Opublikowano Dodaj komentarz

Życzenia noworoczne :

Moi Dro­dzy, Moi Mili!

Wkrót­ce skoń­czy się rok 2015 a roz­pocz­nie nowy 2016, w związ­ku z tym już teraz chcia­łam poin­for­mo­wać, że szy­ku­ję się u mnie małe duże zmia­ny 🙂
Nie­ste­ty nie potra­fię podać kon­kret­nej daty wzno­wie­nia mojej wspa­nia­łej dzia­łal­no­ści, ponie­waż naj­pierw muszę się tro­chę pod­szko­lić ze spraw „infor­ma­tycz­nych”.

Oso­bi­ście mam nadzie­ję, że ogar­nę się jesz­cze w stycz­niu.

Tym­cza­sem, życzę Wam uda­nej zaba­wy syl­we­stro­wej i samych suk­ce­sów w nowym 2016 roku! 
 
Cału­ję
E.