka do jarzyn
4. Dwie miski
5. Mie­sza­dło (łyż­ka, szpa­tuł­ka, co kto woli)
Opis przy­go­to­wa­nia:
1. W mikro­fa­lów­ce lub kąpie­li wod­nej roz­puść bia­łą bazę
gli­ce­ry­no­wą. Gdy będzie cie­pła, cią­gle mie­sza­jąc, doda­waj do niej tyle barw­ni­ka
i olej­ku ete­rycz­ne­go, aże­by i kolor i zapach odpo­wia­da­ły Two­im ocze­ki­wa­niom
(nie prze­sa­dzaj z olej­kiem, bo zbyt moc­ny zapach jest nie­po­żą­da­ny). Gdy­by masa
zbyt szyb­ko zgęst­nia­ła ponow­nie pod­grzej ją!
2. Alko­ho­lem spry­skaj forem­ki na lód oraz dużą for­mę.
Ostroż­nie wlej masę do fore­mek tru­skaw­ko­wych, a następ­nie ener­gicz­nie pukaj w
for­mę, aby pozbyć się pęche­rzy­ków powie­trza. Całość spry­skaj alko­ho­lem, by
osta­tecz­nie zli­kwi­do­wać ich nad­miar.
3. Wlej jesz­cze masę do uprzed­nio spry­ska­nej alko­ho­lem
kek­sów­ki, tak do 13 wyso­ko­ści for­my (może być mniej). Całość opu­kaj jak wyżej
i spry­skaj alko­ho­lem.
4. Pocze­kaj aż stę­że­je.
5. Wycią­gnij tru­skaw­ki i oczyść z ewen­tu­al­ne­go nad­mia­ru
mydła.
6. Wycią­gnij blok mydła z kek­sów­ki i wzdłuż węż­szej kra­wę­dzi
obie­raj jak mar­chew­kę, by powsta­ły spi­ra­le mydła.
7. Wymyj kek­sów­kę i osusz dokład­nie, spry­skaj alko­ho­lem.

8. Umieść tru­skaw­ki i spi­ra­le w kek­sów­ce tak jak Ci się
naj­bar­dziej podo­ba.
9. W mikro­fa­li lub kąpie­li wod­nej roz­puść bazę gli­ce­ry­no­wą
trans­pa­rent­ną. Jeśli masz potrze­bę dodaj olej­ku ete­rycz­ne­go.
10. Spry­skaj alko­ho­lem tru­skaw­ki i spi­ra­le w kek­sów­ce.
11. Ostroż­nie i powo­li wle­waj trans­pa­rent­ną bazę do
kek­sów­ki, tak by nie poru­szyć tru­skaw­ka­mi i spi­ral­ka­mi. Szyb­ko spry­skaj
alko­ho­lem wierzch.
12. Odcze­kaj aż stę­że­je.
13. Wycią­gnij i pokrój – goto­we!
Uwa­gi doty­czą­ce posta:
1. Celo­wo nie poda­ję wag i mar bazy gli­ce­ry­no­wej, bo każ­dy ma swo­ją wła­sną forem­kę. Pro­szę prze­li­czyć sobie ilo­ści na wła­snym przy­kła­dzie.
2. Bazę gli­ce­ry­no­wą i ole­jek ete­rycz­ny zaku­pi­łam w skle­pie inter­ne­to­wym.
3. Forem­ki syli­ko­no­we zaku­pi­łam zapew­ne w jakimś mar­ke­cie na pro­mo­cji.
4. Forem­ki, misecz­ki, mie­sza­dła i inne akce­so­ria raz uży­te do mydła, nie nada­ją się do ponow­ne­go kon­tak­tu z żyw­no­ścią!
5. Jeśli masz ocho­tę odtwo­rzyć mój prze­pis, a nie jesteś oso­bą peł­no­let­nią sko­rzy­staj z pomo­cy oso­by doro­słej 🙂
Ty też możesz zgło­sić do kon­kur­su swój prze­pis, wię­cej na https://www.ecoflores.eu/pl/n/10
Pozdra­wiam
E.