Jadalne kwiaty z lasu

Jadalne kwiaty z lasu

Jadalne kwiaty z lasu są pyszne i zdrowe. Najlepiej zbierać je w pełni rozkwitnięte w samo południe. To bardzo ważne, bo w kwiatach najważniejszy jest pyłek kwiatowy - w nim kryje się całe kwiatowe bogactwo.

Które rośliny wybrać?

Te rosnące z daleka od miast i szlaków komunikacyjnych (dróg) czy fabryk. Tylko te, które potrafimy rozpoznać. Takie, które nie są chronione. Kwiaty ze zdrowych roślin, których jest wiele w okolicy (a nie dla przykładu jeden jedyny okaz). Nie bądźmy łapczywi i zostawmy część kwiatów ciężko pracującym pszczołom!

Jadalne kwiaty

Jadalne kwiaty

Jakie jadalne kwiaty z lasu przyniosłam do domu? Czytaj dalej

Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim

Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim (województwo łódzkie) jest jednym z trzech miejsc, łączących się w produkt regionalny ,,Tomaszowska Okrąglica". Skansen powstaje od 2000 roku i wciąż jest uzupełniany o nowe eksponaty. Znaleźć w nim można liczne pamiątki z czasów I i II Wojny Światowej, które rzeka Pilica oddała nam powtórnie. W Skansenie można poznać (albo przypomnieć sobie) technikę pozyskiwania mąki prosto z młyna. Skansen można zwiedzać indywidualnie, są bowiem przygotowane liczne tablice informacyjne oraz ulotki. Można też skorzystać z usług profesjonalnego przewodnika, jest to dobra opcja dla wycieczek zorganizowanych.

Informacje dotyczące dojazdu, cen biletów i godzin otwarcia należy szukać na oficjalnej stronie Skansenu.

Natomiast ja zapraszam na zdjęcia, duuużo zdjęć.

Młyn

Młyn

Czytaj dalej

Bukiet ślubny w kolorze pudrowego różu

Co to był za maj…

Co to był za maj… maj 2016… był z pew­no­ścią wy­jąt­ko­wo emo­cjo­nu­ją­cy!

Do te­go ma­ja, jak to się mó­wi, przy­go­to­wy­wa­łam się ca­łe ży­cie. Nie cho­dzi tu o to, że świę­to­wa­łam ćwierć­wie­cze swo­je­go ist­nie­nia. Nie cho­dzi tu o to, że rzu­ci­łam pra­cę biu­ro­wą, że wy­po­wie­dzia­łam umo­wę miesz­ka­nia, że wszyst­ko spa­ko­wa­łam w kar­to­ny i wy­wio­złam na dru­gi kra­niec Pol­ski (kra­niec to za du­żo po­wie­dzia­ne, ale z pew­no­ścią da­lej niż kie­dy­kol­wiek miesz­ka­łam). I by­naj­mniej nie cho­dzi tu o to, że w no­wym miej­scu po­sta­no­wi­łam ze wszyst­kich sił spraw­dzić się ja­ko eko­lo­gicz­na pa­ni do­mu…

Cho­dzi tu zu­peł­nie o coś in­ne­go, o coś waż­niej­sze­go, o coś pięk­niej­sze­go, o coś gdy­by nie to coś, to by te­go wszyst­kie­go co prze­czy­ta­li­ście wcze­śniej nie by­ło…

A ca­łe to po­zy­tyw­ne za­mie­sza­nie wzię­ło się stąd, że mój Do­mow­nik, stał się ofi­cjal­nym Do­mow­ni­kiem mo­je­go ser­dusz­ka – a mó­wiąc wprost po­rzu­ci­łam pa­nień­skie ży­cie, by stać się peł­no­war­to­ścio­wą żo­ną!

Czy­taj da­lej

Wspomnienia z wakacji w Dniu Kobiet

W dniu dzisiejszym, czyli 8 marca, czyli w Dzień Kobiet, każda kobieta może oddać się rozkoszom robienia tego, na co ma akurat największą ochotę. Ja dziś wybrałam wspominanie wakacji 2015. Były to wakacje urocze w swoim wydźwięku oraz jedyne w swojej wyjątkowości.

Czytania dzisiaj niewiele, dlatego zapraszam na wspólne oglądanie zdjęć ze słonecznej i ziołami pachnącej Chorwacji, którą miałam okazję odwiedzić we wrześniu 2015 roku.

Podgora

Czytaj dalej