LIEBSTER BLOG AWARD część 2

Dzi­siej­szy dzień przy­niósł ko­lej­ne cie­ka­we za­da­nie, a mia­no­wi­cie no­mi­na­cję od Iwo­ny z Kom­bi­na­cje Wa­ria­cje – dzię­ki Iwo­na :*

Po­nie­waż jest to już mo­ja dru­ga no­mi­na­cja to czu­ję się po­dwój­nie wy­róż­nio­na.

Przy­po­mnę za­sa­dy:
Iwo­na u sie­bie na blo­gu od­po­wia­da na 11 py­tań, wy­bie­ra 11 blo­ge­rów i za­da­je im 11 no­wych py­tań. Czy­taj da­lej

LIEBSTER BLOG AWARD

Ostat­nio zo­sta­łam we­so­ło no­mi­no­wa­na do pew­nej „gry” o na­zwie Lieb­ster Blog Award przez Kin­gę z kin​ga​na​tu​ral​nie​.blog​spot​.com

W tej grze cho­dzi o to, że mu­szę od­po­wie­dzieć na 11 py­tań za­da­nych przez Kin­gę. Kin­ga wcze­śniej od­po­wia­da­ła na 11 py­tań za­da­nych przez in­ne­go Blo­ge­ra. Po tym za­da­niu mo­im przy­wi­le­jem jest no­mi­no­wa­nie do gry in­nych 11 blo­ge­rów (nie mo­gę no­mi­no­wać Kin­gi). Mam też moż­li­wość za­dać 11 do­wol­nych py­tań.

Moż­na to uznać za swo­isty łań­cu­szek, ale to za­cna za­ba­wa!

To za­czy­nam: Czy­taj da­lej