Opublikowano Dodaj komentarz

Hand made Święta – last minute!

Pro­duk­ty wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ne cie­szą podwój­nie: twór­cę i odbior­cę.

Pierw­sze­go, ponie­waż zro­bił coś od sie­bie, ruszył swo­je
manu­al­ne i kre­atyw­ne zdol­no­ści, dał upust swo­jej twór­czo­ści i ogól­nie poświę­cił
swój czas, aby zro­bić coś dla kogoś.
Dru­gie­go, ponie­waż widać w pre­zen­cie pra­cę wła­sną, wkład
kre­atyw­no­ści i manu­al­nych zdol­no­ści, i ogól­nie wspa­nia­le, że poświę­cił swój
czas, aby zro­bić coś dla mnie!
Zapra­szam na prze­pis, nie­wiel­kich, ale jak uro­czych życzeń
świą­tecz­nych, któ­re wyko­na­łam sama z nie­wiel­kim nakła­dem pra­cy i mate­ria­łów.
Efekt final­ny został osią­gnię­ty, bo i cie­szy mnie i (mam nadzie­ję) Obda­ro­wa­ne­go.
Potrze­bo­wa­łam:
- bazy, na któ­rej przy­kle­ję wszyst­ko pozo­sta­łe (wybra­łam
fil­co­we pod­kład­ki pod cie­płe kub­ki, zaku­pio­ne w Nanu Nana : 4sztuki/ok.8zł),
ale moż­na wybrać cokol­wiek (hafto­wa­ne ser­wet­ki, tek­tur­kę, pokryw­ki od sło­ika,
cokol­wiek!)
- papier, na któ­rym wypi­szę życze­nia (tekst moż­na napi­sać,
albo wybić pie­cząt­ka­mi)
- narzę­dzia typu nożycz­ki
- klej (na gorą­co, albo kro­pel­ka)
- wstąż­ki, kora­li­ki, sztucz­ne kwia­ty, tasiem­ki, guzi­ki – cze­go
dusza zapra­gnie!

Narzę­dzia

 

Zaba­wa pie­cząt­ka­mi
Przy­kle­ja­nie
Numer 1

 

Numer 2

 

Numer 3

 

Numer 4
Tak pre­zen­tu­ją się z jed­nej stro­ny, a z dru­giej przy­kle­iłam kart­kę z życze­nia­mi.
Życze­nia
 Naj­szcze­rzej na świe­cie, zro­bie­nie jed­ne­go zaję­ło mi, może 2 minu­ty…
Dla­te­go uwa­żam, że i Wy dacie radę!
Z tego miej­sca życzę Wam wszyst­kim speł­nie­nia marzeń, dużo zdro­wia, szczę­ścia i nie­usta­ją­ce­go pozy­tyw­ne­go myśle­nia 🙂
Pozdra­wiam
E.
… Ory­gi­nal­ny wpis pocho­dzi ze sta­rej wer­sji moje­go blo­ga tutaj