LIEBSTER BLOG AWARD część 2

Dzi­siej­szy dzień przy­niósł kolej­ne cie­ka­we zada­nie, a mia­no­wi­cie nomi­na­cję od Iwo­ny z Kom­bi­na­cje Waria­cje – dzię­ki Iwo­na :*

Ponie­waż jest to już moja dru­ga nomi­na­cja to czu­ję się podwój­nie wyróż­nio­na.

Przy­po­mnę zasa­dy:
Iwo­na u sie­bie na blo­gu odpo­wia­da na 11 pytań, wybie­ra 11 blo­ge­rów i zada­je im 11 nowych pytań. Czy­taj dalej

LIEBSTER BLOG AWARD

Ostat­nio zosta­łam weso­ło nomi­no­wa­na do pew­nej „gry” o nazwie Lieb­ster Blog Award przez Kin­gę z kinganaturalnie.blogspot.com

W tej grze cho­dzi o to, że muszę odpo­wie­dzieć na 11 pytań zada­nych przez Kin­gę. Kin­ga wcze­śniej odpo­wia­da­ła na 11 pytań zada­nych przez inne­go Blo­ge­ra. Po tym zada­niu moim przy­wi­le­jem jest nomi­no­wa­nie do gry innych 11 blo­ge­rów (nie mogę nomi­no­wać Kin­gi). Mam też moż­li­wość zadać 11 dowol­nych pytań.

Moż­na to uznać za swo­isty łań­cu­szek, ale to zacna zaba­wa!

To zaczy­nam: Czy­taj dalej