Opublikowano Dodaj komentarz

Liść porzeczki (Rhibes) czerwonej i czarnej

O moim sie­dze­niu w ogro­dzie i patrze­niu na świat mogli­ście prze­czy­tać tutaj, wte­dy też posta­no­wi­łam zasza­leć i pozbie­ra­łam jesz­cze liści porzecz­ki czar­nej i czer­wo­nej. Zbie­ra­łam je rów­nież w celach ich usu­sze­nia.
Gdyż tak­że i one posia­da­ją licz­ne sub­stan­cje czyn­ne wspo­ma­ga­ją­ce nasz orga­nizm.
Suro­wiec zie­lar­ski w posta­ci suszo­nych liście porzecz­ki jest boga­ty w wita­mi­nę C, garb­ni­ki, kwa­sy orga­nicz­ne, a tak­że wita­mi­nę P oraz pier­wiast­ki takie jak miedź czy dwu­war­to­ścio­we (dobrze wchła­nia­ne) żela­zo.

Pod­sta­wo­wą funk­cją picia napa­ru z liści porzecz­ki czer­wo­nej jest uzu­peł­nia­nie wita­min i mine­ra­łów w die­cie. Jed­nak ma on rów­nież sze­reg innych zasto­so­wań. Przed wszyst­kim wzmac­nia orga­nizm w okre­sie wiosenno/jesiennym, a w momen­cie wystą­pie­nia prze­zię­bień dzia­ła napo­tnie.
W aspek­cie prze­wo­du pokar­mo­we­go pobu­dza łak­nie­nie, wspo­ma­ga tra­wie­nie i dzia­ła lek­ko prze­czysz­cza­ją­cą.
Dzia­ła na układ moczo­wy uła­twia­jąc fil­tro­wa­nie krwi w ner­kach (dzia­ła­nie oczysz­cza­ją­ce), a następ­nie wyka­zu­je dzia­ła­nie moczo­pęd­ne.
Wspo­ma­ga rów­nież tamo­wa­nie krwo­to­ków: wewnętrz­nych i zewnętrz­nych.
Picie napa­ru wspo­ma­ga w bólach migre­no­wych.
W sto­so­wa­niu na skó­rę (napar doda­wa­ny do kąpie­li lub w for­mie toni­ku) przy­spie­sza goje­nie się
wypry­sków czy innych cho­ro­bach skó­ry.
Nato­miast picie lub sto­so­wa­nie zewnętrz­ne napa­ru z porzecz­ki czar­nej dzia­ła dodat­ko­wo prze­ciw
bak­te­ryj­nie, prze­ciw­wi­ru­so­wo i prze­ciw­grzy­bicz­nie
, garb­ni­ki dzia­ła­ją ścią­ga­ją­co
i prze­ciw­za­pal­nie, a fla­wo­no­idy, kwa­sy orga­nicz­ne i olej­ki ete­rycz­ne
przy­spie­sza­ją pro­ces goje­nia się skó­ry.
Spo­sób przy­go­to­wa­nia napa­ru:
jed­ną łyż­kę sto­ło­wą liści wsy­pać do szklan­ki,
zalać wrząt­kiem,
pozo­sta­wić pod przy­kry­ciem na 10 minut.
Napar moż­na spo­ży­wać do sto­so­wa­nia wewnętrz­ne­go, moż­na
sto­so­wać do płu­ka­nia gar­dła, do prze­my­wa­nia skó­ry czy do lecz­ni­czych kąpieli.Suszone liście porzecz­ki czer­wo­nej rów­nież sto­su­je się w celu kla­ro­wa­nia wina czy w dopra­wia­niu kiszo­nych prze­two­rów.
Zebra­ne z nie­na­wo­żo­nych i ogól­nie zdro­wych krze­wów liście wypłu­ka­łam i suszy­łam w suszar­ce oko­ło 50 minut. Susz
umie­ści­łam w opi­sa­nych toreb­kach stru­no­wych. Teraz mam dodat­ko­we wspar­cie w zimie!
Pozdra­wiam
E.